Ποια Δικαιολογητικά Χρειάζομαι για τη Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων;

Σύμφωνα με το νέο νόμο αυθαιρέτων 4495/2017, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε μορφή μεταβίβασης όπως πώληση ή ακόμη και ενοικίαση ακινήτου που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Μπορείς όμως να νομιμοποιήσεις ή να ρυθμίσεις για 30 έτη, τα αυθαίρετα που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σου. Η διαδικασία είναι πλέον πολύ απλή και γίνεται διαδικτυακά. Το μοναδικό που έχεις να κάνεις εσύ για να γλιτώσεις την περιουσία σου, είναι να βρεις έναν επαγγελματία μηχανικό και να συλλέξεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά νομιμοποίησης αυθαιρέτων. 

Ποια είναι τα Δικαιολογητικά Νομιμοποίησης Αυθαιρέτων;

#1 Αίτηση στο Ν. 4495/2017

Πρώτο και σημαντικότερο από τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης αυθαιρέτων αποτελεί η αίτησή σου για τη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου. Χωρίς αυτή, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία διαδικασία. Αίτηση μπορεί να κάνει όποιος έχει την υψηλή κυριότητα, ο επικαρπωτής, και ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής αδείας. Επιπλέον, αίτηση μπορεί να κάνει κι ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, ο συνιδιοκτήτης καθώς και όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι αναγκαία και η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

#2 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86

Στη συνέχεια, χρειάζεται να συμπληρώσεις δύο φορές, μία υπεύθυνη δήλωση. Εκεί θα σημειώσεις κάποια προσωπικά στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, αριθμό και έτος οικοδομικής άδειας, το εμβαδόν του χώρου. Άλλα στοιχεία που πρέπει να αναγραφούν είναι η χρήση της κατασκευής, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της και το είδος της κατοικίας.

#3 Αντίγραφο του Ε9

Το Ε9, είναι ένα φορολογικό έντυπο, με το οποίο γνωστοποιείς στο κράτος πόσα και τι είδους ακίνητα έχεις στη κατοχή σου. Δηλώνεις δηλαδή τα σπίτια, οικόπεδα, χωράφια καθώς και τον αριθμό ταυτότητας, τον κωδικό και τη διεύθυνση κάθε ακινήτου. Σε περίπτωση που το αυθαίρετο, ήρθε στη κατοχή σου μέσω κληρονομιάς, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά νομιμοποίησης αυθαιρέτων πρέπει να παραδώσεις ένα αντίγραφο του πιο πρόσφατου  Ε9 του αποβιώσαντος.

#4 Τεχνική έκθεση μηχανικού

Η τεχνική έκθεση του μηχανικού είναι άκρως απαραίτητο έγγραφο καθώς πιστοποιεί την καταλληλότητα και ασφάλεια του αυθαιρέτου. Περιλαμβάνει την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης, το εμβαδόν, μία δήλωση για το αν είναι πρόχειρα κατασκευασμένη ή όχι κλπ.

#5 Αντίγραφο στελέχους οικοδομικής αδείας

Αυτό το δικαιολογητικό νομιμοποίησης αυθαιρέτων υπάρχει μόνο σε περίπτωση που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια στο παρελθόν. Μπορεί να είναι άδεια για ανέγερση μονοκατοικίας, πολυόροφης οικοδομής, αποθήκης, προσθήκης καθ΄ ύψος ή κατ΄επέκταση υπάρχοντος κτιρίου κλπ. Περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική, τη στατική, την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη καθώς και τις μελέτες ύδρευσης, θερμομόνωσης, καύσιμου αερίου και πυροπροστασίας.

#6 Μελέτη στατικής επάρκειας

Με τη μελέτη στατικής επάρκειας, ελέγχεται ο βαθμός επικινδυνότητας του κτιρίου. Σε αυτό το δικαιολογητικό, αναφέρονται οι βλάβες που μπορεί να υπάρχουν στο ακίνητο και πραγματοποιείται σε όλες τις κατασκευές που είναι 100% αυθαίρετες. Επιπλέον είναι υποχρεωτική και για όσα ακίνητα έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/2013. Αντίθετα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπου αυτο το δικαιολογητικό νομιμοποίησης αυθαιρέτων, δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτές οι εξαιρέσεις αφορούν κατοικίες που έχουν οικοδομηθεί πριν τις 09/06/1975, κατασκευές που ολοκληρώθηκαν πριν την 01/01/1983 , μικρές παρεμβάσεις κτιρίων όπως η κατασκευή πέργκολας, κλπ. Γενικότερα, θα ήταν καλό να υποβάλλονται όλα τα αυθαίρετα κτίρια σε έναν έλεγχο στατικής επάρκειας καθώς επιβεβαιώνεται η ασφάλειά τους.

#7 Τοπογραφικό διάγραμμα

Στο τοπογραφικό διάγραμμα, αναγράφεται το εμβαδόν του ακινήτου, οι διαστάσεις του, τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό κλπ. Επιπλέον, προσδιορίζεται με ακρίβεια η θέση του με τη χρήση των κρατικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87. Αυτό το δικαιολογητικό νομιμοποίησης αυθαιρέτων είναι πολύ σημαντικό καθώς αντιπροσωπεύει κατά κάποιο τρόπο την ταυτότητα του ακινήτου σου.

#8  Διάγραμμα κάλυψης

Σε αυτό το δικαιολογητικό σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και όλα τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης.

#9 Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής

Το φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία προς συμπλήρωση, όπως για παράδειγμα αν υπάρχει οικοδομική άδεια ή αν έχει γίνει αλλαγή χρήσης. Στο δεύτερο μέρος, παρατίθενται διάφορες πληροφορίες για τον ακριβή υπολογισμό του προστίμου που θα κληθείς να καταβάλεις, βασισμένες σε όσα συμπληρώθηκαν στο πρώτο μέρος.

#10 Αρχιτεκτονική κάτοψη, σχέδια τομής 1:100 και φωτογραφίες

Αυτά τα 3 είναι μερικά από τα δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρέτων τα οποία βοηθούν στην καλύτερη ταυτοποίηση των ακινήτων. Βασικός στόχος είναι να εντοπιστούν και να γίνουν κατανοητές όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αλλαγές που έγιναν στη χρήση.

#11 Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής

Σε πρώτη φάση, ορίζεται ένα ποσό παραβόλων το οποίο καλείσαι να πληρώσεις. Το ποσό αυτό διαφέρει ανάλογα με το είδος της αυθαιρεσίας και τα τετραγωνικά μέτρα του αυθαιρέτου. Για παράδειγμα, τα αυθαίρετα κτίρια έχουν πιο υψηλά παράβολα από τις αυθαίρετες κατασκευές. Το αντίστοιχο πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής, δηλαδή την ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου. Γενικά, ισούται με τα τ.μ της αυθαίρετης κατασκευής, επί τη τιμή ζώνης, επί 15%, επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων.

Αυτά είναι τα κύρια δικαιολογητικά νομιμοποίησης αυθαιρέτων που πρέπει να καταθέσεις. Παρ' όλα αυτά, κάθε περίπτωση αυθαιρέτου είναι διαφορετική.  Για να είσαι 100% σίγουρος ότι έχεις όλα τα δικαιολογητικά για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, συμβουλεύσου έναν επαγγελματία μηχανικό. Καταχώρησε την εργασία σου και πάρε την καλύτερη προσφορά από τους αξιολογημένους επαγγελματίες της πλατφόρμας μας.

νομιμοποίηση αυθαιρέτων δικαιολογητικά

Σχετικά με το Douleutaras.gr

Είμαστε η Νο1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών έχοντας πραγματοποιήσει 195.000+ εργασίες, με πάνω από 3.500 αξιολογημένους επαγγελματίες και 20.000+ χρήστες σε μηνιαία βάση.

Εργασίες που ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες

Έλεγχος κατοικίας πριν την αγορά
Παπάγου - Χολαργού 30/07/2020
Εκτελέστηκε από
Αλέξανδρος Σ.
Είδος υπηρεσίας:
Έλεγχος κατοικίας πριν την αγορά
Πόσα είναι τα τετραγωνικά του χώρου / ακινήτου;
101 τ.μ. - 200 τ.μ.
Έκδοση άδειας μικρής κλίμακας
Αθήνα 10/07/2020
Εκτελέστηκε από
Νίκος Θ.
Είδος υπηρεσίας:
Έκδοση άδειας μικρής κλίμακας
Πόσα είναι τα τετραγωνικά του χώρου / ακινήτου;
51 τ.μ. - 100 τ.μ.
Κόστος 250,00€

Πώς λειτουργεί o Douleutaras.gr

Μας περιγράφεις την εργασία που θες

Μέσα σε λίγη ώρα, ένας ή περισσότεροι αξιολογημένοι επαγγελματίες επικοινωνούν μαζί σου για την υλοποίησή της

Επιλέγεις τον κατάλληλο για σένα

Οι επαγγελματίες του Douleutaras.gr

4.5

Μέσος όρος αξιολόγησης επαγγελματιών

6.000 εργασίες

Κάθε επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει περίπου 50 εργασίες

1.000 επαγγελματίες

+2 νέοι επαγγελματίες κάθε μέρα

Πρόσφατες αξιολογήσεις

5,0

Ήταν πολύ συνεπής στην δουλειά της. Επικοινωνούσε συχνά και ενημέρωνε. Πολύ σωστή επαγγελματίας

Για: Χαρούλα Τσινοπούλου / Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονα
5,0

Η συνεργασία ήταν άψογη, ο επαγγελματισμός του Ρομπέρτο απόλυτος, φιλικός και πρόσχαρος με το αποτέλεσμα στην ώρα του. Συνιστάται ανεπιφύλακτα!

Για: Ρομπέρτο Γκουσάτου / Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονα
5,0

Περίγραψέ μας την εμπειρία σου.Αξιόλογος, συνεπής, αποτελεσματικός. Τομ συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Για: ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ / Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονα
5,0

Ευγενικός, συνεργάσιμος, πολυ καλή επικοινωνία

Για: Ρομπέρτο Γκουσάτου / Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονα
5,0

Usually I do not write reviews, but: I am very happy to work with Mr Cheirdaris over the last weeks! He is very experienced and an absolute expert in his job. Hes fees are extremely fair and really affordable. I had contact with other architects in the past who could not help me, but Mr Cheirdaris has solved all my problems very quickly. Among other things, my property was finally legalized. (THANK YOU!) Mr Cheirdaris kept me informed about every step, so I felt very well looked after. Also, he was always available when I had a question. He is very organized and keeps his promise. He definitely has my fullest trust. Thank you very much for your help and work. I can recommend you to everyone. I wish you continued success. Thank you!! Regards Patrick

Για: ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ / Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονα
4,0

Νέοι επαγγελματίες με όρεξη, συνέπεια και επαγγελματισμό

Για: ATHINA BOUATAR / Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού / Αρχιτέκτονα