Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη

Α. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη*

Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Απριλίου 2019

*Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πελάτη υπό (Α) δεν ισχύει για τους Πελάτες που αναζητούν Επαγγελματία για την εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού και επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από Επαγγελματία που έχει προσληφθεί από τον Δουλευταρά. Για τους Πελάτες αυτούς ισχύει η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πελάτη που ακολουθεί υπό (Β)

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Δουλευταρά και βάση για την σχέση εμπιστοσύνης την οποία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μαζί σας.

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που ο Δουλευταράς συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα (εφεξής αποκαλούμενα συλλογικώς ως ¨Προσωπικές Πληροφορίες¨ ή ¨Προσωπικά Δεδομένα¨ ή ¨Προσωπικά Στοιχεία¨).

Με την επίσκεψη σας στον Ιστότοπό μας και την οποιαδήποτε χρήση αυτού, όπως ενδεικτικά με την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης μας, σε συνδυασμό με τους οποίους θα πρέπει να αναγιγνώσκεται και ερμηνεύεται. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε εν μέρει είτε συνολικά, παρακαλείσθε όπως παύσετε να επισκέπτεστε τον Ιστότοπο αυτόν ή/και να κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού ή των Υπηρεσιών του.

1. Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από τον Δουλευταρά, διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, όπως ενδεικτικά από τις διατάξεις του Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» και των Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, όπως αυτά ισχύουν.

Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας Ιστότοπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

2. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από τον Δουλευταρά

2.1. Κατά την εγγραφή του Πελάτη

Προκειμένου να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, θα κληθείτε να εγγραφείτε σε αυτές ώστε να δημιουργήσουμε για εσάς έναν λογαριασμό μέσω του οποίου θα μπορείτε να δημοσιεύετε στον Δουλευταρά τις Εργασίες για τις οποίες αναζητάτε Επαγγελματία.

Κατά την διαδικασία εγγραφής, θα σας ζητήσουμε τις εξής Προσωπικές Πληροφορίες:

-Ονοματεπώνυμο

-Ε – mail

-Αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου

Επίσης, θα κληθείτε να επιλέξετε και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό που θα δημιουργήσουμε για εσάς, όπως και να αποδεχθείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δουλευταρά.

2.2. Κατά τη καταχώριση Εργασιών

Κάθε φορά που επιχειρείτε να καταχωρίσετε κάποια Εργασία, θα σας ζητείται να συμπληρώσετε μία φόρμα. Εκεί, σας ζητάμε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την Εργασία που επιθυμείτε να εκτελεστεί, προκειμένου και εμείς να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο της Εργασίας και να ειδοποιήσουμε τους Επαγγελματίες που μπορεί να ενδιαφέρονται να την αναλάβουν, αλλά και οι ίδιοι οι Επαγγελματίες να εκτιμήσουν αν μπορούν και αν θέλουν να διεκδικήσουν την Εργασία και άρα να αποκτήσουν τα στοιχεία σας και να σας υποβάλουν την Προσφορά τους. Στις διευκρινιστικές αυτές πληροφορίες που σας ζητάμε, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και κάποιες προσωπικές πληροφορίες , όπως για παράδειγμα η διεύθυνσή σας. Επίσης, μπορεί να σας ζητηθεί να καταχωρήσετε το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. σας στην περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε να εξουσιοδοτήσετε τον Δουλευταρά για την έκδοση Εργοσήμου για λογαριασμό σας, ή ακόμα και η Δ.Ο.Υ. και το επάγγελμα/δραστηριότητά σας.

Αναγνωρίζετε ότι όταν αναρτάται μια Εργασία στο Δουλευταρά, καταρχάς δεν δημοσιεύονται τα Προσωπικά σας Στοιχεία, αλλά μόνο οι πληροφορίες που αφορούν την Εργασία, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Όταν, όμως, κάποιος Επαγγελματίας ενδιαφερθεί για την Εργασία σας και καταβάλει στον Δουλευταρά τις μονάδες που του ζητούνται προκειμένου να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να υποβάλει την Προσφορά του, τότε ο Δουλευταράς του κοινοποιεί τα εξής (ή κάποια από τα εξής) Προσωπικά σας στοιχεία:

- Το ονοματεπώνυμό σας

- Τον αριθμό του σταθερού ή/και κινητού σας τηλεφώνου

- Το e-mail σας (εφόσον μας το έχετε γνωστοποιήσει).

Αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με την κοινοποίηση των ανωτέρω προσωπικών σας στοιχείων στους Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την Εργασίας σας και εξουσιοδοτείτε τον Δουλευταρά προς τούτο.

3. Υποχρεώσεις Πελάτη κατά την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από τον Δουλευταρά κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε σας ζητούνται τέτοιου είδους στοιχεία για εσάς. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε τον Δουλευταρά για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή. Αν διαπιστωθεί από τον Δουλευταρά ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν ο Δουλευταράς έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτησή σας για εγγραφή ή να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως το λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας την απόρριψη της αίτησής σας, ή την θέση του λογαριασμού σας σε αναστολή ή τερματισμό.

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που παρέχονται νομίμως από τρίτα μέρη.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχετε στον Δουλευταρά, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων αυτού με αυτόματα ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

4. Συλλογή άλλων δεδομένων από τον Δουλευταρά

4.1. Δεδομένα περιήγησης και χρήσης του Ιστότοπου

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως την διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας κλπ. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα Προσωπικά σας Στοιχεία.

Περαιτέρω, όταν επισκέπτεστε τον Δουλευταρά, αποστέλλουμε στον υπολογιστή σας ένα "cookie". Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο λογισμικό περιήγησης (browser) και αποθηκεύουν στοιχεία για την χρήση της Ιστοσελίδας στο σκληρό σας δίσκο. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου. Σημειώστε ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα cookies κρυπτογραφούνται για λόγους ασφάλειας. Τα cookies, από μόνα τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των Προσωπικών Στοιχείων του χρήστη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πλoηγό διαδικτύου σας για να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε ένα cookie, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε να το αποδεχθείτε ή να το απορρίψετε. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε αρχεία cookies από τον Δουλευταρά, υπάρχει πιθανότητα να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε κάποια από τα εργαλεία που προσφέρονται από τον Δουλευταρά.

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Οι παραπάνω περιγραφόμενες και χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και μέτρηση της συχνότητας της επισκεψιμότητας αυτών των συνδέσμων. Ωστόσο, μέσω των τεχνολογιών αυτών δεν μπορεί να προσδιορισθούν τα προσωπικά σας στοιχεία και τα ευρήματα χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

4.2. Αξιολογήσεις Επαγγελματιών

Κάθε φορά που επιλέγετε έναν Επαγγελματία μέσω των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, ο Δουλευταράς σας ζητά να βαθμολογήσετε/αξιολογήσετε τις υπηρεσίες που ο Επαγγελματίας σας παρείχε. Αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα ότι ο Δουλευταράς δύναται να συλλέγει και να συγκεντρώνει αυτές τις αξιολογήσεις/βαθμολογίες σας για τους Επαγγελματίες με τους οποίους έχετε συνεργασθεί. Οι αξιολογήσεις/βαθμολογίες αυτές δεν θα γνωστοποιούνται σε κανέναν τρίτο με τρόπο που να σας καθιστά αναγνωρίσιμους, αλλά χρησιμεύουν προκειμένου να διαμορφώνεται μια συνολική και ανώνυμη εικόνα και αξιολόγηση για τον Επαγγελματία.

Παρακαλείσθε να είστε αντικειμενικοί κατά την αξιολόγησή σας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλετε και εσείς στο να δημιουργηθεί μία σωστή και πραγματική εικόνα για τον Επαγγελματία, η οποία θα βοηθήσει άλλους Πελάτες στην απόφασή τους για τον αν θα συνεργαστούν μαζί του. Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει την αξιολόγησή σας, κυρίως όταν αυτή είναι ιδιαίτερα επαχθής και ο Δουλευταράς, αφού έχει επικοινωνήσει και με τα δύο μέρη, πιστεύει ότι η αξιολόγηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή ότι είναι υπερβολική ή αβάσιμη ή/και ότι έχει γίνει με πρόθεση την βλάβη της φήμης του Επαγγελματία.

4.3. Πληροφορίες από επικοινωνίες

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς δύναται να τηρεί αρχείο των γραπτών επιστολών, e-mails ή άλλων μηνυμάτων και γενικά οποιονδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχετε ανταλλάξει με τον Δουλευταρά για οποιονδήποτε λόγο.

Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η επικοινωνίας σας κάθε Επαγγελματία μέσω της Πλατφόρμας της Ιστοσελίδας δεν είναι ιδιωτική και ότι ο Δουλευταράς δύναται να την καταγράφει και την τηρεί στο αρχείο του για λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό της διασφάλισης της τήρησης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς δύναται να καταγράφει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του με τον Πελάτη, αποκλειστικά και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών λειτουργίας του και παροχής των υπηρεσιών του, καθώς και να διατηρεί αρχείο αυτών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

5. Χρήση των Προσωπικών και άλλων Δεδομένων

Πρωταρχικός μας στόχος κατά την συλλογή των Προσωπικών και άλλων δεδομένων είναι το να παρέχουμε προσηκόντως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Υπηρεσίες μας και σε εσάς αλλά και στους Επαγγελματίες του Δουλευταρά και να προσφέρουμε και στους δυο μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Ειδικότερα:

5.1. Χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας προκειμένου να δημιουργήσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να παρέχουμε ασφαλή και ομαλή διασύνδεση των Πελατών με τους Επαγγελματίες, για την εξουσιοδοτημένη έκδοση Εργοσήμου, για εσωτερική χρήση σχετική με την διαχείριση του Δουλευταρά και την βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών, για να εμποδίζουμε ενδεχομένως απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες, για την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και για οποιονδήποτε άλλο λόγο σας γνωστοποιείται κατά την στιγμή της συλλογής των πληροφοριών. Θεωρούμε το απόρρητο των εν λόγω Προσωπικών Πληροφοριών πολύ σημαντικό και για τον λόγο αυτόν τις μεταχειριζόμαστε με υπευθυνότητα.

5.2. Συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό του κινητού ή/και σταθερού σας τηλεφώνου προκειμένου να σας καλέσουμε μεταξύ άλλων προς επαλήθευση των προσωπικών σας στοιχείων, για να σας διευκολύνουμε στο κλείσιμο του ραντεβού σας με τον Επαγγελματία ή ακόμα και για να ενημερωθούμε για την εξέλιξη της εργασία σας, με σκοπό να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Επίσης, συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το ονοματεπώνυμο, το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. σας για την έκδοση Εργοσήμου για λογαριασμό σας, σε περίπτωση που μας εξουσιοδοτήσετε μέσω του Ιστοτόπου μας προς τούτο. Ακόμα, κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι στην περίπτωση αυτή, ο Επαγγελματίας που έχετε επιλέξει και ο οποίος θα λάβει το Εργόσημο που εκδώσαμε στο όνομα και για λογαριασμό σας για την πληρωμή του, θα μάθει το το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. σας, καθώς τα στοιχεία αυτά υποχρεωτικώς αναγράφονται επί του Εργοσήμου.

Χρησιμοποιούμε το e-mail που μας παρέχετε, προκειμένου να σας στέλνουμε τις απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών μας ενημερώσεις και ειδοποιήσεις. Η αποστολή e-mails τέτοιου περιεχομένου είναι απόλυτα συνυφασμένη με την λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και την παροχή των Υπηρεσιών μας. Επομένως, o μόνος τρόπος για να πάψετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους e-mails, είναι το να ζητήσετε από τον Δουλευταρά να απενεργοποιήσει οριστικά τον λογαριασμό σας και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του.

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε το e-mail σας προκειμένου να σας στέλνουμε προωθητικά, διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τις Υπηρεσίες της εταιρείας μας. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους e-mails, μπορείτε να κλικάρετε την σχετική επιλογή που περιέχεται σε οποιοδήποτε προωθητικό e-mail σας στέλνουμε.

5.3. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών ή/και να παρέχουμε σε τρίτα μέρη συγκριτική αξιολόγηση και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Η συγκριτική αξιολόγηση και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία, ούτε μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή που σας χαρακτηρίζει ή σας καθιστά αναγνωρίσιμους.

5.4. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα περιήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας για τη λειτουργία και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server) μας και για τη διαχείριση του λογισμικού, τη συγκέντρωση δημογραφικών και στατιστικών δεδομένων, για την καλύτερη διαφήμιση και τη διάταξη της Ιστοσελίδας μας, για να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας κλπ. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

6. Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων – Κοινοποίηση σε τρίτους

6.1. Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητά σας, ο Δουλευταράς φροντίζει ώστε να μην δημοσιοποιούνται σε όλους τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Για τον λόγο αυτόν, η Εργασία που δημοσιεύεται δεν συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία. Αναγνωρίζετε και εξουσιοδοτείτε τον Δουλευταρά να παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, το e-mail σας και τον αριθμό του κινητού ή/και σταθερού σας τηλεφώνου, (ή κάποια από αυτά) μόνο στους Επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάληψη της Εργασίας και καταβάλουν στον Δουλευταρά τις ζητούμενες μονάδες για να έρθουν σε επαφή μαζί σας και σε κάθε περίπτωση στον Επαγγελματία τον οποίο αποδεχθήκατε να εκτελέσει την Εργασία σας.

Ο Δουλευταράς αναμένει και ζητά από τους Επαγγελματίες να σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, να τα χρησιμοποιούν μόνο στα πλαίσια των σκοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας και να μην τα κοινοποιούν σε τρίτους. Παρ’ όλα αυτά, ο Δουλευταράς δεν μπορεί να εξαναγκάσει τους Επαγγελματίες ως προς την τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων και για τον λόγο αυτό αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα ότι ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε οφείλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος Επαγγελματίας που έχει αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα χρησιμοποιήσει για λόγους διαφορετικούς από την παροχή των υπηρεσιών του σε εσάς σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη αναρτημένη Εργασία ή αν τα κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.

6.2. Ο Δουλευταράς χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση όταν μεταδίδονται Προσωπικές Πληροφορίες μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας, και θέτει τείχη προστασίας (firewalls) και συστήματα ανίχνευσης εισβολών που βοηθούν στο να εμποδίζει πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Περαιτέρω, πραγματοποιεί μέσω των τεχνικών του διαρκείς ελέγχους, προκειμένου για την διασφάλιση μετάδοσης των πληροφοριών και την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της Ιστοσελίδας από τους Πελάτες και εν γένει τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, ο Δουλευταράς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές του κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον Ιστότοτο και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς ο Δουλευταράς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε από την άνευ αδείας πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση και επισημαίνεται ότι είστε υποχρεωμένοι να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός σας και των κωδικών σας και προσωπικών σας λογαριασμών και αναγνωρίζετε τους σχετικούς κινδύνους κατά την χρήση του Ιστοτόπου και την αποστολή πληροφοριών σε αυτόν.

6.3. Ο Δουλευταράς μπορεί να μοιραστεί ή να γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τις δικαστικές η αστυνομικές αρχές ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή/και προκειμένου να ανταποκριθεί σε κλήσεις μαρτύρων, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες. Επίσης, για να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ή ένσταση, να αμυνθεί κατά τυχόν αξιώσεων, για να ερευνήσει, να εμποδίσει ή να προβεί σε δικαστικές ενέργειες σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που υποψιάζεται ότι είναι παράνομες, για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, την περιουσία, ή την ασφάλειά του Δουλευταρά και της Ιστοσελίδας ή των χρηστών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται από τον νόμο.

6.4. Ο Δουλευταράς δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους που δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών μας, κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο προκειμένου τα άτομα αυτά να βοηθήσουν τον Δουλευταρά να σας παρέχει τις Υπηρεσίες του ή ακόμα και να βελτιώσει αυτές, μέσω αξιολόγησης που μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε για τις υπηρεσίες του Δουλευταρά στους υπαλλήλους ή ανεξάρτητους συνεργάτες του.

Σε καμία περίπτωση ο Δουλευταράς δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτους που θα προβάλλουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας ή που θα διαχειρίζονται τη διαφήμιση της Ιστοσελίδας μας σε άλλες ιστοσελίδες. Τα τρίτα αυτά μέρη δεν συλλέγουν και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα. Μπορούν, ωστόσο, να παρακολουθούν την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας, χωρίς ωστόσο αυτό να σας καθιστά αναγνωρίσιμους απέναντί τους.

6.5. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να μοιράζεται, πωλεί ή εκχωρεί τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε περίπτωση συγχώνευσης, μεταβίβασης ουσιωδών στοιχείων του ενεργητικού, αλλαγής του ελέγχου, αναδιοργάνωσης ή λύσης της Εταιρείας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, τα Προσωπικά σας Στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με το νόμο.

7. Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και τυχόν διορθώσεις

Ο Δουλευταράς δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Ν. 2472/1997 και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό, τι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσα σε αυτόν καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτή/ό από τρίτους. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι ενδέχεται κάποιος Επαγγελματίας που είχε αποκτήσει στο παρελθόν πρόσβαση σε κάποιες Προσωπικές σας Πληροφορίες, να έχει αποθηκεύσει τις Πληροφορίες αυτές που διαγράψατε. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση αυτή. Περαιτέρω, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμά του να αρχειοθετεί και να έχει πρόσβαση στις διαγεγραμμένες Προσωπικές Πληροφορίες.

Για να τροποποιήσετε, ανανεώσετε ή διαγράψετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες κατά τα άνω, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση σας εγγράφως στο info@douleutaras.gr και να προσδιορίσετε τις Προσωπικές Πληροφορίες που θέλετε να τροποποιήσετε, ανανεώσετε ή διαγράψετε.

8. Απενεργοποίηση Λογαριασμού

Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, ως και να τις γνωστοποιούμε σε οποιονδήποτε τρίτο, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@douleutaras.com. Σε αυτή την περίπτωση θα απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και θα εμποδίσουμε την πρόσβαση τρίτων στις Προσωπικές σας Πληροφορίες, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 ανωτέρω.

9. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο Δουλευταράς μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από τον Δουλευταρά. Ο Δουλευταράς δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που ευρίσκονται σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με την συλλογή, χρήση, και την γνωστοποίηση των προσωπικών και μη πληροφοριών σας.

10. Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων στο εξωτερικό

Οι διακομιστές που καθιστούν διαθέσιμο τον παρόντα Ιστότοπο, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται οι πληροφορίες, ενδέχεται να είναι εγκατεστημένες εκτός της Ελλάδος, αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των δεδομένων και οι άλλοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο πλήρεις όσο εκείνοι που επιβάλλει η νομοθεσία στην Ελλάδα, να είστε σίγουροι ότι σε κάθε περίπτωση εμείς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

11. Σεβασμός των Προσωπικών Δεδομένων τρίτων

Όπως ο Δουλευταράς απαιτεί από τους Επαγγελματίες της Ιστοσελίδας, να σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Πελατών, έτσι απαιτεί και από εσάς να σέβεστε τα Προσωπικά Δεδομένα των Επαγγελματιών στα οποία αποκτάτε πρόσβαση από την Ιστοσελίδα μας.

Ενδεικτικά, υποχρεούσθε να χρησιμοποιείτε τα Προσωπικά Δεδομένα των Επαγγελματιών αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια και σύμφωνα με τον σκοπό λειτουργίας του Δουλευταρά. Συγκεκριμένα, αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε Επαγγελματία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Εργασία σας, ώστε να μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί του και να μαθαίνετε ποια είναι η Προσφορά του, αλλά και να διαπραγματεύεσθε τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας που θα συνάψετε μαζί του. Περαιτέρω, αποκτάτε πρόσβαση στο Προφίλ και τις αξιολογήσεις του Επαγγελματία, ώστε να αποκτήσετε μία εικόνα για τις επαγγελματικές του ικανότητες και προσόντα. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τα Προσωπικά Στοιχεία των Επαγγελματιών για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή έρχεται σε αντίθεση με τους Όρους Χρήσης και τις λοιπές Πολιτικές λειτουργίας του Δουλευταρά. Ειδικά ως προς την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή τα πτυχία που μπορεί να έχει αναρτήσει κάποιος Επαγγελματίας στο Προφίλ του, αναγνωρίζετε ότι αυτά είναι διαθέσιμα σε εσάς προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία του Επαγγελματία και απαγορεύεται να τα αντιγράφετε ή χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε λόγο. Περαιτέρω, αποδέχεσθε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιήσετε τα Προσωπικά Στοιχεία του Επαγγελματία σε τρίτους χωρίς την συναίνεσή του.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

13. Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων του Ιστοτόπου μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, ο Δουλευταράς δύναται να επεξεργαστεί ή/και να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα σελίδα για τυχόν τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Όσοι Πελάτες το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν από τον Δουλευταρά στο info@douleutaras.com, να τους ενημερώνει μέσω e-mail για γενόμενες τροποποιήσεις. Η συνέχιση χρήσεως από μέρους του Πελάτη του Ιστότοπου, μετά την ημερομηνία τροποποιήσεως, ισοδυναμεί με αποδοχή των νέων, τροποποιημένων όρων.

14. Επικοινωνία

Ο Δουλευταράς καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Douleutaras.gr μέσω e-mail στο support@douleutaras.com.

Β. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη

(Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπό (Β) ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους Πελάτες που αναζητούν Επαγγελματία για την εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού και επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από Επαγγελματία που έχει προσληφθεί από τον Δουλευταρά)

Τελευταία Αναθεώρηση: 17 Ιουλίου 2017

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Δουλευταρά και βάση για την σχέση εμπιστοσύνης την οποία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μαζί σας.

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που ο Δουλευταράς συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα (εφεξής αποκαλούμενα συλλογικώς ως ¨Προσωπικές Πληροφορίες¨ ή ¨Προσωπικά Δεδομένα¨ ή ¨Προσωπικά Στοιχεία¨).

Με την επίσκεψη σας στον Ιστότοπό μας και την οποιαδήποτε χρήση αυτού, όπως ενδεικτικά με την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης μας, σε συνδυασμό με τους οποίους θα πρέπει να αναγιγνώσκεται και ερμηνεύεται. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε εν μέρει είτε συνολικά, παρακαλείσθε όπως παύσετε να επισκέπτεστε τον Ιστότοπο αυτόν ή/και να κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού ή των Υπηρεσιών του.

1. Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από τον Δουλευταρά, διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, όπως ενδεικτικά από τις διατάξεις του Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» και των Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, όπως αυτά ισχύουν.

Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας Ιστότοπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

2. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από τον Δουλευταρά

2.1. Κατά την εγγραφή του Πελάτη

Προκειμένου να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, θα κληθείτε να εγγραφείτε σε αυτές ώστε να δημιουργήσουμε για εσάς έναν λογαριασμό μέσω του οποίου θα μπορείτε να δημοσιεύετε στον Δουλευταρά τις Εργασίες για τις οποίες αναζητάτε Επαγγελματία.

Κατά την διαδικασία εγγραφής, θα σας ζητήσουμε τις εξής Προσωπικές Πληροφορίες:

-Ονοματεπώνυμο

-Ε – mail

-Αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου

Επίσης, θα κληθείτε να επιλέξετε και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό που θα δημιουργήσουμε για εσάς, όπως και να αποδεχθείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δουλευταρά.

2.2. Κατά τη καταχώριση Εργασιών

Κάθε φορά που επιχειρείτε να καταχωρίσετε κάποια Εργασία, θα σας ζητείται να συμπληρώσετε μία φόρμα. Εκεί, σας ζητάμε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την Εργασία που επιθυμείτε να εκτελεστεί, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο της και να δώσουμε σαφείς οδηγίες στον Επαγγελματία που θα την εκτελέσει. Στις διευκρινιστικές αυτές πληροφορίες που σας ζητάμε, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και κάποιες προσωπικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνσή σας. Επίσης, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε το Α.Φ.Μ. τη Δ.Ο.Υ. και το επάγγελμα/δραστηριότητά σας, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου.

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς κοινοποιεί στον Επαγγελματία ο οποίος θα σας εξυπηρετήσει και θα εκτελέσει την Εργασία τα εξής (ή κάποια από τα εξής) Προσωπικά σας στοιχεία:

- Το ονοματεπώνυμό σας

- Την πλήρη διεύθυνσή σας

Αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με την κοινοποίηση των ανωτέρω προσωπικών σας στοιχείων στον Επαγγελματία που θα εκτελέσει την Εργασίας και εξουσιοδοτείτε τον Δουλευταρά προς τούτο.

3. Υποχρεώσεις Πελάτη κατά την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από τον Δουλευταρά κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε σας ζητούνται τέτοιου είδους στοιχεία για εσάς. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε τον Δουλευταρά για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή. Αν διαπιστωθεί από τον Δουλευταρά ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν ο Δουλευταράς έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτησή σας για εγγραφή ή να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως το λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας την απόρριψη της αίτησής σας, ή την θέση του λογαριασμού σας σε αναστολή ή τερματισμό.

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που παρέχονται νομίμως από τρίτα μέρη.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχετε στον Δουλευταρά, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων αυτού με αυτόματα ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

4. Συλλογή άλλων δεδομένων από τον Δουλευταρά

4.1. Δεδομένα περιήγησης και χρήσης του Ιστότοπου

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως την διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον Iστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας κλπ. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα Προσωπικά σας Στοιχεία.

Περαιτέρω, όταν επισκέπτεστε τον Δουλευταρά, αποστέλλουμε στον υπολογιστή σας ένα "cookie". Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο λογισμικό περιήγησης (browser) και αποθηκεύουν στοιχεία για την χρήση της Ιστοσελίδας στο σκληρό σας δίσκο. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου. Σημειώστε ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα cookies κρυπτογραφούνται για λόγους ασφάλειας. Τα cookies, από μόνα τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των Προσωπικών Στοιχείων του χρήστη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πλoηγό διαδικτύου σας για να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε ένα cookie, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε να το αποδεχθείτε ή να το απορρίψετε. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε αρχεία cookies από τον Δουλευταρά, υπάρχει πιθανότητα να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε κάποια από τα εργαλεία που προσφέρονται από τον Δουλευταρά.

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Οι παραπάνω περιγραφόμενες και χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και μέτρηση της συχνότητας της επισκεψιμότητας αυτών των συνδέσμων. Ωστόσο, μέσω των τεχνολογιών αυτών δεν μπορεί να προσδιορισθούν τα προσωπικά σας στοιχεία και τα ευρήματα χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

4.2. Αξιολογήσεις Επαγγελματιών

Κάθε φορά που επιλέγετε έναν Επαγγελματία μέσω των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, ο Δουλευταράς σας ζητά να βαθμολογήσετε/αξιολογήσετε τις υπηρεσίες που ο Επαγγελματίας σας παρείχε. Αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα ότι ο Δουλευταράς δύναται να συλλέγει και να συγκεντρώνει αυτές τις αξιολογήσεις/βαθμολογίες σας για τους Επαγγελματίες με τους οποίους έχετε συνεργασθεί. Οι αξιολογήσεις/βαθμολογίες αυτές δεν θα γνωστοποιούνται σε κανέναν τρίτο με τρόπο που να σας καθιστά αναγνωρίσιμους, αλλά χρησιμεύουν προκειμένου να διαμορφώνεται μια συνολική και ανώνυμη εικόνα και αξιολόγηση για τον Επαγγελματία.

Παρακαλείσθε να είστε αντικειμενικοί κατά την αξιολόγησή σας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλετε και εσείς στο να δημιουργηθεί μία σωστή και πραγματική εικόνα για τον Επαγγελματία, η οποία θα βοηθήσει άλλους Πελάτες στην απόφασή τους για τον αν θα συνεργαστούν μαζί του. Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει την αξιολόγησή σας, κυρίως όταν αυτή είναι ιδιαίτερα επαχθής και ο Δουλευταράς, αφού έχει επικοινωνήσει και με τα δύο μέρη, πιστεύει ότι η αξιολόγηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή ότι είναι υπερβολική ή αβάσιμη ή/και ότι έχει γίνει με πρόθεση την βλάβη της φήμης του Επαγγελματία.

4.3. Πληροφορίες από επικοινωνίες

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς δύναται να τηρεί αρχείο των γραπτών επιστολών, e-mails ή άλλων μηνυμάτων και γενικά οποιονδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχετε ανταλλάξει με τον Δουλευταρά για οποιονδήποτε λόγο.

5. Χρήση των Προσωπικών και άλλων Δεδομένων

Πρωταρχικός μας στόχος κατά την συλλογή των Προσωπικών και άλλων δεδομένων είναι το να παρέχουμε προσηκόντως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Υπηρεσίες μας σε εσάς και να προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση αυτών. Ειδικότερα:

5.1. Χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας προκειμένου να δημιουργήσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για εσωτερική χρήση σχετική με την διαχείριση του Δουλευταρά και την βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών, για να εμποδίζουμε ενδεχομένως απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες, για την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και για οποιονδήποτε άλλο λόγο σας γνωστοποιείται κατά την στιγμή της συλλογής των πληροφοριών. Θεωρούμε το απόρρητο των εν λόγω Προσωπικών Πληροφοριών πολύ σημαντικό και για τον λόγο αυτόν τις μεταχειριζόμαστε με υπευθυνότητα.

5.2. Συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό του κινητού ή/και σταθερού σας τηλεφώνου προκειμένου να σας καλέσουμε μεταξύ άλλων προς επαλήθευση των προσωπικών σας στοιχείων και για να κανονίσουμε το ραντεβού σας με τον Επαγγελματία.

Χρησιμοποιούμε το e-mail που μας παρέχετε, προκειμένου να σας στέλνουμε τις απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών μας ενημερώσεις και ειδοποιήσεις. Η αποστολή e-mails τέτοιου περιεχομένου είναι απόλυτα συνυφασμένη με την λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και την παροχή των Υπηρεσιών μας. Επομένως, o μόνος τρόπος για να πάψετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους e-mails, είναι το να ζητήσετε από τον Δουλευταρά να απενεργοποιήσει οριστικά τον λογαριασμό σας και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του.

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε το e-mail σας προκειμένου να σας στέλνουμε προωθητικά, διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τις Υπηρεσίες της εταιρείας μας. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους e-mails, μπορείτε να κλικάρετε την σχετική επιλογή που περιέχεται σε οποιοδήποτε προωθητικό e-mail σας στέλνουμε.

5.3. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών ή/και να παρέχουμε σε τρίτα μέρη συγκριτική αξιολόγηση και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Η συγκριτική αξιολόγηση και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία, ούτε μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή που σας χαρακτηρίζει ή σας καθιστά αναγνωρίσιμους.

5.4. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα περιήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας για τη λειτουργία και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server) μας και για τη διαχείριση του λογισμικού, τη συγκέντρωση δημογραφικών και στατιστικών δεδομένων, για την καλύτερη διαφήμιση και τη διάταξη της Ιστοσελίδας μας, για να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας κλπ. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

6. Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων – Κοινοποίηση σε τρίτους

6.1.  Ο Δουλευταράς αναμένει και ζητά από τους Επαγγελματίες να σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, να τα χρησιμοποιούν μόνο στα πλαίσια των σκοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας και να μην τα κοινοποιούν σε τρίτους. Παρ’ όλα αυτά, ο Δουλευταράς δεν μπορεί να εξαναγκάσει τους Επαγγελματίες ως προς την τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων και για τον λόγο αυτό αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα ότι ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε οφείλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος Επαγγελματίας που έχει αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα χρησιμοποιήσει για λόγους διαφορετικούς από την παροχή των υπηρεσιών του σε εσάς σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη αναρτημένη Εργασία ή αν τα κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.

6.2. Ο Δουλευταράς χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση όταν μεταδίδονται Προσωπικές Πληροφορίες μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας, και θέτει τείχη προστασίας (firewalls) και συστήματα ανίχνευσης εισβολών που βοηθούν στο να εμποδίζει πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Περαιτέρω, πραγματοποιεί μέσω των τεχνικών του διαρκείς ελέγχους, προκειμένου για την διασφάλιση μετάδοσης των πληροφοριών και την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της Ιστοσελίδας από τους Πελάτες και εν γένει τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, ο Δουλευταράς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές του κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον Ιστότοτο και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς ο Δουλευταράς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε από την άνευ αδείας πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση και επισημαίνεται ότι είστε υποχρεωμένοι να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός σας και των κωδικών σας και προσωπικών σας λογαριασμών και αναγνωρίζετε τους σχετικούς κινδύνους κατά την χρήση του Ιστοτόπου και την αποστολή πληροφοριών σε αυτόν.

6.3. Ο Δουλευταράς μπορεί να μοιραστεί ή να γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τις δικαστικές η αστυνομικές αρχές ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή/και προκειμένου να ανταποκριθεί σε κλήσεις μαρτύρων, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες. Επίσης, για να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ή ένσταση, να αμυνθεί κατά τυχόν αξιώσεων, για να ερευνήσει, να εμποδίσει ή να προβεί σε δικαστικές ενέργειες σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που υποψιάζεται ότι είναι παράνομες, για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, την περιουσία, ή την ασφάλειά του Δουλευταρά και της Ιστοσελίδας ή των χρηστών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται από τον νόμο.

6.4. Ο Δουλευταράς δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σας σε τρίτους που δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών μας, μπορεί, όμως, να τα κάνει γνωστά στους υπαλλήλους του ή στους ανεξάρτητους συνεργάτες του, κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο προκειμένου τα άτομα αυτά να βοηθήσουν τον Δουλευταρά να σας παρέχει τις Υπηρεσίες του.

Σε καμία περίπτωση ο Δουλευταράς δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτους που θα προβάλλουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας ή που θα διαχειρίζονται τη διαφήμιση της Ιστοσελίδας μας σε άλλες ιστοσελίδες. Τα τρίτα αυτά μέρη δεν συλλέγουν και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα. Μπορούν, ωστόσο, να παρακολουθούν την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας, χωρίς ωστόσο αυτό να σας καθιστά αναγνωρίσιμους απέναντί τους.

6.5. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να μοιράζεται, πωλεί ή εκχωρεί τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε περίπτωση συγχώνευσης, μεταβίβασης ουσιωδών στοιχείων του ενεργητικού, αλλαγής του ελέγχου, αναδιοργάνωσης ή λύσης της Εταιρείας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, τα Προσωπικά σας Στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με το νόμο.

7. Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και τυχόν διορθώσεις

Ο Δουλευταράς δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Ν. 2472/1997 και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό, τι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσα σε αυτόν καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτή/ό από τρίτους. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι ενδέχεται κάποιος Επαγγελματίας που είχε αποκτήσει στο παρελθόν πρόσβαση σε κάποιες Προσωπικές σας Πληροφορίες, να έχει αποθηκεύσει τις Πληροφορίες αυτές που διαγράψατε. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση αυτή. Περαιτέρω, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμά του να αρχειοθετεί και να έχει πρόσβαση στις διαγεγραμμένες Προσωπικές Πληροφορίες.

Για να τροποποιήσετε, ανανεώσετε ή διαγράψετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες κατά τα άνω, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση σας εγγράφως στο info@douleutaras.gr και να προσδιορίσετε τις Προσωπικές Πληροφορίες που θέλετε να τροποποιήσετε, ανανεώσετε ή διαγράψετε.

8. Απενεργοποίηση Λογαριασμού

Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, ως και να τις γνωστοποιούμε σε οποιονδήποτε τρίτο, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@douleutaras.com. Σε αυτή την περίπτωση θα απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και θα εμποδίσουμε την πρόσβαση τρίτων στις Προσωπικές σας Πληροφορίες, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 ανωτέρω.

9. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο Δουλευταράς μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από τον Δουλευταρά. Ο Δουλευταράς δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που ευρίσκονται σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με την συλλογή, χρήση, και την γνωστοποίηση των προσωπικών και μη πληροφοριών σας.

10. Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων στο εξωτερικό

Οι διακομιστές που καθιστούν διαθέσιμο τον παρόντα Ιστότοπο, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται οι πληροφορίες, ενδέχεται να είναι εγκατεστημένες εκτός της Ελλάδος, αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των δεδομένων και οι άλλοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο πλήρεις όσο εκείνοι που επιβάλλει η νομοθεσία στην Ελλάδα, να είστε σίγουροι ότι σε κάθε περίπτωση εμείς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

11. Σεβασμός των Προσωπικών Δεδομένων τρίτων

Όπως ο Δουλευταράς απαιτεί από τους Επαγγελματίες της Ιστοσελίδας, να σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Πελατών, έτσι απαιτεί και από εσάς να σέβεστε τα Προσωπικά Δεδομένα των Επαγγελματιών στα οποία αποκτάτε πρόσβαση από την Ιστοσελίδα μας ή από την εκτέλεση της Εργασίας που έχετε αναρτήσει.

Ενδεικτικά, υποχρεούσθε να χρησιμοποιείτε τα Προσωπικά Δεδομένα των Επαγγελματιών αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια και σύμφωνα με τον σκοπό λειτουργίας του Δουλευταρά. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τα Προσωπικά Στοιχεία των Επαγγελματιών για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή έρχεται σε αντίθεση με τους Όρους Χρήσης και τις λοιπές Πολιτικές λειτουργίας του Δουλευταρά. Περαιτέρω, αποδέχεσθε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιήσετε τα Προσωπικά Στοιχεία του Επαγγελματία σε τρίτους χωρίς την συναίνεσή του.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

13. Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων του Ιστοτόπου μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, ο Δουλευταράς δύναται να επεξεργαστεί ή/και να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα σελίδα για τυχόν τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Όσοι Πελάτες το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν από τον Δουλευταρά στο info@douleutaras.com, να τους ενημερώνει μέσω e-mail για γενόμενες τροποποιήσεις. Η συνέχιση χρήσεως από μέρους του Πελάτη του Ιστότοπου, μετά την ημερομηνία τροποποιήσεως, ισοδυναμεί με αποδοχή των νέων, τροποποιημένων όρων.

14. Επικοινωνία

Ο Δουλευταράς καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Douleutaras.gr μέσω e-mail στο support@douleutaras.com.

 

Γ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου

Τελευταία Αναθεώρηση: 25 Μαΐου 2018

Η εταιρεία μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία.

Η εταιρεία μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου μας. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου μας, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας στο dpo@douleutaras.com .

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε: Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες. Οι μοναδικές περιπτώσεις όπου σας ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία είναι:

1. Κατά την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, πρόσβασης σε ebooks, πρόσβαση σε οδηγούς αγοράς, όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:

▪ Ονοματεπώνυμο

▪ Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

▪ Πόλη διαμονής

2. Κατά την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήματος για εύρεση επαγγελματία. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:

▪ Ονοματεπώνυμο

▪ Τηλέφωνο επικοινωνίας

▪ Διεύθυνση εργασίας

▪ Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

3. Κατά την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήματος για καταχώρηση επαγγελματία. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:

▪ Ονοματεπώνυμο

▪ Τηλέφωνο επικοινωνίας ▪ Επαγγελματική Διεύθυνση ▪ Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ▪ ΑΦΜ ▪ ΦΟΥ ▪ ΑΜΚΑ ▪ Επωνυμία επιχείρησης ▪ Αριθμός Υπαλλήλων ▪ Χρόνια εργασίας στον κλάδο ▪ Φωτογραφίες επιχείρησης ή εργασιών

4. Κατά την εγγραφή σας στο Newsletter μας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απεγγραφεί από τη λίστα των αποδεκτών του Νewsletter όποτε το επιθυμεί και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για τον ως άνω σκοπό διαγράφονται. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:

▪ Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλεχθούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνσή (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική μας για τη χρήση cookies παρακάτω ή στους ΄Ορους Χρήσης.

Ο οργανισμός μας διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter και το Youtube, όπου όμως δεν πραγματοποιεί καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της εκάστοτε σελίδας της εταιρείας μας μέσω αποστολής μηνύματος. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της εκάστοτε σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας με εμάς και μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί διαγράφονται.

Η εταιρεία μας δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας και στα πλαίσια, της παροχής υπηρεσιών και σκοπούς μάρκετινγκ. Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του κόμβου. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του συναφούς Eνωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την πλατφόρμα επικοινωνίας που διαθέτουμε στον ιστότοπό μας καθώς επίσης και όποια άλλα στοιχεία ενδέχεται να μας αποσταλούν μέσω των προφίλ που διαθέτουμε στα διάφορα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούνται μονάχα για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα cookies, κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπού μας καθώς και για την καλύτερη κατανόηση των προτιμήσεών σας και την προβολή διαφημίσεων σχετικών με αυτά σε τρίτους ιστοτόπους. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ζητείται προηγουμένως από εσάς η σχετική συγκατάθεση.

Πολιτική για Cookies: Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, η εταιρείας μας ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Διαβίβαση/Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου, τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας νομοθεσίας. Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου. Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και δεσμεύονται έναντι της εταιρείας μας ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

o Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και μεταγενέστερα να ενημερώνεστε για την τυχούσα επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, τον σκοπό αυτής καθώς και την κοινοποίηση/διαβίβαση σε τρίτους και την ταυτότητα αυτών (δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης). Επίσης έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε. Έχετε επίσης το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης. Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο dpo@douleutaras.com. Επίσης σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν ελάχιστα στελέχη του οργανισμού, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε αυτό απαιτείται και πάντοτε ακολουθώντας το εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα προς τη δική σας ενημέρωση. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου μας, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Επικοινωνία: Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητα με την παρούσα πολιτική από τη μεριά μας, μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στο dpo@douleutaras.com.