Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Douleutaras.gr

  • Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ *

Τελευταία Αναθεώρηση: 22 Οκτωβρίου 2018

*Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης υπό (Α) δεν ισχύουν για τους Πελάτες που αναζητούν Επαγγελματία για την εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού και επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από Επαγγελματία που έχει προσληφθεί από τον Δουλευταρά. Για τους Πελάτες αυτούς ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης που ακολουθούν υπό (Β)

O δικτυακός τόπος https://www.douleutaras.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) ανήκει και είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «DOULEUTARAS.COM LIMITED», με έδρα στην Αγγλία (21 Aylmer Parade, Aylmer Road, London, England, N2 0AT), με αριθμό Μητρώου Εταιριών Αγγλίας και Ουαλίας 9226229, όπως αυτή δραστηριοποιείται στην Ελλάδα διά του υποκαταστήματος που έχει ιδρύσει, υπό την επωνυμία «DOULEUTARAS.COM LIMITED GREEK BRANCH», με έδρα στο Χολαργό Αττικής, οδός Θουκυδίδου 20, 15561, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136158701001, Α.Φ.Μ. 997182625 , Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας customer@douleutaras.com.com και τηλέφωνο επικοινωνίας  210-3000-990 (εφεξής “Δουλευταράς”, "η Εταιρεία μας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς").

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”). Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με τον Δουλευταρά όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού. Καθίσταται σαφές ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν απόλυτα και κάθε απλό επισκέπτη του Ιστοτόπου κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και στην έκταση που μπορούν να τύχουν εφαρμογής, όπου, δε, αναφέρεται ο όρος ¨χρήση¨, αυτός περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και την απλή επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αλλά και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, και όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή/και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας και η ή/και χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Ορισμοί

- Ως "Πελάτης" ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών του Δουλευταρά με σκοπό τη δημοσιοποίηση Εργασιών και την εύρεση Επαγγελματιών που επιθυμούν να αναλάβουν και να εκτελέσουν τις εκάστοτε Εργασίες.

- Ως "Επαγγελματίας" ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που έχει δημιουργήσει προσωπικό Προφίλ στο Δουλευταρά και που εκπροσωπεί τον εαυτό του ή/και τους υπεργολάβους του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο Δουλευταρά και την διεκπεραίωση των Εργασιών που αναλαμβάνει μέσω αυτού. Στον ορισμό του ¨Επαγγελματία¨ υπάγονται και οι ιδιώτες, ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ εξαίρεση δεν είναι εγγεγραμμένα στην Ιστοσελίδα και στα οποία ενδέχεται να απευθυνθεί  ο Δουλευταράς για να εξυπηρετήσουν τον Πελάτη σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει εγγεγραμμένος Επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να εκτελέσει την Εργασία που έχει δημοσιεύσει ο Πελάτης.

- Ως "Προφίλ" ορίζεται η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο Επαγγελματίας προωθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Ιστότοπου και ανήκει στο Δουλευταρά.

- Ως "Εργασία" ορίζεται το περιεχόμενο οποιασδήποτε εργασίας η οποία αναρτάται στον Δουλευταρά και η οποία μπορεί νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών από έναν Επαγγελματία.

- Ως "Προσφορά" ορίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Επαγγελματία για την ανάληψη κάποιας Εργασίας που έχει αναρτηθεί στο Δουλευταρά.

- Ως "Υπηρεσία" ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται άμεσα ή έμμεσα από τον Δουλευταρά ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους του.

- Ως “Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης”  ορίζεται υπάλληλος ή/και εντολοδόχος ή/και προστηθείς του Δουλευταρά, ο οποίος συναλλάσσεται με τον Επαγγελματία για σκοπούς χρήσης από τον τελευταίο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ήτοι αναφορικά με την εγγραφή του Επαγγελματία ή/και την πραγματοποίηση πληρωμών προς τον Δουλευταρά.

- Ως "Ιστοσελίδα" ή “Ιστότοπος” ορίζονται όλες οι ιστοσελίδες που ξεκινούν με: www.douleutaras.com, www.douleutaras.gr, www.douleytaras.gr, www.doyleytaras.gr, www.doyleftaras.com, www.doyleftaras.gr, www.douleytaras.com, www.doyleytaras.com, e-douleutaras.gr.

2. Γενικοί Όροι

2.1. Εγγραφή - Δημιουργία Λογαριασμού

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά. Κάθε Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής ή στη φόρμα ανάρτησης Εργασίας που βρίσκει κανείς στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας του Δουλευταρά. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ο Πελάτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει τον Δουλευταρά αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Πελάτης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον Δουλευταρά, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: customer@douleutaras.com.

2.2. Εύρεση Επαγγελματία

Αν και ο Δουλευταράς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, αναγνωρίζετε ότι δεν σας εγγυάται και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί κανένας ή κανένας κατάλληλος Επαγγελματίας για κάποια αναρτημένη Εργασία. Περαιτέρω, ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση υποβολής δόλιας, ανακριβούς ή ελλιπούς Προσφοράς εκ μέρους κάποιου Επαγγελματία.

2.3. Ταυτότητα και Προσόντα Επαγγελματία

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς είναι ένας ιστότοπος μέσω του οποίου ο Πελάτης που αναζητά κάποιον επαγγελματία για την εκτέλεση κάποιας εργασίας, μπορεί να έρθει σε επαφή με διάφορους Επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να προσφέρουν την υπηρεσία αυτή. Κατά ταύτα, η αποκλειστική υπηρεσία που προσφέρει ο Δουλευταράς είναι το ότι φέρνει σε επαφή τον Πελάτη με Επαγγελματίες. Επομένως, η υπηρεσία του Δουλευταρά εξαντλείται στην παροχή της παραπάνω διευκόλυνσης και ο Δουλευταράς δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ταυτότητα ή/και για τα προσόντα και την αξιοπιστία κάθε Επαγγελματία.

Για τον λόγους αυτούς αναγνωρίζετε πως ο Πελάτης έχει την απόλυτη και πλήρη ευθύνη να βεβαιωθεί, πριν από την αποδοχή εκτέλεσης της Εργασίας από κάποιον Επαγγελματία, για την εξακρίβωση της ταυτότητας και των στοιχείων του Επαγγελματία, για το ότι ο Επαγγελματίας έχει την απαραίτητη άδεια και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του, είναι φερέγγυος, αξιόπιστος και έχει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό ή/και υπεργολάβους για να υλοποιήσει την Εργασία, είναι δε επίσης αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη το να επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών ή/και των εγγράφων που τυχόν παρέχονται από κάθε Επαγγελματία προτού τον επιλέξει και αποδεχθεί τις υπηρεσίες του. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων ως προς τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που η ταυτότητα ή/και τα στοιχεία του Επαγγελματία είναι αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή. Περαιτέρω, όπου για την εκτέλεση μίας Εργασίας απαιτείται συγκεκριμένη επαγγελματική πιστοποίηση, ο Δουλευταράς συνιστά στον Πελάτη να ζητά επίσημο αντίγραφο της πιστοποίησης αυτής από τον Επαγγελματία, προτού αυτός ξεκινήσει την υλοποίηση της Εργασίας. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας δεν πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματός του.

2.4. Τρόποι Λειτουργίας - Επιλογή Επαγγελματία

Ο Δουλευταράς λειτουργεί με τους εξής τρόπους:

1) παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, και ο Πελάτης αποκτά αντίστοιχα τα στοιχεία επικοινωνίας, έως πέντε Επαγγελματιών, ανάλογα με το είδος της προς εκτέλεση Εργασίας, που πρώτοι θα δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται να εκτελέσουν την Εργασία την οποία έχει δημοσιεύσει ο Πελάτης, αλλά και πρόσβαση στο Προφίλ των Επαγγελματιών, με εξαίρεση τις κατηγορίες Επαγγελματιών όπου αυτό δεν είναι διαθέσιμο.

2) σε ορισμένες κατηγορίες Εργασιών, όπως ενδεικτικά στην κατηγορία των καθαρισμών, ο Δουλευταράς δύναται, αντί του παραπάνω τρόπου λειτουργίας, να ειδοποιεί τον εγγεγραμμένο Επαγγελματία που βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική εγγύτητα με τον Πελάτη και που είναι διαθέσιμος να τον εξυπηρετήσει κατά την δηλωθείσα από τον Πελάτη ημερομηνία και ώρα, παρέχοντας σε αμφότερα τα μέρη κάποιες πληροφορίες για το άλλο μέρος.

3) σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει εγγεγραμμένος Επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να εκτελέσει την Εργασία που έχει δημοσιεύσει ο Πελάτης, ο Δουλευταράς δύναται να παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη σε μη εγγεγραμμένο Επαγγελματία και αντίστοιχα ο Πελάτης να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του μη εγγεγραμμένου Επαγγελματία.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι σε κάθε περίπτωση, ο Δουλευταράς δεν συνιστά ούτε υποδεικνύει ως κατάλληλους συγκεκριμένους Επαγγελματίες. Αναγνωρίζετε ότι είστε εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι ώστε να αξιολογήσετε κάθε Επαγγελματία και την Προσφορά του και είτε να επιλέξετε όποιον πιστεύετε ότι είναι ο ιδανικότερος για εσάς στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός Επαγγελματίες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την Εργασία που έχετε αναρτήσει, είτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τον μοναδικό Επαγγελματία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Εργασίας σας ή που αυτομάτως και με βάση κριτήρια γεωγραφικής εγγύτητας και διαθεσιμότητας ειδοποιήθηκε από τον Δουλευταρά ή ακόμα και τον μη εγγεγραμμένο Επαγγελματία που ειδοποιήθηκε από τον Δουλευταρά, με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία προκειμένου να κρίνετε την αξιοπιστία και καταλληλότητά του. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή σας και εσείς επιλέγετε και συμβάλλεσθε με τον Επαγγελματία ιδία ευθύνη.

2.5. Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

2.5.1. Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις Εργασιών, όπως ενδεικτικά στην κατηγορία των καθαρισμών, λόγω της φύσεώς τους αλλά και προς διευκόλυνση του Πελάτη και του Επαγγελματία, η Εργασία προσδιορίζεται σαφώς ήδη από την δημοσίευσή της και τίθενται συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται το πλαίσιο διαπραγμάτευσης ως προς το περιεχόμενο της Εργασίας να είναι περιορισμένο και τόσο ο Πελάτης όσο και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρήσουν τους σχετικούς όρους που έχουν προσδιοριστεί ήδη από την δημοσίευση της Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι ο Δουλευταράς δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την διαπραγμάτευση των όρων εκτέλεσης της Εργασίας.

Ο ΔΟΥΛΕΥΤΑΡΑΣ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Ο Δουλευταράς απλώς διευκολύνει τη σύναψη των εκάστοτε συμφωνιών μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία αποκλειστικά με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Επομένως, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει ο Πελάτης με κάποιον Επαγγελματία δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο τον Δουλευταρά και ότι ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης της αμοιβής του Επαγγελματία από τον Πελάτη.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ακόμα και σε περίπτωση που ο Δουλευταράς προς δική σας διευκόλυνση επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί σας και με τον Επαγγελματία, προκειμένου να διευκολύνει την μεταξύ σας συνεννόηση, τούτο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι ο Δουλευταράς καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί μεταξύ του Επαγγελματία και εσάς, ο δε Δουλευταράς δε φέρει καμία ευθύνη για αξιώσεις από τη σχέση σας με τον Επαγγελματία.

2.5.2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως ως προς τα εξής:

α) Εκτέλεση της Εργασίας από τον Επαγγελματία

Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της Εργασίας ή/και για την ποιότητα ή καταλληλότητα των παρεχομένων εκ μέρους του Επαγγελματία ή των υπεργολάβων αυτού υπηρεσιών και  για οποιαδήποτε σχετική αξίωση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τυχόν αξιώσεις από κλοπές ή ζημίες που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία ή από άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Πελάτης μπορεί να υποστεί από τον Επαγγελματία.

β) Οικονομικοί Όροι – Συναλλαγή

Δεδομένου ότι ο Δουλευταράς δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση και δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και του Επαγγελματία, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών και οι σχετικοί όροι δεν είναι προσδιορισμένοι ήδη από την δημοσίευση της Εργασίας, ο Δουλευταράς δεν εμπλέκεται, με τη διαμόρφωση των οικονομικών όρων που θα διέπουν την εκάστοτε συμφωνία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με το ύψος της αμοιβής του Επαγγελματία, με την εξαίρεση Εργασιών καθαρισμών, οι οποίες τιμολογούνται βάσει Τιμοκαταλόγου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί εδώ  ή τον χρόνο, τρόπο και τόπο εξόφλησής του (με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία ο Πελάτης εξουσιοδοτήσει τον Δουλευταρά για την έκδοση Εργοσήμου, όπως περιγράφεται κατωτέρω στο σημείο 2.5.3), αλλά ούτε με την τήρησή τους. Είναι, επομένως, αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και του Επαγγελματία, όταν και στην έκταση που υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης, να συμφωνήσουν τους ανωτέρω όρους, και να προβούν στην εκπλήρωσή τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις Εργασιών, ο Δουλευταράς ενδέχεται να παρέχει στον Πελάτη μία εκτίμηση του κόστους της υποβαλλόμενης Εργασίας. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και πριν την οριστική υποβολή της Εργασίας εκ μέρους του Πελάτη στον Ιστότοπο του Δουλευταρά, αλλά και κατόπιν της υποβολής της Εργασίας και κατά την διάρκεια τηλεφωνικής κλήσεως προς τον Πελάτη για την επαλήθευση των στοιχείων του. Αναγνωρίζετε ότι η εκτίμηση του κόστους εκ μέρους του Δουλευταρά είναι ενδεικτική και γίνεται μόνο προς διευκόλυνση του Πελάτη και ότι σε καμία περίπτωση το ποσό το οποίο θα αναφέρει ο Δουλευταράς ως ενδεικτικό για την συγκεκριμένη Εργασία δεν είναι δεσμευτικό για τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να ορίσει μικρότερη ή μεγαλύτερη αμοιβή.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι ο Δουλευταράς δεν συμμετέχει στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία και ότι ο Πελάτης συναλλάσσεται απευθείας με τον Επαγγελματία.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΥΛΕΥΤΑΡΑ – ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Τήρηση εγγράφων που αφορούν τη συναλλαγή μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη.

Επισημαίνεται ότι ο Δουλευταράς δεν διατηρεί οιοδήποτε αρχείο με τυχόν τιμολόγια, αποδείξεις ή λοιπά έγγραφα/τεκμήρια που αφορούν τις συναλλαγές του Επαγγελματία με τον Πελάτη. Η έκδοση και παροχή των ως άνω εγγράφων από τον Επαγγελματία στον Πελάτη, τα οποία θα αποδεικνύουν την καταβολή της πληρωμής από τον Πελάτη,  πραγματοποιείται χωρίς καμία συμμετοχή ή εμπλοκή του Δουλευταρά, και κατόπιν τούτου ο Δουλευταράς αποποιείται οιασδήποτε ευθύνης του αναφορικά με την σύνταξη και τήρηση των σχετικών εγγράφων.

γ) Τήρηση της Νομοθεσίας

Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να μεριμνούν ώστε το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας ή σύμβασης αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους να μην αντίκειται στα ανωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Δουλευταράς εφιστά την προσοχή του Πελάτη και του Επαγγελματία στα εξής:

i) Τήρηση της Φορολογικής Νομοθεσίας: Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρούν την φορολογική νομοθεσία εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις απορρέουσες από την τελευταία φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να μεριμνούν για την τυχόν επιβολή και απόδοση του αναλογούντος Φ.Π.Α. και για την τυχόν έκδοση αποδείξεως από τον Επαγγελματία σε κάθε μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, ιδίως σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4/1978 Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στο άρθρο 30 αυτού, το οποίο καθιερώνει το υποχρεωτικό της έκδοσης τιμολογίων και αποδείξεων σχετικά με τις συναλλαγές και εισπράξεις, καθώς και σε συμμόρφωση με τον Ν. 2859/2000 περί Κύρωσης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας του Ν. 4174/2013 αλλά και με τις σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω.

ii) Τήρηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας: Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας οφείλουν να μεριμνούν για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ο Δουλευταράς ενθαρρύνει τον Πελάτη να διαπιστώνει ότι ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος προτού αποδεχθεί την Προσφορά του και προβεί σε σύναψη συμφωνίας ή συμβάσεως μαζί του.

Ο Δουλευταράς δεν δύναται να γνωρίζει ή να εγγυηθεί ότι ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος και ως εκ τούτου δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας είναι ανασφάλιστος, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του Επαγγελματία. Για τους ανωτέρω λόγους, γίνεται σαφές ότι ο Δουλευταράς σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωσης σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού ή θανάτου κάποιου Επαγγελματία κατά την παροχή της Εργασίας ή κατά την μετάβαση στον τόπο όπου θα παρασχεθεί η Εργασία.

Ωστόσο, ο Δουλευταράς υποδεικνύει στον Πελάτη και τον Επαγγελματία ότι σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας είναι ανασφάλιστος (όπως για παράδειγμα συμβαίνει συχνά με τα άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες καθαρισμού), ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει νομίμως στον Πελάτη τις υπηρεσίες του, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Εργοσήμου. Ο Δουλευταράς παροτρύνει τον Πελάτη και τον Επαγγελματία να ενημερωθούν από τους αρμόδιους φορείς για την συναλλαγή μέσω Εργοσήμου ώστε να διαπιστώσουν εάν για την συγκεκριμένη Εργασία υπάρχει η δυνατότητα συναλλαγής με την διαδικασία έκδοσης Eργοσήμου και άρα εάν μπορεί ο Επαγγελματίας να αναλάβει και εκτελέσει νομίμως την Εργασία.

Σε κάθε περίπτωση, σας γνωστοποιούνται τα στοιχεία του Επαγγελματία που είναι απαραίτητα προκειμένου να δύνασθε να εκδώσετε Εργόσημο.

2.5.3. Περαιτέρω, σε ορισμένες περιπτώσεις Εργασιών, ενδέχεται ακόμα να σας παρέχεται η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσετε τον Δουλευταρά για την έκδοση Εργοσήμου στο όνομα και για λογαριασμό σας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση κατά την οποία εξουσιοδοτείτε τον Δουλευταρά στην έκδοση Εργοσήμου, αποδέχεσθε ότι ο Δουλευταράς θα εκδώσει επ’ ονόματι και για λογαριασμό σας Εργόσημο με τα στοιχεία σας, όπως έχετε δηλώσει και καταχωρίσει αυτά κατά την εγγραφή σας στον Δουλευταρά, και για ονομαστική αξία Εργοσήμου η οποία θα περιλαμβάνει τόσο το πληρωτέο στον Επαγγελματία ποσό, όσο και τις παρακρατούμενες από τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ασφαλιστικές εισφορές.

Κατανοείτε και δεσμεύεστε ότι στην περίπτωση αυτή της εξουσιοδότησης προς τον Δουλευταρά για έκδοση Εργοσήμου, αμέσως μετά την εκτέλεση της Εργασίας από τον Επαγγελματία, θα καταβάλετε σε αυτόν σε μετρητά το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας του Εργοσήμου, δηλαδή τόσο το αναγραφόμενο ποσό της ονομαστικής του αξίας αμοιβής του Επαγγελματία, όσο και το αναγραφόμενο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.

2.5.4. Έστω και αν ο Δουλευταράς υποδεικνύει στα μέρη την δυνατότητα έκδοσης Εργοσήμου ή ακόμα διευκολύνει τον Πελάτη με την έκδοση αυτού, αποδέχεσθε ότι σε κάθε περίπτωση η τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη Πελάτη και Επαγγελματία.

Κατόπιν τούτων, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας στερηθεί οποιονδήποτε δικαιωμάτων εξαιτίας της έκδοσης ή μη έκδοσης Εργοσήμου, ούτε σε περίπτωση που τα μέρη δεν προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβής μέσω Εργοσήμου ή για τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

3. Πολιτική κατά της Δωροδοκίας, της Διαφθοράς και της Απάτης.

Ο Δουλευταράς διεξάγει τις εργασίες του με νόμιμα μέσα και με ακεραιότητα. Η απάτη είναι αντιδεοντολογική και παράνομη, οι δε πρακτικές διαφθοράς είναι απαράδεκτες και ο Δουλευταράς τηρεί μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι στην απάτη, τη δωροδοκία και τη διαφθορά. Ο Δουλευταράς και το προσωπικό του είναι αφοσιωμένοι στη διεξαγωγή των εργασιών με επαγγελματισμό, αμεροληψία, ακεραιότητα και σεβασμό σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, συμμορφούμενοι πάντοτε με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό, ο Δουλευταράς προσδοκάει επίσης από όσους συνεργάζονται μαζί του να υιοθετούν μια παρόμοια προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι σε συμπεριφορές απάτης, δωροδοκίας και τη διαφθοράς, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απάτη, δωροδοκία ή διαφθορά, όπως ενδεικτικά εξαπάτηση Δημόσιων Αρχών μέσω παραβίασης της φορολογικής νομοθεσίας.

Η πρόληψη της απάτης, της δωροδοκίας και άλλων μορφών διαφθοράς αποτελεί ευθύνη όλων όσων εργάζονται για εμάς ή υπό τον έλεγχό μας. Όλο το Προσωπικό, οι Επαγγελματίες αλλά και οι Πελάτες οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, υιοθετώντας πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών.

 

3. Περιορισμός εγγυήσεων

3.1. Ο Δουλευταράς δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την ανάληψη Εργασίας, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του Δουλευταρά θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Πελάτη.

Ο Δουλευταράς, δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την εξεύρεση Επαγγελματία ή Προσφοράς, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του Δουλευταρά θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Πελάτη.

3.2. Επίσης, ο Δουλευταράς δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Δουλευταρά ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του - συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από και αφορούν τον Επαγγελματία - ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, γίνεται με δική σας ευθύνη.

4. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Πελάτη

4.1. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο Δουλευταρά (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως «Πληροφορίες») και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Πελατών και Επαγγελματιών και του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι - και θα φροντίσει να τηρούνται - πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

4.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διακριτική μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση.

4.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στον Δουλευταρά ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του Δουλευταρά. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας του Δουλευταρά.

4.4. Ο Πελάτης βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Δουλευταρά και των Υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.

4.5. Ο Πελάτης εκχωρεί στο Δουλευταρά μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στον Δουλευταρά, έτσι ώστε ο Δουλευταράς να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως ο Δουλευταράς έχει το απόλυτο δικαίωμα να μεταδίδει ή να διανέμει τις Πληροφορίες του Πελάτη σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα

4.6. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως ο Δουλευταράς έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Πελάτης, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

5. Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι:

α) δεν θα αναρτήσει Εργασία που απαγορεύεται από το νόμο.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Δουλευταρά χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την Εργασία του, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια του Δουλευταρά.

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Πελάτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

ζ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Πελατών ή Επαγγελματιών, που αποκτά από τον Δουλευταρά, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση Εργασίας που έχει αναρτήσει στον Δουλευταρά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση ενός συγκεκριμένου Πελάτη ή Επαγγελματία μετά από επαρκή αποκάλυψη του σκοπού για τον οποίο η επικοινωνία αυτή προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Δουλευταρά σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

η) θα εμφανισθεί προσηκόντως και εγκαίρως κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία και ώρα του ραντεβού με τον Επαγγελματία. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προβλέπει ότι δεν μπορεί να εμφανισθεί στο ραντεβού, υποχρεούται να ενημερώνει προς τούτο, τουλάχιστον προ 24 ωρών τον Επαγγελματία ή τον Douleutaras στο e-mail customer@douleutaras.com ή στο τηλέφωνο που βρίσκεται διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα.

6. Δικαιώματα του Δουλευταρά

6.1. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη και ο Πελάτης αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί έναντι του Δουλευταρά οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

6.2. Περαιτέρω, ο Δουλευταράς δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Πελάτη, εφόσον κρίνει ότι ο Πελάτης παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου αλλά και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στον όρο 12 κατωτέρω.

6.3. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Ο Δουλευταράς ενθαρρύνει κάθε Πελάτη να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, καθώς και την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκονται μόνιμα αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Δουλευταρά και τις Υπηρεσίες του. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Δουλευταρά και τις Υπηρεσίες του, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

6.4. Σε περίπτωση καταγγελίας τρίτων ή διαπίστωση εκ μέρους του ίδιου του Δουλευταρά μετά από έλεγχο για παράνομο περιεχόμενο ανηρτημένης Εργασίας, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να διαγράψει αναρτημένες Εργασίες και να τερματίσει τον λογαριασμό του Πελάτη.

6.5. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά την διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας προκειμένου να αποτυπώσει τη γνώμη του πελάτη σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω μίας σύντομης αξιολόγησης.

6.6. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά και να παρακολουθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση και σε περίπτωση που τη θεωρεί πλαστή ή ανάρμοστη να διαγράφει την αξιολόγηση και τα σχετικά σχόλια.

Πιο συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση έχει τεθεί, ενώ παράλληλα δεν συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω όρους, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης ή τροποποίησης της αξιολόγησης.

- Η αξιολόγηση δεν περιέχει υβριστικούς ή συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς

- Σε περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης, περιλαμβάνεται σαφής αιτιολόγηση (Ασαφείς θεωρούνται οι μονολεκτικές αξιολογήσεις και η χρήση χαρακτηρισμών χωρίς αιτιολόγηση)

- Η αξιολόγηση αφορά τις εργασίες που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης εργασίας

- Η αξιολόγηση καταχωρείται εντός 6 μηνών από την στιγμή που έγινε η πρόσληψη επαγγελματία.

6.7 Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά την διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας προκειμένου να αποτυπώσει τη γνώμη του πελάτη σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω μίας σύντομης αξιολόγησης.

6.8. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά στην Ιστοσελίδα αξιολογήσεις της Εργασίας του Επαγγελματία που καταχωρούνται από τους Πελάτες. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω βαθμολόγησης στην κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και 5 η υψηλότερη, και με δημοσίευση σχολίων.

6.9. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και τρίτα πρόσωπα της αρεσκείας του για την εκπλήρωση των με την παρούσα απορρεόντων υποχρεώσεων του.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

7.1. Του Πελάτη: Καθώς τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε μία Εργασία δεν ανήκουν στο Δουλευταρά, ο Πελάτης εκχωρεί μία καθολική, συνεχή, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος εξουσιοδότηση, έτσι ώστε ο Δουλευταράς να μπορεί να κάνει χρήση αυτών για οποιονδήποτε σκοπό.

7.2. Του Δουλευταρά: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων (μεταξύ άλλων του παρόντος), λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στον Δουλευταρά ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τον Δουλευταρά για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα και το λογισμικό της πλατφόρμας του Δουλευταρά. Ο Πελάτης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Δουλευταρά και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδηποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Ο Δουλευταράς χορηγεί στον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων των απλών επισκεπτών της Ιστοσελίδας) ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Πελάτη αποτελούν ιδιοκτησία του Δουλευταρά και των δικαιοδόχων του.

8. Αποζημίωση

Ο Πελάτης συμφωνεί πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα το Δουλευταρά για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί ο Δουλευταράς εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν υπαίτια αντισυμβατική, παράνομη ή κακόπιστη συμπεριφορά του Πελάτη. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη ο Δουλευταράς ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του Δουλευταρά εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε αντισυμβατικής ή παράνομης πράξης ή παράλειψης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες και Εργασίες που αναρτά ο Πελάτης στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

9. Περιορισμός ευθύνης

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του Δουλευταρά, ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

9.1. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Πελάτης η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών του Δουλευταρά είτε από τη σχέση του με τον Επαγγελματία, η οποία θα έχει συναφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο Δουλευταράς έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

9.2. Ο Δουλευταράς δεν επιθυμεί και δεν δύναται να εμπλέκεται σε συναλλαγές μεταξύ του Πελάτη και του Επαγγελματία, ακόμα και εάν ο Πελάτης βρίσκεται σε διαμάχη με τον Επαγγελματία ή τους υπεργολάβους του. Με κανένα τρόπο ο Δουλευταράς, όπως και οι αντιπρόσωποι και υπάλληλοι του, δεν είναι υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστές ή άγνωστες, αναμενόμενες ή αναπάντεχες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες προκύπτουν ή συνδέονται με τη διαμάχη.

9.3. Ο Δουλευταράς δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή μεταδίδονται προς τους Πελάτες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Ο Δουλευταράς δεν είναι υπεύθυνος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του.

9.4. Ε-mails ή άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από Πελάτες ή Επαγγελματίες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Δουλευταρά καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις του Δουλευταρά. Επομένως, ο Δουλευταράς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω e-mails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά. Επίσης, τα e-mails που αποστέλλονται από Επαγγελματίες προς τους Πελάτες δεν υπόκεινται σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Δουλευταρά.

9.5. Παρότι ο Δουλευταράς λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να εξακριβώσει το περιεχόμενο που παρέχεται από και προς τους Πελάτες, ο Δουλευταράς δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό ή για τυχόν παραλείψεις που αυτό εμπεριέχει.

9.6. Ο Δουλευταράς δεν εγγυάται ως προς την ημέρα ή την ώρα που θα απαντηθεί οποιοδήποτε email, τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία που έχει ως αποδέκτη το Δουλευταρά.

9.7. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, ο Δουλευταράς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του Δουλευταρά.

10. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

Ο Ιστότοπος αυτός μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. Ο Δουλευταράς ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Ο Δουλευταράς δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιονδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

11. Διαφορές

11.1. Εάν ο Πελάτης εμπλακεί σε διαφορά/διαφωνία με κάποιον Επαγγελματία, ο Πελάτης θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά/διαφωνία απευθείας με τον Επαγγελματία και να ενημερώσει το Δουλευταρά σχετικά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

11.2. Ο Δουλευταράς, κατά την αποκλειστική του κρίση και διακριτική ευχέρεια, και χωρίς καμία νομική υποχρέωση, δύναται να διερευνήσει οποιεσδήποτε καταγγελίες έχουν υποβληθεί από τον Πελάτη ή τον Επαγγελματία και δύναται να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα με όλους τους αντισυμβαλλόμενους. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διερεύνησης καταγγελίας ο Δουλευταράς δύναται να αποφασίσει ένα από τα ακόλουθα:

α) Ο Πελάτης ή/και ο Επαγγελματίας μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά.

β) Ο Δουλευταράς θα αναστείλει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την κρίση και διακριτική ευχέρεια του Δουλευταρά.

γ) Ο Δουλευταράς θα διακόψει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία και θα τους διαγράψει οριστικά από την βάση δεδομένων του. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες ή για απώλειες που μπορεί να του έχουν παρανόμως προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης.

Ο Δουλευταράς δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αξιώσεις (ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι ποινικές, έμμεσες ή παρεπόμενες) που προκύπτουν από ή οι οποίες σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με μια τέτοια διαφορά μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία.

12. Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

12.1. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Πελάτη και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν έχει ισχυρές και έγκυρες ενδείξεις πως ο Πελάτης έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία.

12.2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση, αμέσως, μετά από γραπτή προειδοποίηση, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος διαπράττει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

12.3. Εάν η Υπηρεσία έχει ανασταλεί ή διακοπεί, σύμφωνα με την παράγραφο 12, ο Πελάτης δεν μπορεί να συνεχίσει να αναρτά νέες Εργασίες.

13. Πληρωμές

Ο Δουλευταράς παρέχει τις υπηρεσίες του στους Πελάτες δωρεάν.

14. Συναλλαγές μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

Ο Πελάτης επιλέγει και συμβάλλεται με τον Επαγγελματία ερχόμενος σε απευθείας επαφή μαζί του. Ο Δουλευταράς με κανέναν τρόπο δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Πελατών και Επαγγελματιών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι αντισυμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν.

15. Τελικές διατάξεις

15.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

15.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν ο Δουλευταράς δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή του ο Δουλευταράς βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

15.3. Η σύμβαση με τον Δουλευταρά αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Πελάτη και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν τον Δουλευταρά και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Πελάτης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Πελάτης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

15.4. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με τον Δουλευταρά, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer@douleutaras.com.

15.5. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας, διαμεσολάβησης ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

15.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

15.7. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

15.8. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει οποιαδήποτε διαφορά με τον Δουλευταρά και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για την  εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

 

  • Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης υπό (Β) ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τους Πελάτες που αναζητούν Επαγγελματία για την εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού και επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από Επαγγελματία που έχει προσληφθεί από τον Δουλευταρά)

Τελευταία Αναθεώρηση: 22 Μαΐου 2018

O δικτυακός τόπος https://www.douleutaras.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) ανήκει και είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «DOULEUTARAS.COM LIMITED», με έδρα στην Αγγλία (21 Aylmer Parade, Aylmer Road, London, England, N2 0AT), με αριθμό Μητρώου Εταιριών Αγγλίας και Ουαλίας 9226229, όπως αυτή δραστηριοποιείται στην Ελλάδα διά του υποκαταστήματος που έχει ιδρύσει, υπό την επωνυμία «DOULEUTARAS.COM LIMITED GREEK BRANCH», με έδρα στο Χολαργό Αττικής, οδός Θουκυδίδου 20, 15561, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136158701001, Α.Φ.Μ. 997182625 , Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας customer@douleutaras.com και τηλέφωνο επικοινωνίας  210-3000-990 (εφεξής “Δουλευταράς”, "η Εταιρεία μας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς").

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”). Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με τον Δουλευταρά όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού. Καθίσταται σαφές ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν απόλυτα και κάθε απλό επισκέπτη του Ιστοτόπου κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και στην έκταση που μπορούν να τύχουν εφαρμογής, όπου, δε, αναφέρεται ο όρος ¨χρήση¨, αυτός περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και την απλή επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αλλά και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, και όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή/και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας και ή/και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Ορισμοί

- Ως "Πελάτης" ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών του Δουλευταρά με σκοπό τη δημοσιοποίηση Εργασιών καθαρισμού και την εύρεση Επαγγελματιών που θα εκτελέσουν τις εργασίες αυτές.

- Ως "Επαγγελματίας" ορίζεται ο καθαριστής ή η καθαρίστρια που ανήκει στην ομάδα καθαρισμού του Δουλευταρά και ο οποίος εκτελεί Εργασίες καθαρισμού για λογαριασμό του Δουλευταρά.

- Ως "Εργασία" ορίζεται το περιεχόμενο οποιασδήποτε εργασίας καθαρισμού η οποία αναρτάται στο Δουλευταρά και η οποία μπορεί νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού από τον Δουλευταρά.

- Ως "Υπηρεσία" ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται άμεσα ή έμμεσα από το Δουλευταρά ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους του, με εξαίρεση τις υπηρεσίες καθαρισμού που παρέχονται από Επαγγελματία που έχει προσληφθεί από τον Δουλευταρά.

- Ως "Ιστοσελίδα" ή “Ιστότοπος” ορίζονται όλες οι ιστοσελίδες που ξεκινούν με: www.douleutaras.com, www.douleutaras.gr, www.douleytaras.gr, www.doyleytaras.gr, www.doyleftaras.com, www.doyleftaras.gr, www.douleytaras.com, www.doyleytaras.com, e-douleutaras.gr.

2. Εγγραφή - Δημιουργία Λογαριασμού

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά. Κάθε Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής ή στη φόρμα ανάρτησης Εργασίας που βρίσκει κανείς στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ο Πελάτης είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει τον Δουλευταρά αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Πελάτης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον Δουλευταρά, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: customer@douleutaras.com.

3. Περιορισμός εγγυήσεων

3.1. Ο Δουλευταράς δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο Δουλευταράς θα αναλάβει την προτεινόμενη εργασία καθαρισμού ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του Δουλευταρά θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Πελάτη.

3.2. Επίσης, ο Δουλευταράς δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Δουλευταρά ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του, ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, γίνεται με δική σας ευθύνη.

4. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Πελάτη

4.1. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στον Δουλευταρά (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως ¨Πληροφορίες¨) και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Πελατών και Επαγγελματιών και του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι - και θα φροντίσει να τηρούνται - πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

4.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διακριτική μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση.

4.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στο Δουλευταρά ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του Δουλευταρά. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας του Δουλευταρά.

4.4. Ο Πελάτης βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Δουλευταρά και των Υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.

4.5. Ο Πελάτης εκχωρεί στο Δουλευταρά μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στον Δουλευταρά, έτσι ώστε ο Δουλευταράς να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως ο Δουλευταράς έχει το απόλυτο δικαίωμα να μεταδίδει ή να διανέμει τις Πληροφορίες του Πελάτη σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα

4.6. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως ο Δουλευταράς έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Πελάτης, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

5. Υποχρεώσεις Μερών

Α. Υποχρεώσεις Πελάτη

5.1. Σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας:

Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι:

α) δεν θα αναρτήσει Εργασία που απαγορεύεται από το νόμο.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Δουλευταρά χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την Εργασία του, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια του Δουλευταρά.

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Πελάτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

ζ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Πελατών ή Επαγγελματιών, που αποκτά από το Δουλευταρά, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση Εργασίας που έχει αναρτήσει στο Δουλευταρά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση ενός συγκεκριμένου Πελάτη ή Επαγγελματία μετά από επαρκή αποκάλυψη του σκοπού για τον οποίο η επικοινωνία αυτή προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Δουλευταρά σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

5.2. Σχετικά με την εκτέλεση της Εργασίας:

Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι:

α) θα εμφανισθεί προσηκόντως και εγκαίρως κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία και ώρα του ραντεβού με τον Επαγγελματία. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προβλέπει ότι δεν μπορεί να εμφανισθεί στο ραντεβού, υποχρεούται να ενημερώνει προς τούτο, τουλάχιστον προ 24 ωρών τον Επαγγελματία ή τον Δουλευταρά στο e-mail customer@douleutaras.com ή στο τηλέφωνο που βρίσκεται διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης του καθαρισμού που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη, ο Δουλευταράς δεν θα υποχρεούται να διαθέσει το προσωπικό του πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου λήξης του καθαρισμού και ο Επαγγελματίας δεν θα υποχρεούται να μείνει παραπάνω στον χώρο του Πελάτη προκειμένου να καλυφθεί ο χρόνος που χάθηκε εξαιτίας της καθυστέρησης του Πελάτη.

β) δεν θα αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των περιγραφομένων στην αναρτημένη Εργασία χώρων προς καθαρισμό με οποιουσδήποτε άλλους αντίστοιχους (από άποψη εμβαδών και απαιτήσεων καθαρισμού), ούτε να αναθέτει στον Επαγγελματία τον καθαρισμό νέων χώρων ή να αφαιρεί παλαιούς χώρους. Σε κάθε τέτοια περίπτωση πρέπει να υπάρχει σχετική προηγούμενη συμφωνία με τον Δουλευταρά.

γ) θα ενημερώνει εκ των προτέρων τον Δουλευταρά σε περίπτωση που ο ίδιος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στον χώρο ή στους χώρους του καθαρισμού είναι αλλεργικό ή σε κάποια ουσία ή σε κάθε περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί να αποφεύγεται η χρήση συγκεκριμένων καθαριστικών, χημικών ή ουσιών. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης ή τρίτα πρόσωπα που βρίσκονται στον χώρο ή στους χώρους που καθαρίζονται, είναι αλλεργικά σε χημικά και καθαριστικά και παρουσιάσουν οποιοδήποτε πρόβλημα εξαιτίας της χρήσης αυτών.

δ) θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αποτρέπονται ζημιές σε αντικείμενα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις ή/και ζημίες ή ατυχήματα στους εκτελούντες τον καθαρισμό και σε κάθε τρίτο. Ειδικότερα ο Πελάτης οφείλει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας των χώρων που καθαρίζονται, αναγνωρίζοντας ότι οι χώροι αυτοί δεν εμπίπτουν στον έλεγχο και την σφαίρα επιρροής του Δουλευταρά και ότι ο ίδιος ο Πελάτης καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέχει υλικά και μέσα καθαρισμού στον Επαγγελματία, εγγυάται ότι αυτά είναι κατάλληλα και ασφαλή για την συγκεκριμένη χρήση και ευθύνεται αποκλειστικά για όποια ζημία ή εν γένει πρόβλημα προκύψει εξαιτίας των παρεχομένων υλικών.

ε) δεν θα εκθέτει τον Δουλευταρά ή τον Επαγγελματία σε ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες και δεν θα προβαίνει σε ενέργειες και πράξεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β. Υποχρεώσεις Δουλευταρά

α) Ο Δουλευταράς εγγυάται ότι οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται με προσοχή, επιμέλεια και σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ορθής καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθαριότητας, ως και ότι θα ακολουθεί τις κατευθύνσεις που του έχουν δοθεί από τον Πελάτη.

β) Ο Δουλευταράς υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό υγιές και άριστο στο είδος του. Επίσης, θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αποτρέπονται ζημιές σε αντικείμενα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις ή/και ζημίες ή ατυχήματα στους εκτελούντες τον καθαρισμό, στον Πελάτη αλλά και σε κάθε τρίτο.

γ) Όλες οι δαπάνες μισθοδοσίας, αποζημίωσης, ασφάλισης, κίνησης κλπ των Επαγγελματιών, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο τον Δουλευταρά, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

6. Δικαιώματα του Δουλευταρά

6.1. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη και ο Πελάτης αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί προς τον Δουλευταρά οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση θα εκπληρώνεται η Εργασία που έχει αναλάβει ο Επαγγελματίας καθαρισμού.

6.2. Περαιτέρω, ο Δουλευταράς δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Πελάτη, εφόσον κρίνει ότι ο Πελάτης παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου.

6.3. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου.  Ο Δουλευταράς ενθαρρύνει κάθε Πελάτη να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, καθώς και την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκονται μόνιμα αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά, σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που ο Δουλευταράς προβεί σε οποιαδήποτε δραστική βελτίωση. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Δουλευταρά και τις Υπηρεσίες του. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Δουλευταρά και τις Υπηρεσίες του, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

6.4. Σε περίπτωση καταγγελίας τρίτων ή διαπίστωση εκ μέρους του ίδιου του Δουλευταρά μετά από έλεγχο για παράνομο περιεχόμενο ανηρτημένης Εργασίας, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να διαγράψει αναρτημένες Εργασίες και να τερματίσει τον λογαριασμό του Πελάτη.

6.5. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά την διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας προκειμένου να αποτυπώσει τη γνώμη του πελάτη σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω μίας σύντομης αξιολόγησης.

6.6. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά και να παρακολουθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση και σε περίπτωση που τη θεωρεί πλαστή ή ανάρμοστη να διαγράφει την αξιολόγηση και τα σχετικά σχόλια.

Πιο συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση έχει τεθεί, ενώ παράλληλα δεν συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω όρους, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης ή τροποποίησης της αξιολόγησης.

- Ο πελάτης έχει ολοκληρώσει την εργασία προς αξιολόγηση

- Η αξιολόγηση δεν περιέχει   υβριστικούς ή συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς

- Σε περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης, περιλαμβάνεται σαφής αιτιολόγηση (Ασαφείς θεωρούνται οι μονολεκτικές αξιολογήσεις και η χρήση χαρακτηρισμών χωρίς αιτιολόγηση)

- Η αξιολόγηση αφορά τις εργασίες που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης εργασίας

- Η αξιολόγηση καταχωρείται εντός 6 μηνών από την στιγμή που έγινε η πρόσληψη επαγγελματία.

6.7. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη κατά την διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας προκειμένου να αποτυπώσει τη γνώμη του πελάτη σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω μίας σύντομης αξιολόγησης.

6.8. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και τρίτα πρόσωπα της αρεσκείας του για την εκπλήρωση των με την παρούσα απορρεόντων υποχρεώσεων του.

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

7.1. Του Πελάτη: Καθώς τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε μία Εργασία δεν ανήκουν στο Δουλευταρά, ο Πελάτης εκχωρεί μία καθολική, συνεχή, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος εξουσιοδότηση, έτσι ώστε ο Δουλευταράς να μπορεί να κάνει χρήση αυτών για οποιονδήποτε σκοπό.

7.2. Του Δουλευταρά: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων (μεταξύ άλλων του παρόντος), λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στον Δουλευταρά ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τον Δουλευταρά για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα και το λογισμικό της πλατφόρμας του Δουλευταρά. Ο Πελάτης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Δουλευταρά και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Ο Δουλευταράς χορηγεί στον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων των απλών επισκεπτών της Ιστοσελίδας) ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Πελάτη αποτελούν ιδιοκτησία του Δουλευταρά και των δικαιοδόχων του.

8. Αποζημίωση

Ο Πελάτης συμφωνεί πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα το Δουλευταρά για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί ο Δουλευταράς εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν υπαίτια αντισυμβατική, παράνομη ή κακόπιστη συμπεριφορά του Πελάτη. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη ο Δουλευταράς ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του Δουλευταρά εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε αντισυμβατικής ή παράνομης πράξης ή παράλειψης, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, όπως επίσης εξαιτίας συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες και Εργασίες που αναρτά ο Πελάτης στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

9. Περιορισμός ευθύνης

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του Δουλευταρά, ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

9.1. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Πελάτης η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της Ιστοσελίδας, εφόσον αυτή η ζημία ή απώλεια δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του Δουλευταρά. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο Δουλευταράς έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

9.2.  Ο Δουλευταράς δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή μεταδίδονται προς τους Πελάτες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Ο Δουλευταράς δεν είναι υπεύθυνος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του Δουλευταρά.

9.3. Ε-mails ή άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από Πελάτες ή Επαγγελματίες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Δουλευταρά καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις του Δουλευταρά. Επομένως, ο Δουλευταράς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω e-mails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά. Επίσης, τα e-mails που αποστέλλονται από Επαγγελματίες προς τους Πελάτες δεν υπόκεινται σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Δουλευταρά.

9.4. Παρότι ο Δουλευταράς λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να εξακριβώσει το περιεχόμενο που παρέχεται από και προς τους Πελάτες, ο Δουλευταράς δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό ή για τυχόν παραλείψεις που αυτό εμπεριέχει.

9.5. Ο Δουλευταράς δεν εγγυάται ως προς την ημέρα ή την ώρα που θα απαντηθεί οποιοδήποτε email, τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία που έχει ως αποδέκτη τον Δουλευταρά.

9.6. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, ο Δουλευταράς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του Δουλευταρά.

10. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

Ο Ιστότοπος αυτός μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. Ο Δουλευταράς ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Ο Δουλευταράς δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιονδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

11. Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

11.1. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Πελάτη και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν έχει ισχυρές και έγκυρες ενδείξεις πως ο Πελάτης έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία.

11.2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την μεταξύ τους σύμβαση, αμέσως, μετά από γραπτή προειδοποίηση, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος διαπράττει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

11.3. Εάν η Υπηρεσία έχει ανασταλεί ή διακοπεί, σύμφωνα με την παράγραφο 11, ο Πελάτης δεν μπορεί να συνεχίσει να αναρτά νέες Εργασίες.

12. Πληρωμές

Για την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του Δουλευταρά, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει σε αυτόν την συμφωνηθείσα αμοιβή, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των μερών (βάσει τιμοκαταλόγου του Δουλευταρά που μπορείτε να βρείτε εδώ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εξόφλησης, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Πληρωμών, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

13. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

13.1 Ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την συναφθείσα με τον Δουλευταρά συμφωνία εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση.

13.2 Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας σύναψης της συμφωνίας παροχής Εργασίας καθαρισμού.

13.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη, παύει να ισχύει μετά την πλήρη παροχή της Εργασίας καθαρισμού, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

13.4 Προκειμένου ο Πελάτης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει τον Δουλευταρά για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την συναφθείσα συμφωνία με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο στην διεύθυνση Θουκυδίδου 20, 15561, Χολαργός Αττικής, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο cleaning@douleutaras.gr). Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα κειμένου υπαναχώρησης, το οποίο μπορεί να βρει εδώ, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσει ο Πελάτης την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλει την δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν την λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης,

13.5 Εάν ο Πελάτης υπαναχωρήσει από την συναφθείσα συμφωνία παροχής Εργασιών καθαρισμού, ο Δουλευταράς θα του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο Δουλευταράς θα πληροφορηθεί την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από την συναφθείσα συμφωνία. Ο Δουλευταράς θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο Πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο Πελάτης συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν στον Πελάτη έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

13.6 Εάν ο Πελάτης ζήτησε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, υποχρεούται να καταβάλει στον Δουλευταρά, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της συμφωνίας, ποσόν που αναλογεί στα όσα ο Δουλευταράς παρέσχε στον Πελάτη μέχρι ο Πελάτης να δηλώσει στον Δουλευταρά ότι υπαναχωρεί από την συναφθείσα συμφωνία.

14. Τελικές διατάξεις

14.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

14.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν ο Δουλευταράς δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή του ο Δουλευταράς βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

14.3. Η σύμβαση με τον Δουλευταρά αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Πελάτη και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν τον Δουλευταρά και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Πελάτης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Πελάτης επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

14.4. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με τον Δουλευταρά, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer@douleutaras.com.

14.5. Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας, διαμεσολάβησης ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

14.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

14.7. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

14.8. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει οποιαδήποτε διαφορά με τον Δουλευταρά και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για την  εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.