ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ DOULEUTARAS.GR ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ DOULEUTARAS.GR ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Τελευταία Αναθεώρηση: 12 Οκτωβρίου 2015

O δικτυακός αυτός τόπος www.douleutaras.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία με την επωνυμία «DOULEUTARAS.COM LIMITED», με έδρα στην Αγγλία, 21 Aylmer Parade, Aylmer Road, London, England, N2 0AT (εφεξής “Δουλευταράς”, "η Εταιρεία μας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς").

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”). Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με τον Δουλευταρά.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή: α) των παρόντων Όρων Χρήσης, β) της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, γ) της Πολιτικής Χρεώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και δ) του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ, όπως τα υπό β, γ και δ ενσωματώνονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως οι τελευταίοι εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας ή και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Ορισμοί

- Ως "Πελάτης" ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών του Δουλευταρά με σκοπό τη δημοσιοποίηση Εργασιών και την εύρεση Επαγγελματιών που επιθυμούν να αναλάβουν και να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές.

- Ως "Επαγγελματίας" ή "εσείς" ορίζεται ο ιδιώτης ή η εταιρεία που έχει προφίλ στο Δουλευταρά και ο οποίος εκπροσωπεί τον εαυτό του ή/και τους υπεργολάβους του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο Δουλευταρά και την διεκπεραίωση των Εργασιών που αναλαμβάνει μέσω αυτού.

- Ως "Προφίλ" ορίζεται η Ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο Επαγγελματίας προωθεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του και η οποία ανήκει στο Δουλευταρά.

- Ως "Εργασία" ορίζεται το περιεχόμενο οποιασδήποτε εργασίας η οποία αναρτάται στο Δουλευταρά και η οποία μπορεί νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών από έναν Επαγγελματία.

- Ως "Προσφορά" ορίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος, προφορική ή γραπτή, εκ μέρους του Επαγγελματία για την ανάληψη κάποιας Εργασίας που έχει αναρτηθεί στο Δουλευταρά.

- Ως "Υπηρεσία" ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται άμεσα ή έμμεσα από το Δουλευταρά ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους του.

- Ως "Ιστοσελίδα" ή “Ιστότοπος” ορίζονται όλες οι Ιστοσελίδες που ξεκινούν με: www.douleutaras.com, www.douleutaras.gr, www.douleytaras.gr, www.doyleytaras.gr, www.doyleftaras.com, www.doyleftaras.gr, www.douleytaras.com, www.doyleytaras.com, e-douleutaras.gr.

2. Γενικοί Όροι – Αποποίηση Ευθυνών

2.1. Εγγραφή - Δημιουργία Προφίλ

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά. Κάθε Επαγγελματίας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής που βρίσκει κανείς στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά ή παρέχοντας τα σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του Δουλευταρά ο οποίος τα εισάγει εκ μέρους του Επαγγελματία. Άπαξ και ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο Επαγγελματίας είναι έτοιμος να δημιουργήσει το δικό του, προσωπικό Προφίλ. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ο Επαγγελματίας είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Επαγγελματίας οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον Δουλευταρά αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Επαγγελματίας επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον Δουλευταρά, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: pros@douleutaras.com.

2.2. Προσόντα Επαγγελματία

Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Χρήσης, ο Επαγγελματίας διαβεβαιώνει, συνομολογεί και εγγυάται ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια, πιστοποιητικό ή πτυχίο, ως και το ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει όλα τα προσόντα αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που το επάγγελμά του και η αντίστοιχη νομοθεσία απαιτούν.

Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι ο Δουλευταράς δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω και συμφωνεί ότι απαλλάσσει τον Δουλευταρά οποιονδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας παρέχει ή είχε σκοπό να παράσχει τις υπηρεσίες του χωρίς να έχει τηρήσει την σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του Επαγγελματία.

2.3. Δημοσιευμένες Εργασίες

Προκειμένου να δημοσιεύσει ο Πελάτης μία Εργασία για την οποία αναζητά Επαγγελματία, ο Δουλευταράς του ζητά να υποβάλει κάποιες πληροφορίες, να περιγράψει λεπτομερώς την ζητούμενη Εργασία και να προσδιορίσει ειδικότερα τις ανάγκες του. Αναγνωρίζετε ότι κάθε τέτοια πληροφορία, η οποία περιέχεται σε οποιαδήποτε δημοσιευμένη Εργασία, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Ο Δουλευταράς δεν εγγυάται την αλήθεια, ακρίβεια ή αρτιότητα οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας η οποία οφείλεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε ανακριβείς, ψευδείς, δόλιες, ανυπόστατες ή λανθασμένες πληροφορίες.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ο Πελάτης ενδέχεται να μετατρέψει ή να αποσύρει την δημοσιευμένη Εργασία του, ακόμα και χωρίς να έχει συνάψει κάποια δεσμευτική συμφωνία με κάποιον Επαγγελματία, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως το Δουλευταρά. Συνεπώς, ο Δουλευταράς δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Εργασίας, ούτε ότι το περιεχόμενο αυτής θα παραμείνει αμετάβλητο. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για οποιαδήποτε Εργασία είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας επιλογή και ο Δουλευταράς δεν φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

Αναγνωρίζετε ότι η Υπηρεσία για την οποία ο Δουλευταράς σας χρεώνει αφαιρώντας τις προβλεπόμενες κάθε φορά μονάδες από το ταμείο σας, εξαντλείται στην παροχή των στοιχείων επικοινωνίας που ο Πελάτης έχει δηλώσει στον Δουλευταρά, τα οποία χρειάζεστε προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε στον Πελάτη την Προσφορά σας. Συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι με την παροχή των στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη από τον Δουλευταρά, ο τελευταίος εκπληρώνει τη συμβατική του υποχρέωση απέναντί σας και σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρετε να υποβάλλετε ή να υποβάλλετε επιτυχώς την Προσφορά σας στον Πελάτη, ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, και δεν υποχρεούται να σας επιστρέψει τις αφαιρεθείσες από το ταμείο σας μονάδες, ούτε να σας αποζημιώσει με άλλον τρόπο.

2.4. Επιλογή Επαγγελματία

Ο Δουλευταράς παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη σε κάθε Επαγγελματία ο οποίος δηλώνει ενδιαφέρον να εκτελέσει την Εργασία την οποία έχει δημοσιεύσει ο Πελάτης. O Δουλευταράς δεν συνιστά ούτε υποδεικνύει συγκεκριμένους Επαγγελματίες στον Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιολογήσει μόνος του κάθε Επαγγελματία και την Προσφορά του και να επιλέξει όποιον πιστεύει ότι είναι ο ιδανικότερος για την εκτέλεση της Εργασίας. Ως εκ τούτου, ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή του Πελάτη και για τον λόγο αυτό δεν εγγυάται την ανάληψη οποιασδήποτε Εργασίας από τον Επαγγελματία και αποποιείται οποιασδήποτε σχετικής αξιώσεως.

2.5. Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία. Ο Δουλευταράς δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την διαπραγμάτευση των όρων αυτών.

Ο ΔΟΥΛΕΥΤΑΡΑΣ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Ο Δουλευταράς απλώς διευκολύνει τη σύναψη των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών μόνο με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Επομένως, αναγνωρίζετε ότι η οποιαδήποτε συμφωνία ή σύμβαση συνάψει ο Επαγγελματίας με κάποιον Πελάτη δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο τον Δουλευταρά και ότι ο Δουλευταράς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε τυχόν αξιώσεων εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση μιας τέτοιας συμφωνίας ή συμβάσεως.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως ως προς τα εξής:

-Εκτέλεση της Εργασίας από τον Επαγγελματία

Αναγνωρίζετε ότι ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της Εργασίας ή/και για την ποιότητα ή καταλληλόλητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα παραπάνω και αποποιείται οποιονδήποτε σχετικών αξιώσεων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αξιώσεων από ζημίες που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία ή από άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Πελάτης ή τρίτος υφίσταται από τον Επαγγελματία.

-Οικονομικοί Όροι – Συναλλαγή

Καθώς ο Δουλευταράς δεν συμμετέχει και δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας ή της σύμβασης την οποία συνάπτει ο Επαγγελματίας με τον Πελάτη, έτσι δεν εμπλέκεται και με τη διαμόρφωση αλλά ούτε και με την τήρηση των οικονομικών όρων που θα διέπουν αυτή την συμφωνία ή σύμβαση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το ύψος της αμοιβής του Επαγγελματία ή τον χρόνο, τρόπο και τόπο εξόφλησής του. Είναι, επομένως, αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματία και του Πελάτη να συμφωνήσουν και να εκπληρώσουν από την μεριά τους τους ανωτέρω όρους.

Επομένως, γίνεται σαφές ότι ο Δουλευταράς δεν συμμετέχει ούτε στη οικονομική συναλλαγή μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΥΛΕΥΤΑΡΑ – ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

-Τήρηση της Νομοθεσίας

Ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να μεριμνούν ότι το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας ή σύμβασης αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους δεν αντίκειται στα ανωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Δουλευταράς εφιστά την προσοχή του Επαγγελματία και του Πελάτη στα εξής:

Τήρηση της Φορολογικής Νομοθεσίας: Ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης οφείλουν να τηρούν την φορολογική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να μεριμνούν για την επιβολή και απόδοση του αναλογούντος Φ.Π.Α. και για την έκδοση αποδείξεως από τον Επαγγελματία σε κάθε μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη και αποποιείται οποιασδήποτε αξιώσεως αναφορικά με τα παραπάνω.

Τήρηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας: Ο Δουλευταράς γνωρίζει και προειδοποιεί τον Επαγγελματία, ότι προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε Πελάτη, υποχρεούται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να είναι ασφαλισμένος στον αρμόδιο για το επάγγελμά του φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Ωστόσο, ο Δουλευταράς υποδεικνύει στα μέρη ότι σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας είναι ανασφάλιστος (όπως για παράδειγμα συμβαίνει συχνά με τα άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες καθαρισμού), ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει νομίμως στον Πελάτη τις υπηρεσίες του, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Εργοσήμου. Ο Δουλευταράς παροτρύνει τον Επαγγελματία και τον Πελάτη να ενημερωθούν από τους αρμόδιους φορείς για την συναλλαγή μέσω Εργοσήμου ώστε να διαπιστώσουν εάν για την συγκεκριμένη Εργασία υπάρχει η δυνατότητα συναλλαγής με την διαδικασία έκδοσης Eργοσήμου και, άρα, εάν δύναται ο Επαγγελματίας να αναλάβει και να εκτελέσει νομίμως την Εργασία.

Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Χρήσης ο Επαγγελματίας διαβεβαιώνει, συνομολογεί και εγγυάται είτε ότι είναι ασφαλισμένος, είτε ότι θα φροντίσει να εκτελέσει την Εργασία με την διαδικασία της έκδοσης Εργοσήμου, σε κάθε δε περίπτωση, συνομολογεί και εγγυάται ότι δεν θα εκτελέσει την Εργασία όντας ανασφάλιστος. Περαιτέρω, ο Επαγγελματίας αποδέχεται ότι ο Δουλευταράς δεν δύναται να γνωρίζει εάν ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος και ως εκ τούτου δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη και αποποιείται - και ο Επαγγελματίας υπόσχεται να τον απαλλάξει - οποιονδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία του ιδίου, Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας εκτελέσει την Εργασία ανασφάλιστος, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του Επαγγελματία. Για τους ανωτέρω λόγους, γίνεται σαφές ότι ο Δουλευταράς δεν ευθύνεται και αποποιείται οποιασδήποτε αξίωσης σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού ή θανάτου κάποιου Επαγγελματία κατά την παροχή της Εργασίας ή κατά την μετάβαση στον τόπο όπου θα παρασχεθεί η Εργασία.

Σε κάθε περίπτωση η τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη Επαγγελματία και Πελάτη.

2.5. Υπεργολάβοι και Προσωπικό του Επαγγελματία:

Ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τους υπεργολάβους και το εν γένει προσωπικό το οποίο χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Εργασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και εγγυάται ότι τα άτομα αυτά είναι νομικά και επαγγελματικά ικανά να συμμετάσχουν στην εκτέλεση της Εργασίας, ο δε Δουλευταράς δεν έχει καμία σχέση οποιασδήποτε φύσεως μαζί τους. Οπωσδήποτε ο Επαγγελματίας συμφωνεί ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψή τους και αναγνωρίζει ότι ο Δουλευταράς ουδεμία απολύτως ευθύνη έχει έναντι αξιώσεων των ατόμων αυτών, ή του Πελάτη ή τρίτων αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις των ατόμων αυτών.

3. Περιορισμός εγγυήσεων

3.1. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες του Δουλευταρά προσφέρονται «ως έχουν». Ο Δουλευταράς δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα οποιασδήποτε προσφερόμενης Υπηρεσίας.

Ακόμα, δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την ανάληψη Εργασίας, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του Δουλευταρά θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Επαγγελματία.

3.2. Επίσης, ο Δουλευταράς δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύεται στον Δουλευταρά ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του, ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, γίνεται με δική σας ευθύνη.

4. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Επαγγελματία

4.1. Ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο Δουλευταρά (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως ¨Πληροφορίες¨) και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Επαγγελματίας συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Επαγγελματιών και Πελατών και του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι - και θα φροντίσει να τηρούνται - πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

4.2. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την άνιση μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση, όπως επίσης και ότι δεν εμπεριέχουν άσεμνο, ανάρμοστο ή πορνογραφικό περιεχόμενο.

4.3. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στο Δουλευταρά ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του Δουλευταρά. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη Ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας του Δουλευταρά.

4.4. Ο Επαγγελματίας βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Δουλευταρά και των Υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.

4.5. Ο Επαγγελματίας εκχωρεί στο Δουλευταρά μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στον Δουλευταρά, έτσι ώστε ο Δουλευταράς να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές.

4.6. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει πως ο Δουλευταράς έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Επαγγελματίας, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

5. Εγγυήσεις Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας συμφωνεί και εγγυάται ότι:

α) οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως προς όλες τις έννομες συνέπειες.

β) δεν έχει αναλάβει συμβατικές υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις προς τρίτους, οι οποίες να έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που η παραπάνω εγγύηση αποδειχθεί αναληθής, ο Επαγγελματίας εγγυάται και δεσμεύεται ότι, εάν προκύψουν σχετικές αξιώσεις τρίτων ατόμων κατά του Δουλευταρά, ο Επαγγελματίας θα καλύψει τις ζημίες και τις ενδεχόμενες δικαστικές και εξωδικαστικές δαπάνες που θα προκύψουν.

γ) οι σχετικές με τα προσόντα του παρεχόμενες πληροφορίες και πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα είναι αληθή, πλήρη και έγκυρα και ότι θα ανταποκριθεί προς το τυχόν αίτημα του Δουλευταρά για παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή/και πιστοποιητικών/αποδεικτικών εγγράφων.

δ) δεν θα αναρτήσει Προσφορά για εργασία η οποία απαγορεύεται από το νόμο ή για εργασία την οποία απαγορεύεται από το νόμο να αναλάβει ο ίδιος και ότι σε αντίθετη περίπτωση ο Δουλευταράς δύναται να μην εμφανίσει την σχετική Προσφορά.

ε) θα εκπληρώνει πιστά όλες τις υποχρεώσεις του από τις συμβάσεις που θα συνάπτει με Πελάτες. Για τον σκοπό αυτό ο Επαγγελματίας οφείλει να προσφέρει τις Υπηρεσίες του με όλες τις δυνάμεις του.

στ) θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις και με την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, εγγράφων και εξουσιοδοτήσεων στην περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από τον Δουλευταρά για να χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο στο πλαίσιο νομικής διαμάχης με τρίτους.

ζ) αποδέχεται πως η απόδοσή του σχετικά με την ανάληψη και διεκπεραίωση της Εργασίας θα αξιολογείται από τον Πελάτη και πως αυτές οι αξιολογήσεις θα δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα και θα λαμβάνονται υπόψιν από το Δουλευταρά, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης.

η) η σύμβαση ή συμφωνία που συνάπτει με τον Πελάτη σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τον Δουλευταράς και ότι ο Δουλευταράς δεν καθίσταται σε καμία περίπτωση συμβαλλόμενο μέρος.

6. Υποχρεώσεις Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας υποχρεούται και αναγνωρίζει ότι:

α) πληροί όλες τις προϋποθέσεις εξάσκησης του επαγγέλματός του, ήτοι ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια, πιστοποιητικό ή πτυχίο, ως και το ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει όλα τα προσόντα αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που το επάγγελμά του και η αντίστοιχη νομοθεσία απαιτούν.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Δουλευταρά χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την Εργασία του, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια του Δουλευταρά.

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Επαγγελματίας υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

ζ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Επαγγελματιών ή Πελατών, που αποκτά από το Δουλευταρά, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση Εργασίας που έχει αναρτηθεί στο Δουλευταρά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση ενός συγκεκριμένου Πελάτη ή Επαγγελματία μετά από επαρκή αποκάλυψη του σκοπού για τον οποίο η επικοινωνία αυτή προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Δουλευταρά σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

7. Δικαιώματα του Δουλευταρά

7.1. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς πρότερη ενημέρωση του Επαγγελματία και ο Επαγγελματίας αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί προς τον Δουλευταρά οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Περαιτέρω, εάν η λειτουργία της Ιστοσελίδας περιορίζεται, μειώνεται ή εμποδίζεται λόγω κάποιου νόμου ή άλλης δραστηριότητας ή κατάστασης η οποία είναι εκτός του ελέγχου του Δουλευταρά, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από το τι περιλαμβάνεται σε αυτή τη σύμβαση, να τερματίσει αυτή τη σύμβαση μερικώς ή ολικώς.

7.2. Περαιτέρω, ο Δουλευταράς δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Επαγγελματία, εφόσον κρίνει ότι ο Επαγγελματίας παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής.

7.3. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της Πολιτικής Χρεώσεων και του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτά ενσωματώνονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Εάν ο Επαγγελματίας δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Δουλευταρά και τις Υπηρεσίες του. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Δουλευταρά και τις Υπηρεσίες του, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

7.4. Σε περίπτωση καταγγελίας τρίτων ή διαπίστωση εκ μέρους του ίδιου του Δουλευταρά μετά από έλεγχο για παράνομο περιεχόμενο ανηρτημένης Προσφοράς, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να την διαγράψει και να τερματίσει τον λογαριασμό του Πελάτη.

7.5. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των λογαριασμών και τις αξιολογήσεις για να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών κάθε Επαγγελματία που συμμετέχει στο Δουλευταρά.

7.6. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά οποιαδήποτε αξιολόγηση και σε περίπτωση που τη θεωρεί πλαστή ή ανάρμοστη να διαγράφει την αξιολόγηση, αλλά και τα σχετικά σχόλια.

7.7. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και τα στοιχεία του Επαγγελματία για διαφημιστικούς σκοπούς της Ιστοσελίδας.

7.8. Ο Δουλευταράς λαμβάνει με την παρούσα από τον Επαγγελματία την άδεια, να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του για την προώθηση του σκοπού της Ιστοσελίδας και ιδίως να τα δημοσιεύσει σε ιστοσελίδα, η οποία θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες της προώθησης του σκοπού της Ιστοσελίδας ή να τα δίδει σε τρίτα πρόσωπα της επιλογής του που θα σχετίζονται με τον ανωτέρω σκοπό.

7.9. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό του Επαγγελματία εφόσον αυτός λάβει δύο ή περισσότερες φορές συνολική βαθμολογία αξιολόγησης η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από το μέσο όρο της βαθμολογίας αξιολόγησης των Επαγγελματιών.

7.10. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και τρίτα πρόσωπα της αρεσκείας του για την εκπλήρωση των με την παρούσα απορρεόντων υποχρεώσεων του.

8. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

8.1. Του Επαγγελματία: Καθώς τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε μία Προσφορά και στο Προφίλ του Επαγγελματία δεν ανήκουν στο Δουλευταρά, ο Επαγγελματίας εκχωρεί μία καθολική, συνεχή, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος εξουσιοδότηση, έτσι ώστε ο Δουλευταράς να μπορεί να κάνει χρήση αυτών για οποιονδήποτε σκοπό.

8.2. Του Δουλευταρά: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων (μεταξύ άλλων του παρόντος), λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στον Δουλευταρά ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τον Δουλευταρά για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα και το λογισμικό της πλατφόρμας του Δουλευταρά. Ο Επαγγελματίας συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Δουλευταρά και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.


Ο Δουλευταράς χορηγεί στον Επαγγελματία ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Πελάτη αποτελούν ιδιοκτησία του Δουλευταρά και των δικαιοδόχων του.

9. Αποζημίωση

Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα το Δουλευταρά για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί ο Δουλευταράς εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του Επαγγελματία. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη ο Δουλευταράς ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του Δουλευταρά εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες που παρέχει ή δημοσιεύει ο Επαγγελματίας ή από τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

10. Περιορισμός νομικών ευθυνών

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του Δουλευταρά, ο Επαγγελματίας συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

10.1. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Επαγγελματίας η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης των Υπηρεσιών του Δουλευταρά είτε από τη σχέση του με τον Πελάτη, η οποία θα έχει συναφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο Δουλευταράς έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

10.2. Ο Δουλευταράς δεν επιθυμεί και δεν μπορεί να εμπλέκεται σε συναλλαγές μεταξύ του Επαγγελματία και του Πελάτη, ακόμα και εάν ο Επαγγελματίας βρίσκεται σε διαμάχη με τον Πελάτη. Με κανένα τρόπο ο Δουλευταράς, όπως και οι αντιπρόσωποι και υπάλληλοι του, δεν είναι υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστές ή άγνωστες, αναμενόμενες ή αναπάντεχες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες προκύπτουν ή συνδέονται με τη διαμάχη.

10.3. Ο Δουλευταράς δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή μεταδίδονται προς τους Επαγγελματίες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Ο Δουλευταράς δεν είναι υπεύθυνος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του.

10.4. Ε-mails ή άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από Επαγγελματίες ή Πελάτες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Δουλευταρά καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις του Δουλευταρά. Επομένως, ο Δουλευταράς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω e-mails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά. Επίσης, τα e-mails που αποστέλλονται από Πελάτες προς τους Επαγγελματίες δεν υπόκεινται σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Δουλευταρά.

10.5. Παρότι ο Δουλευταράς λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να εξακριβώσει το περιεχόμενο που παρέχεται από και προς τους Πελάτες, ο Δουλευταράς δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό ή για τυχόν παραλείψεις που αυτό εμπεριέχει.

10.6. Ο Δουλευταράς δεν εγγυάται ως προς την ημέρα ή την ώρα που θα απαντηθεί οποιοδήποτε email, τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία που έχει ως αποδέκτη το Δουλευταρά.

10.7. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, ο Δουλευταράς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του Δουλευταρά.

10.8. Κάθε διάταξη που εμπεριέχεται σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να ερμηνεύεται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες.

11. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

Ο Ιστότοπος αυτός μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. Ο Δουλευταράς ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Ο Δουλευταράς δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιονδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

12. Διαφορές

12.1. Εάν ο Επαγγελματίας εμπλακεί σε διαμάχη με κάποιον Πελάτη, θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαμάχη απευθείας με τον Πελάτη και να ενημερώσει το Δουλευταρά σχετικά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

12.2. Ο Δουλευταράς, κατά την αποκλειστική του κρίση, και χωρίς καμία νομική υποχρέωση, δύναται να διερευνήσει οποιεσδήποτε καταγγελίες έχουν υποβληθεί από τον Επαγγελματία ή τον Πελάτη και δύναται να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα με όλους τους αντισυμβαλλόμενους. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διερεύνησης καταγγελίας ο Δουλευταράς θα αποφασίσει ένα από τα ακόλουθα:

α) Ο Επαγγελματίας ή/και Πελάτης ο μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά.

β) Ο Δουλευταράς θα αναστείλει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Επαγγελματία ή/και τον Πελάτη για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την εύλογη κρίση του Δουλευταρά.

γ) Ο Δουλευταράς θα διακόψει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Επαγγελματία ή/και τον Πελάτη και θα τους διαγράψει οριστικά από την βάση δεδομένων του. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες ή για απώλειες που μπορεί να του έχουν παρανόμως προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης.

Ο Δουλευταράς δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αξιώσεις (ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι ποινικές, έμμεσες ή παρεπόμενες) που προκύπτουν από ή οι οποίες σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με μια τέτοια διαφορά μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη.

13. Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Επαγγελματία και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν αυτό κρίνει πως είναι σκόπιμο λόγων ιδιαίτερων περιστάσεων, όπως ενδεικτικά:

α) Όταν ο Επαγγελματίας δεν έχει προμηθεύσει το Δουλευταρά με τα απαραίτητα έγγραφα ή διαβεβαιώσεις που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις αποδοχής και συμμετοχής στο Δουλευταρά.

β) Όταν οι οφειλές του Επαγγελματία δεν έχουν διευθετηθεί εντός 5 ημερολογιακών ημερών.

γ) Όταν ο Δουλευταράς έχει ισχυρές και ασφαλείς ενδείξεις πως ο Επαγγελματίας έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό την παρούσα.

δ) Όταν οι αξιολογήσεις που έχει λάβει ο Επαγγελματίας δεν πληρούν τα υψηλής ποιότητας πρότυπα που έχει θέσει ο Δουλευταράς για τους Επαγγελματίες που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων του, ήτοι όταν ο Επαγγελματίας έχει λάβει περισσότερες από τρεις (3) κριτικές με βαθμολογία χαμηλότερη του τέσσερα (4).

14. Χρεώσεις και Όροι Πληρωμής

Ο Δουλευταράς χρεώνει τον Επαγγελματία για τη χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στην Πολιτική Χρεώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και η οποία ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Επαγγελματίας αποδέχεται και αναγνωρίζει ρητά πως έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους όρους της Πολιτικής Χρεώσεων.

15. Συναλλαγές μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας συμβάλλεται με τον Πελάτη ερχόμενος σε απευθείας επαφή μαζί του. Ο Δουλευταράς δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Επαγγελματιών και Πελατών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι αντισυμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν.

16. Τελικές διατάξεις

16.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

16.2. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν ο Δουλευταράς δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή του ο Δουλευταράς βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

16.3. Η σύμβαση με τον Δουλευταρά αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Επαγγελματία και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν τον Δουλευταρά και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Επαγγελματίας επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Επαγγελματίας επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

16.4. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με τον Δουλευταρά, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pros@douleutaras.com.

16.5 Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

16.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

16.7. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο και τα κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν από την παρούσα συμβατική σχέση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.