Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επαγγελματία

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επαγγελματία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία Αναθεώρηση: 18 Ιουλίου 2017

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Δουλευταρά και βάση για την σχέση εμπιστοσύνης την οποία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μαζί σας.

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που ο Δουλευταράς συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα (εφεξής αποκαλούμενα συλλογικώς ως ¨Προσωπικές Πληροφορίες¨ ή ¨Προσωπικά Δεδομένα¨ ή ¨Προσωπικά Στοιχεία¨).

Με την επίσκεψη σας στον Ιστότοπό μας και την οποιαδήποτε χρήση αυτού, όπως ενδεικτικά με την εγγραφή σας στις Υπηρεσίες μας, και είτε η επίσκεψη ή/και χρήση αυτή γίνεται από εσάς προσωπικά ή εκ μέρους κάποιας εταιρίας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης μας, σε συνδυασμό με τους οποίους θα πρέπει να αναγιγνώσκεται και ερμηνεύεται. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε εν μέρει είτε συνολικά, παρακαλείσθε όπως παύσετε να επισκέπτεστε τον Ιστότοπο αυτόν ή/και να κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού ή των Υπηρεσιών του.

1. Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από τον Δουλευταρά, διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, όπως ενδεικτικά από τις διατάξεις του Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα» και των Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, όπως αυτά ισχύουν.

Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας Ιστότοπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

2. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από τον Δουλευταρά

2.1. Κατά την εγγραφή του Επαγγελματία

Προκειμένου να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, θα κληθείτε να εγγραφείτε σε αυτές προκειμένου να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό και κατόπιν το προσωπικό σας Προφίλ ως Επαγγελματίας.

Κατά την διαδικασία εγγραφής, θα σας ζητήσουμε τις εξής Προσωπικές Πληροφορίες:

-Είδος των υπηρεσιών που παρέχετε

-Ονοματεπώνυμο

-Ε – mail

-Αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου

- Α.Φ.Μ.

- Α.Μ.Κ.Α.

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε την εγγραφή εκ μέρους κάποιας εταιρίας, θα σας ζητήσουμε αντίστοιχα τις εξής Πληροφορίες;

-Είδος των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία

-Επωνυμία εταιρίας

-Ονοματεπώνυμο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

-E – mail

-Αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

Επίσης, θα κληθείτε να επιλέξετε και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό που θα δημιουργήσουμε για εσάς, όπως και να αποδεχθείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, την Πολιτική Χρεώσεων και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δουλευταρά.

Κατόπιν, θα σας καλέσουμε προκειμένου να μας πείτε το ΑΦΜ σας και ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας στείλετε ηλεκτρονικά:

-Αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας και

-Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή οποιασδήποτε άλλης άδειας ή πιστοποιητικού που κατά περίπτωση απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματός σας ή των δραστηριοτήτων της εταιρίας σας.

Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία εγγραφής ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια κάποιου εξουσιοδοτημένου συνεργάτη του Δουλευταρά κατά την προσωπική σας συνάντηση με αυτόν. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου ο συνεργάτης μας να σας βοηθήσει με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, συμφωνείτε να παρέχετε όλες τις παραπάνω περιγραφόμενες Προσωπικές Πληροφορίες και δικαιολογητικά απευθείας στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας.

2.2. Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και Προφίλ

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα δημιουργήσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, μέσω του οποίου θα έχετε πρόσβαση στη σελίδα του προσωπικού σας Προφίλ.

Σε ότι αφορά το προσωπικό σας Προφίλ, αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό εκείνοι οι Πελάτες που έχουν αναρτήσει μια Εργασία για την οποία έχετε υποβάλει Προσφορά.

Στο προσωπικό σας Προφίλ θα είναι υποχρεωτικώς διαθέσιμες οι εξής πληροφορίες (¨Δημόσιες Πληροφορίες¨):

-Το όνομά σας ή η επωνυμία της εταιρίας σας.

- Επαγγελματικές υπηρεσίες τις οποίες αναλαμβάνετε.

- Σύντομη περιγραφή του επαγγελματικού σας προφίλ.

Περαιτέρω, μπορείτε να καταστήσετε Δημόσια στο Προφίλ σας οποιαδήποτε άλλη Προσωπική Πληροφορία κρίνετε ότι μπορεί να χρησιμεύσει για την αξιολόγηση των επαγγελματικών σας ικανοτήτων, όπως επίσης και να ¨ανεβάσετε¨ σχετικά αρχεία, όπως την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός σας, τα πτυχία σας κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε ότι εξουσιοδοτείτε τον Δουλευταρά να προσθέτει τις ανωτέρω ελάχιστες πληροφορίες στο Προφίλ σας, ως και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή αρχείο, όπως εσείς του τα έχετε γνωστοποιήσει και κάνει διαθέσιμα.

3. Υποχρεώσεις Επαγγελματία κατά την παροχή των Προσωπικών

Δεδομένων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από τον Δουλευταρά κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού και Προφίλ, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε σας ζητούνται τέτοιου είδους στοιχεία για εσάς. Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για τις πληροφορίες και στοιχεία που αναρτάτε στο προσωπικό σας Προφίλ και είναι διαθέσιμα στους Πελάτες. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε τον Δουλευταρά για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή. Επίσης, σε περίπτωση που εγγράφεστε εκ μέρους κάποιας εταιρίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είτε έχετε το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας είτε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι προς τον σκοπό εγγραφής και χρήσης του Δουλευταρά στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

Αν διαπιστωθεί από τον Δουλευταρά ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν ο Δουλευταράς έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτησή σας για εγγραφή ή να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως το λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχετε κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων εξαιτίας την απόρριψη της αίτησής σας, ή την θέση του λογαριασμού σας σε αναστολή ή τερματισμό.

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που παρέχονται νομίμως από τρίτα μέρη, όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση που το Α.Φ.Μ. που έχετε υποβάλει είναι λανθασμένο.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχετε στον Δουλευταρά, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων αυτού με αυτόματα ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

4. Συλλογή άλλων δεδομένων από τον Δουλευταρά

4.1. Δεδομένα περιήγησης και χρήσης του Ιστότοπου

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως την διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας κλπ. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Περαιτέρω, όταν επισκέπτεστε τον Δουλευταρά, αποστέλλουμε στον υπολογιστή σας ένα "cookie". Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο λογισμικό περιήγησης (browser) και αποθηκεύουν στοιχεία για την χρήση της ιστοσελίδας στο σκληρό σας δίσκο. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου. Σημειώστε ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα cookies κρυπτογραφούνται για λόγους ασφάλειας. Τα cookies, από μόνα τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των προσωπικών στοιχείων του χρήστη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πλoηγό διαδικτύου σας για να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε ένα cookie, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε να το αποδεχθείτε ή να το απορρίψετε. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε αρχεία cookies από τον Δουλευταρά, υπάρχει πιθανότητα να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε κάποια από τα εργαλεία που προσφέρονται από τον Δουλευταρά.

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Οι παραπάνω περιγραφόμενες και χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και μέτρηση της συχνότητας της επισκεψιμότητας αυτών των συνδέσμων. Ωστόσο, μέσω των τεχνολογιών αυτών δεν μπορεί να προσδιορισθούν τα προσωπικά σας στοιχεία και τα ευρήματα χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

4.2. Αξιολογήσεις Πελατών

Αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα ότι ο Δουλευταράς δύναται να συλλέγει και να συγκεντρώνει τις αξιολογήσεις – βαθμολογίες που λαμβάνετε από τους Πελάτες στους οποίους έχετε παράσχει τις υπηρεσίες σας, όπως επίσης και να τις καθιστά γνωστές στους Πελάτες στους οποίους υποβάλλετε Προσφορές.

4.3. Πληροφορίες από επικοινωνίες

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς δύναται να τηρεί αρχείο των γραπτών επιστολών, e-mails ή άλλων μηνυμάτων και γενικά οποιονδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχετε ανταλλάξει με τον Δουλευταρά για οποιονδήποτε λόγο.

Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η επικοινωνίας σας κάθε Επαγγελματία μέσω της Πλατφόρμας της Ιστοσελίδας δεν είναι ιδιωτική και ότι ο Δουλευταράς δύναται να την καταγράφει και την τηρεί στο αρχείο του για λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό της διασφάλισης της τήρησης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

4.4. Πληροφορίες συναλλαγών

Ο Δουλευταράς τηρεί αρχείο των συναλλαγών με κάθε Επαγγελματία.

Πέραν τούτου, και ειδικά για την περίπτωση όπου επιλέγετε να συναλλαχθείτε και να αγοράσετε τις μονάδες σας μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή άλλης κάρτας σας, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς δεν λαμβάνει μέρος στη διαδικασία αυτή, αλλά σας ανακατευθύνει για τον σκοπό αυτόν στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας Πειραιώς. Οι συναλλαγές σας με την Τράπεζα Πειραιώς υπόκεινται στους εκάστοτε Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ως άνω Τράπεζας. Ο Δουλευταράς σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει τα στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής ή άλλης κάρτας σας ή άλλα στοιχεία πληρωμής. Συλλέγει μόνο έναν αριθμό ταυτοποίησης που του επιτρέπει να αντιστοιχεί τις πληρωμές με τον Επαγγελματία που τις πραγματοποιεί.

5. Χρήση των Προσωπικών και άλλων Δεδομένων

Πρωταρχικός μας στόχος κατά την συλλογή των Προσωπικών και άλλων δεδομένων είναι το να παρέχουμε προσηκόντως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Υπηρεσίες μας και σε εσάς αλλά και στους Πελάτες του Δουλευταρά και να προσφέρουμε και στους δυο μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Ειδικότερα:

5.1. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας ως και τις Δημόσιες Πληροφορίες του Προφίλ σας προκειμένου να δημιουργήσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να παρέχουμε ασφαλή και ομαλή διασύνδεση των Επαγγελματιών με τους Πελάτες, για την εξουσιοδοτημένη έκδοση Εργοσήμου, για εσωτερική χρήση σχετική με την διαχείριση του Δουλευταρά και την βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών, για να εμποδίζουμε ενδεχομένως απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες, για την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και για οποιονδήποτε άλλο λόγο σας γνωστοποιείται κατά την στιγμή της συλλογής των πληροφοριών. Θεωρούμε το απόρρητο των εν λόγω Προσωπικών Πληροφοριών πολύ σημαντικό και για τον λόγο αυτόν προσπαθούμε να τις μεταχειριζόμαστε με υπευθυνότητα.

5.2. Συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό του κινητού ή/και σταθερού σας τηλεφώνου προκειμένου να σας καλέσουμε μεταξύ άλλων προς επαλήθευση των προσωπικών σας στοιχείων ή ακόμα και για να σας διευκολύνουμε στο κλείσιμο του ραντεβού σας με τον Πελάτη.

Επίσης, συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το ονοματεπώνυμο, το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. σας για την έκδοση Εργοσήμου για λογαριασμό του Πελάτη, σε περίπτωση που μας εξουσιοδοτήσει μέσω του Ιστοτόπου μας προς τούτο.

Σε κάθε περίπτωση, κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι καθιστούμε εμφανή στον Πελάτη την φωτογραφία σας, όπως επίσης ότι του γνωστοποιούμε τα εξής Προσωπικά σας Δεδομένα:

-Ονοματεπώνυμο ή ονοματεπώνυμο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου σε περίπτωση εταιρείας ή νομικού προσώπου

-Ε – mail

-Αριθμό κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου

- Α.Φ.Μ.

- Α.Μ.Κ.Α.

Χρησιμοποιούμε το e-mail που μας παρέχετε, προκειμένου να σας στέλνουμε τις απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών μας ενημερώσεις και ειδοποιήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να σας στέλνουμε e-mails για να σας ειδοποιήσουμε για την ανάρτηση Εργασιών που εμπίπτουν στον τομέα που δραστηριοποιείστε, για να σας δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας των Πελατών τα οποία εξαγοράζετε, να σας προωθήσουμε απαραίτητες ενημερώσεις σχετικά με την λειτουργία της Ιστοσελίδας κλπ. Η αποστολή e-mails τέτοιου περιεχομένου είναι απόλυτα συνυφασμένη με την λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και την παροχή των Υπηρεσιών μας. Επομένως, o μόνος τρόπος για να πάψετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους e-mails, είναι το να ζητήσετε από τον Δουλευταρά να απενεργοποιήσει οριστικά τον λογαριασμό σας και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του.

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε το e-mail σας προκειμένου να σας στέλνουμε προωθητικά, διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τις Υπηρεσίες της εταιρείας μας. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους e-mails, μπορείτε να κλικάρετε την σχετική επιλογή που περιέχεται σε οποιοδήποτε προωθητικό e-mail σας στέλνουμε.

5.3. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών ή/και να παρέχουμε σε τρίτα μέρη συγκριτική αξιολόγηση και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Η συγκριτική αξιολόγηση και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία, ούτε μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή που σας χαρακτηρίζει ή σας καθιστά αναγνωρίσιμους.

5.4. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα περιήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας για τη λειτουργία και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server) μας και για τη διαχείριση του λογισμικού, τη συγκέντρωση δημογραφικών και στατιστικών δεδομένων, για την καλύτερη διαφήμιση και τη διάταξη της Ιστοσελίδας μας, για να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας κλπ. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

5.5. Χρησιμοποιούμε τις αξιολογήσεις των Πελατών προκειμένου να ενημερώσουμε τους Πελάτες για την ποιότητα της εργασίας σας και των παρεχομένων από εσάς υπηρεσιών.

6. Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων – Κοινοποίηση σε τρίτους

6.1. Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητά σας, ο Δουλευταράς φροντίζει ώστε να μην δημοσιοποιούνται σε όλους τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αντιθέτως, πρόσβαση σε αυτά αποκτούν μόνο οι Πελάτες οι οποίοι έχουν αναρτήσει κάποια Εργασία για την οποία έχετε υποβάλει την Προσφορά σας ή οι οποίοι έχουν σε κάθε περίπτωση αποδεχθεί την εκ μέρους σας εκτέλεση της Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι ως άνω Πελάτες αποκτούν πρόσβαση στο Προφίλ σας και ως εκ τούτου στις Δημόσιες Πληροφορίες σας. Αναγνωρίζετε ότι εσείς οι ίδιοι έχετε κάνει διαθέσιμες τις πληροφορίες αυτές στο Προφίλ σας ή έχετε εξουσιοδοτήσει τον Δουλευταρά προς τούτο, προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να καθίστανται ορατές από τους Πελάτες στους οποίους επιθυμείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε και μας εξουσιοδοτείτε όπως γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 5.2. ανωτέρω στον Πελάτη τον οποίο τελικώς θα εξυπηρετήσετε.

Ο Δουλευταράς αναμένει και ζητά από τους Πελάτες να σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, να τα χρησιμοποιούν μόνο στα πλαίσια των σκοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας και να μην τα κοινοποιούν σε τρίτους. Παρ’ όλα αυτά, ο Δουλευταράς δεν μπορεί να εξαναγκάσει τους Πελάτες ως προς την τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων και για τον λόγο αυτό αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα ότι ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε οφείλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης που έχει αποκτήσει πρόσβαση στις Δημόσιες Πληροφορίες σας, τις χρησιμοποιήσει για λόγους διαφορετικούς από την εξεύρεση κατάλληλου Επαγγελματία ή τις κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.

6.2. Ο Δουλευταράς χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση όταν μεταδίδονται Προσωπικές Πληροφορίες μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας, και θέτει τείχη προστασίας (firewalls) και συστήματα ανίχνευσης εισβολών που βοηθούν στο να εμποδίζει πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Περαιτέρω, πραγματοποιεί μέσω των τεχνικών του διαρκείς ελέγχους, προκειμένου για την διασφάλιση μετάδοσης των πληροφοριών και την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της Ιστοσελίδας από τους Επαγγελματίες και εν γένει τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, ο Δουλευταράς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές του κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον Ιστότοτο και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς ο Δουλευταράς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε από την άνευ αδείας πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση και επισημαίνεται ότι είστε υποχρεωμένοι να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός σας και των κωδικών σας και προσωπικών σας λογαριασμών και αναγνωρίζετε τους σχετικούς κινδύνους κατά την χρήση του Ιστοτόπου και την αποστολή πληροφοριών σε αυτόν.

6.3. Ο Δουλευταράς μπορεί να μοιραστεί ή να γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τις δικαστικές η αστυνομικές αρχές ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή/και προκειμένου να ανταποκριθεί σε κλήσεις μαρτύρων, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες. Επίσης, για να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ή ένσταση, να αμυνθεί κατά τυχόν αξιώσεων, για να ερευνήσει, να εμποδίσει ή να προβεί σε δικαστικές ενέργειες σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που υποψιάζεται ότι είναι παράνομες, για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, την περιουσία, ή την ασφάλειά του Δουλευταρά και της Ιστοσελίδας ή των χρηστών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται από τον νόμο.

6.4. Ο Δουλευταράς δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σας σε τρίτους που δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών μας, μπορεί, όμως, να τα κάνει γνωστά στους υπαλλήλους του ή στους ανεξάρτητους συνεργάτες του, κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο προκειμένου τα άτομα αυτά να βοηθήσουν τον Δουλευταρά να σας παρέχει τις Υπηρεσίες του.

Σε καμία περίπτωση ο Δουλευταράς δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτους που θα προβάλλουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας ή που θα διαχειρίζονται τη διαφήμιση της Ιστοσελίδας μας σε άλλες ιστοσελίδες. Τα τρίτα αυτά μέρη δεν συλλέγουν και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα. Μπορούν, ωστόσο, να παρακολουθούν την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας, χωρίς ωστόσο αυτό να σας καθιστά αναγνωρίσιμους απέναντί τους.

6.5. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να μοιράζεται, πωλεί ή εκχωρεί τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε περίπτωση συγχώνευσης, μεταβίβασης ουσιωδών στοιχείων του ενεργητικού, αλλαγής του ελέγχου, αναδιοργάνωσης ή λύσης της Εταιρείας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, τα Προσωπικά σας Στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με το νόμο.

7. Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και τυχόν διορθώσεις

Ο Δουλευταράς δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Ν. 2472/1997 και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό, τι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσα σε αυτόν καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτή/ό από τρίτους. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι ενδέχεται κάποιος Πελάτης που είχε αποκτήσει στο παρελθόν πρόσβαση στο Προφίλ σας και τις Δημόσιες Πληροφορίες σας, να έχει αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές που διαγράψατε. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση αυτή. Περαιτέρω, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμά του να αρχειοθετεί και να έχει πρόσβαση στις διαγεγραμμένες Προσωπικές Πληροφορίες.

Για να τροποποιήσετε, ανανεώσετε ή διαγράψετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες κατά τα άνω, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση σας εγγράφως στο info@douleutaras.gr και να προσδιορίσετε τις Προσωπικές Πληροφορίες που θέλετε να τροποποιήσετε, ανανεώσετε ή διαγράψετε.

8. Απενεργοποίηση Λογαριασμού

Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, ως και να τις γνωστοποιούμε σε οποιονδήποτε τρίτο, επικοινωνήστε μαζί μας στο pros@douleutaras.gr. Σε αυτή την περίπτωση θα απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και θα εμποδίσουμε την πρόσβαση τρίτων στις Προσωπικές σας Πληροφορίες, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 ανωτέρω.

9. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο Δουλευταράς μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από τον Δουλευταρά. Ο Δουλευταράς δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που ευρίσκονται σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με την συλλογή, χρήση, και την γνωστοποίηση των προσωπικών και μη πληροφοριών σας.

10. Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων στο εξωτερικό

Οι διακομιστές που καθιστούν διαθέσιμο τον παρόντα Ιστότοπο, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται οι πληροφορίες, ενδέχεται να είναι εγκατεστημένες εκτός της Ελλάδος, αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των δεδομένων και οι άλλοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο πλήρεις όσο εκείνοι που επιβάλλει η νομοθεσία στην Ελλάδα, να είστε σίγουροι ότι σε κάθε περίπτωση εμείς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

11. Σεβασμός των Προσωπικών Δεδομένων τρίτων

Όπως ο Δουλευταράς απαιτεί από τους Πελάτες και τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας, να σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Επαγγελματιών, έτσι απαιτεί και από εσάς να σέβεστε τα Προσωπικά Δεδομένα των Πελατών στα οποία αποκτάτε πρόσβαση από την Ιστοσελίδα μας.

Ενδεικτικά, υποχρεούσθε να χρησιμοποιείτε τα Προσωπικά Δεδομένα των Πελατών αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια και σύμφωνα με τον σκοπό λειτουργίας του Δουλευταρά, ήτοι για να έρχεσθε σε επικοινωνία με τους Πελάτες, να τους παρουσιάζετε την Προσφορά σας και να διαπραγματεύεσθε τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας που θα συνάψετε μαζί τους. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τα Προσωπικά Στοιχεία των Πελατών για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή έρχεται σε αντίθεση με τους Όρους Χρήσης και τις λοιπές Πολιτικές λειτουργίας του Δουλευταρά. Περαιτέρω, αποδέχεσθε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιήσετε τα Προσωπικά αυτά Στοιχεία σε τρίτους χωρίς την συναίνεση των Πελατών.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

13. Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων του Ιστοτόπου μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, ο Δουλευταράς δύναται να επεξεργαστεί ή/και να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα σελίδα για τυχόν τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Όσοι Επαγγελματίες το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν από τον Δουλευταρά στο pros@douleutaras.com, να τους ενημερώνει μέσω e-mail για γενόμενες τροποποιήσεις. Η συνέχιση χρήσεως από μέρους του Επαγγελματία του Ιστότοπου, μετά την ημερομηνία τροποποιήσεως, ισοδυναμεί με αποδοχή των νέων, τροποποιημένων όρων.

14. Επικοινωνία

Ο Δουλευταράς καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Douleutaras.gr μέσω e-mail στο pros@douleutaras.com.