Ενεργειακό Πιστοποιητικό: Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις!

Όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι η ενασχόληση σου με τα πρακτικά θέματα που αφορούν το Σπίτι, σίγουρα θα έχεις ακούσει κάποια στιγμή για το ενεργειακό πιστοποιητικό, γνωστό και ως ΠΕΑ, δηλαδή πιστοποιητικό ενεργειακή απόδοσης. Πόσο καλά γνωρίζεις, όμως, τι είναι πραγματικά το ενεργειακό πιστοποιητικό και πότε είναι απαραίτητη η έκδοση του;

Καθότι τα πρόστιμα σε περίπτωση μη έκδοσης του είναι αρκετά υψηλά - αγγίζουν σε περιπτώσεις τα 10.000€ - θεωρήσαμε απολύτως απαραίτητο να σε ενημερώσουμε για όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ);

Το ενεργειακό πιστοποιητικό αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (ή τμήματος αυτού) κατατάσσοντας το σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες  (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η). Το ΠΕΑ εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος εκτός από την έκδοση του πιστοποιητικού καταγράφει συστάσεις, με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προαναφερθείσες κατηγορίες που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ο δείκτης RR ισούται με την υπολογιζόμενη κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου αναφοράς. Ο λόγος Τ είναι το πηλίκο της υπολογιζόμενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτιρίου (ΕΡ) προς την υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης.

ενεργειακό πιστοποιητικόΠότε είναι απαραίτητη η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και απαιτείται:

 • μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
 • μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
 • κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
 • κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας
 • για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα (250) τετραγωνικών μέτρων τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

Ποια κτίρια εξαιρούνται από την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

Ορισμένες κατηγορίες κτιρίων εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Συγκεκριμένα, τα κτίρια που εξαιρούνται είναι τα κατωτέρω:

 • Προστατευόμενα κτίρια
 • Χώροι Λατρείας
 • Μνημεία
 • Βιοτεχνίες και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Εργαστήρια
 • Κτίρια Προσωρινής χρήσης
 • Μεμονωμένα κτίρια συνολικής επιφάνειας μικρότερης των πενήντα τετραγωνικών μέτρων (50 τ.μ)

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνει το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, όπως προκύπτει από την ενεργειακή επιθεώρηση και τους υπολογισμούς, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες (‘Αρθρο 13):

1.1 Στοιχεία της επιθεώρησης

- Αριθμό Πρωτοκόλλου (ΑΠ) ενεργειακής επιθεώρησης

- Αριθμό Ασφαλείας (ΑΑ)

- Ημερομηνία έκδοσης και Ισχύος του ΠΕΑ

- Ονοματεπώνυμο ενεργειακού επιθεωρητή

- Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) ενεργειακού επιθεωρητή

- Υπογραφή και Σφραγίδα ενεργειακού επιθεωρητή

1.2 Γενικά στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας

- Φωτογραφία

- Χρήση

- Εάν η επιθεώρηση αφορά σε "Κτίριο" ή "Κτιριακή μονάδα"

- Προσδιορισμό της θέσης της κτιριακής μονάδας στο κτίριο (π.χ. με αριθμό ιδιοκτησίας, όροφο, προσανατολισμό κ.ά.)

- Κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται το κτίριο

- Πλήρη διεύθυνση του κτιρίου (Διεύθυνση / Τ.Κ./ Πόλη)

- Συνολική επιφάνεια

- Ωφέλιμη επιφάνεια

1.3 Κατάταξη σε ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας

Μπορείς να δεις τις ενεργειακές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται τα κτίρια στον παραπάνω πίνακα.

1.4 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας

- Υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου αναφοράς [kWh/m2]

- Υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/m2]

- Πραγματική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [kWh/m2]

- Πραγματική ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργει- ας [kWh/m2

- Πραγματική συνολική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/m2 ]

1.5 Ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

α) Υπολογιζόμενες ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα [kg/m2]

β) Πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα[ kg/m2]

1.6 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση

-Πηγή Ενέργειας / Τελική Χρήση / Συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου (%)

-Ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας ανά τελική χρήση [kWh/m2

1.7 Συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Τι συμβαίνει όταν δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης;

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από το άρθρο 7 ( Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), εφόσον δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης προτείνεται τουλάχιστον μία και έως τρεις πιθανές παρεμβάσεις / δέσμες παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και τη μείωση των εκπομπών CO2. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις είναι ιεραρχημένες και σε σχέση με το κόστος - ενεργειακό όφελος που προκύπτει από το βαθμό ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται

Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, τότε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης/ διαχειριστής του κτιρίου υποχρεούται να εφαρμόσει εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έκδοση του ΠΕΑ, μέτρα βελτίωσης σύμφωνα με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή που αναφέρονται στο ΠΕΑ.

Σχετικά με το Douleutaras.gr

Είμαστε η Νο1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών έχοντας πραγματοποιήσει 195.000+ εργασίες, με πάνω από 3.500 αξιολογημένους επαγγελματίες και 20.000+ χρήστες σε μηνιαία βάση.

Εργασίες που ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες

Χαλάνδρι 23/07/2020
Εκτελέστηκε από
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ.
Χρήση ενεργειακού πιστοποιητικού:
Ενοικίαση ακινήτου
Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου:
70 τ.μ. - 120 τ.μ.
Κατάσταση ακινήτου:
Υπάρχον κτήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
Το συντομότερο δυνατό
5,0
Αναρτήθηκε από Δημήτρης Β.

Άμεση και πλήρης εξυπηρέτηση.

Κορυδαλλός 30/07/2020
Εκτελέστηκε από
Γιώργος Β.
Χρήση ενεργειακού πιστοποιητικού:
Ενοικίαση ακινήτου
Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου:
30 τ.μ. - 70 τ.μ.
Κατάσταση ακινήτου:
Υπάρχον κτήριο
Ημερομηνία έκδοσης:
Το συντομότερο δυνατό
5,0
Αναρτήθηκε από Μαρία Μ.

έμεινα πολύ ευχαριστημένη.

Πώς λειτουργεί o Douleutaras.gr

Μας περιγράφεις την εργασία που θες

Μέσα σε λίγη ώρα, ένας ή περισσότεροι αξιολογημένοι επαγγελματίες επικοινωνούν μαζί σου για την υλοποίησή της

Επιλέγεις τον κατάλληλο για σένα

Οι επαγγελματίες του Douleutaras.gr

4.5

Μέσος όρος αξιολόγησης επαγγελματιών

6.000 εργασίες

Κάθε επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει περίπου 50 εργασίες

1.000 επαγγελματίες

+2 νέοι επαγγελματίες κάθε μέρα

Πρόσφατες αξιολογήσεις

5,0

έμεινα πολύ ευχαριστημένη.

Για: Γιώργος Βογιατζάκης / Ενεργειακό Πιστοποιητικό
5,0

Άμεση και πλήρης εξυπηρέτηση.

Για: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ / Ενεργειακό Πιστοποιητικό
5,0

Αψογος επαγγελματίας και ακαριαία εξυπηρέτηση! Τον συστήνω ανεπιφύλακτα και θα είναι ο go to Μηχανικός για οτιδήποτε χρειαστώ στο μέλλον! Μακάρι να διατηρείτε αυτό το επίπεδο για πάντα και να γίνετε και παράδειγμα και για άλλους συναδέλφους σας που βολοδέρνουν μη γνωρίζοντας το αντικείμενό τους και ταλαιπωρούν εαυτούς και αλλήλους!

Για: Γιώργος Βογιατζάκης / Ενεργειακό Πιστοποιητικό
5,0

Άψογη συνεργασία.

Για: Ανθή Πουρνάρα / Ενεργειακό Πιστοποιητικό
5,0

Άμεση εξυπηρέτηση. Εξαιρετική συμπεριφορά. Ταχύτατη ολοκλήρωση της εργασίας, αν και εντός Σαββατοκύριακου.

Για: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ / Ενεργειακό Πιστοποιητικό
4,9

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και χωρίς κανένα πρόβλημα.

Για: Τάκης Ταταρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός / Ενεργειακό Πιστοποιητικό