Πολιτική Καταπολέμησης Διαφθοράς

Προοίμιο

Το παρόν έγγραφο περιγράφει την Πολιτική που εφαρμόζει Η Εταιρία για την πρόληψη και αποτροπή  πρακτικών διαφθοράς, απάτης, συμπαιγνίας και δωροδοκίας στις δραστηριότητές του.

1. Εισαγωγή και σκοπός της παρούσας Πολιτικής

Η διατήρηση υψηλών προτύπων ηθικής, σε συμμόρφωση προς εθνικούς και διεθνείς νόμους, αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της Εταιρίας και διακατέχει όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της. Η Εταιρία είναι αφοσιωμένη στην υλοποίηση των εργασιών και δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε εφαρμοστέας εθνική και ενωσιακής νομοθεσία και τα συναλλακτικά ήθη και η αφοσίωσή της αυτή ενσωματώνεται στον παρόντα Κώδικα. Η Εταιρία θεωρεί ότι, σε επίπεδο επιχείρησης, η συμμετοχή σε φαινόμενα διαφθοράς πλήττει την φήμη, την αξιοπιστία της ίδιας της επιχείρησης στην αγορά, προκαλεί ποινικές επιπτώσεις, αστικές ευθύνες και άλλους νομικούς κινδύνους και οικονομική ζημιά (στην περίπτωση επιβολής προστίμων), αυξάνει το λειτουργικό κόστος, πλήττει την αφοσίωση και πίστη του προσωπικού, διαμορφώνει αρνητική νοοτροπία και κουλτούρα και προκαλεί αποκλεισμό από πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Άλλωστε, η απαγόρευση πρακτικών διαφθοράς αποτελεί σημείο αναφοράς εν γένει για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, την ανάπτυξη και την εξέλιξη.

Για τον λόγο αυτό, Η Εταιρία  υλοποιεί την επαγγελματική της δραστηριότητα με αυστηρές διαδικασίες ηθικής συμμόρφωσης, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε πρακτικές Δωροδοκίας & Διαφθοράς και πλήρη επαγγελματική ακεραιότητα κατά τις επαγγελματικές του δοσοληψίες, σχέσεις και συναλλαγές. Η προώθηση μιας κουλτούρας δεοντολογίας και ακεραιότητας είναι ύψιστος παράγοντας στη διατήρηση της εμπιστοσύνης όσων συναλλάσσονται με την Εταιρία.

Σκοπός, επομένως, του παρόντος Κώδικα καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας είναι η πλήρης συμμόρφωση της επιχείρησης, των υπαλλήλων της αλλά και των εξωτερικών της συνεργατών με την εφαρμοστέα σχετική νομοθεσία σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε, κατανοήσετε και συμμορφωθείτε με την παρούσα Πολιτική.

2. Ποιος καλύπτεται από την Πολιτική

Η Πολιτική του παρόντος Κώδικα ισχύει για όλα τα άτομα που εργάζονται για λογαριασμό της Εταιρίας ή εκ μέρους της σε όλα τα επίπεδα ή σχετίζονται με αυτή με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Ορισμοί

Πρακτική διαφθοράς είναι η κατάχρηση ενός δημόσιου ή ιδιωτικού αξιώματος για προσωπικό κέρδος.

Πρακτική δωροδοκίας είναι η προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χρημάτων, δώρων ή οτιδήποτε προσφέρεται σε πρόσωπο με θέση επιρροής, προκειμένου να επηρεασθούν η συμπεριφορά, οι αποφάσεις, οι πεποιθήσεις του ή να αποκτηθεί ένα παράτυπο πλεονέκτημα.

Πρακτική απάτης είναι κάθε πράξη ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της διαστρέβλωσης πραγματικών στοιχείων, κατά την οποία κάποιος, εν γνώσει του ή από αμέλεια, παραπλανά ή επιχειρεί να παραπλανήσει κάποιον με σκοπό τον πορισμό οικονομικού ή άλλου οφέλους ή την αποφυγή υποχρέωσης (μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η φορολογική απάτη).

Πρακτική συμπαιγνίας είναι η πρακτική στο πλαίσιο της οποίας δύο ή περισσότερα μέρη προέρχονται σε συμφωνία για την επίτευξη αθέμιτου σκοπού, συμπεριλαμβανομένου του αθέμιτου επηρεασμού των ενεργειών κάποιου άλλου.

4. Απαιτήσεις

Η διαφθορά αντιστρατεύεται την εμπιστοσύνη του κοινού, απειλεί την εθνική και παγκόσμια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και θέτει σημαντικά εμπόδια στο θεμιτό εμπόριο. Κατόπιν τούτου, η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αναφορά της δωροδοκίας και άλλων μορφών διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα και ευθύνη όλων όσων εργάζονται για εμάς ή υπό τον έλεγχό μας. Όλο το Προσωπικό οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση αυτής της Πολιτικής, είτε από το Προσωπικό ή από επιχειρηματικούς εταίρους.

Η Εταιρία και οι εργαζόμενοί της δεσμεύονται να ακολουθούν ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, να συμπεριφέρονται με διαφάνεια και αξιοπιστία και να συμμορφώνονται τόσο με τους ισχύοντες εθνικούς και ενωσιακούς νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, όσο και με τις παγκόσμιες εν γένει πολιτικές που στοχεύουν στην πρόληψη ενός κινδύνου διαφθοράς.»