Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

 

Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, εφεξής και «ΠΨΥ) και στο μέτρο που η DOULEUTARAS.GR παρέχει στην παρούσα ιστοσελίδα ενδιάμεσες υπηρεσίες με την έννοια του άρθρου 3 ζ) της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, σας γνωστοποιούμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 
  1. Σημεία επαφής για επικοινωνία στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (άρθρα 11 και 12 ΠΨΥ)

Το κεντρικό σημείο επικοινωνίας μας για τις αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή και το Συμβούλιο που αναφέρεται στο άρθρο 61 ΠΨΥ (άρθρο 11 παράγραφος 1 ΠΨΥ) και για τους αποδέκτες των υπηρεσιών μας (άρθρο 12 παράγραφος 1 ΠΨΥ) είναι:

 

Email: customers@douleutaras.gr

 

Παρακαλούμε όπως στον τίτλο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναγράφεται η ένδειξη «Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες» ή «DSA». 

Οι γλώσσες, στις οποίες μπορούν να γίνουν οι επικοινωνίες είναι η ελληνική και η αγγλική.

Η Εταιρεία, αποσκοπώντας στη διασφάλιση μίας ομαλής, ταχείας και άμεσης διαδικασίας επαφής με τους ανωτέρω κοινωνούς, δεσμεύεται ότι θα επανεξετάζει τακτικώς την αποτελεσματικότητα της θέσπισης του ανωτέρω διαύλου επαφής και θα προβαίνει σε τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις, επικαιροποιώντας τις πληροφορίες της παρούσας διαδικτυακής διεύθυνσης.

 
  1. Μηχανισμός ειδοποίησης και δράσης (άρθρο 16 ΠΨΥ)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 ΠΨΥ, τα άτομα και οι οντότητες θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ειδοποιήσεις σχετικά με την ύπαρξη συγκεκριμένων πληροφοριακών στοιχείων τα οποία θεωρούν παράνομο περιεχόμενο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα email εδώ:customers@douleutaras.gr

Αν θέλετε να υποβάλλετε τέτοια ειδοποίηση, παρακαλούμε όπως περιλάβετε τα εξής σημεία σε αυτήν: 

α) μια επαρκώς τεκμηριωμένη εξήγηση των λόγων για τους οποίους ισχυρίζεστε ότι οι επίμαχες πληροφορίες αποτελούν παράνομο περιεχόμενο·

β) σαφή ένδειξη της ακριβούς ηλεκτρονικής τοποθεσίας των εν λόγω πληροφοριών, όπως τον ακριβή ενιαίο εντοπιστή πόρου (URL) ή τους ακριβείς ενιαίους εντοπιστές πόρου, και, εφόσον είναι απαραίτητο, πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του παράνομου περιεχομένου προσαρμοσμένες στον τύπο περιεχομένου και τον συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας φιλοξενίας·

γ) το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (με εξαίρεση την περίπτωση πληροφοριών που θεωρείται ότι αφορούν ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδική πορνογραφία, επικοινωνία με παιδιά για σεξουαλικούς σκοπούς ή υποκίνηση, υποστήριξη ή υπόθαλψη ή απόπειρα διάπραξης τέτοιων αδικημάτων). Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2103000990

δ) μια δήλωση που επιβεβαιώνει την καλή πίστη σας για το ότι οι πληροφορίες και οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και πλήρεις.

Θα επεξεργαζόμαστε κάθε ειδοποίηση έγκαιρα, επιμελώς, σύμφωνα με τους κανονισμούς και αντικειμενικά. Θα ειδοποιούμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το άτομο ή την οντότητα που υπέβαλε την ειδοποίηση για την απόφασή μας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης.

 

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουνίου 2024