Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης για Επαγγελματίες

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Τελευταία Αναθεώρηση: 11 Ιουνίου 2019

O δικτυακός τόπος https://www.douleutaras.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) ανήκει και είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «DOULEUTARAS.COM LIMITED», με έδρα στην Αγγλία (21 Aylmer Parade, Aylmer Road, London, England, N2 0AT), με αριθμό Μητρώου Εταιριών Αγγλίας και Ουαλίας 9226229, όπως αυτή δραστηριοποιείται στην Ελλάδα διά του υποκαταστήματος που έχει ιδρύσει, υπό την επωνυμία «DOULEUTARAS.COM LIMITED GREEK BRANCH», με έδρα στο Χολαργό Αττικής, οδός Θουκυδίδου 20, 15561, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136158701001, Α.Φ.Μ. 997182625 , Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας support@douleutaras.com και τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3000-990 (εφεξής “Δουλευταράς”, "η Εταιρεία μας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς").

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής “Όροι Χρήσης”). Οι Όροι Χρήσης περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτετε με τον Δουλευταρά όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού.

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή: α) των παρόντων Όρων Χρήσης, β) της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ, γ) της Πολιτικής Χρεώσεων και δ) του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ, όπως τα υπό β, γ και δ ενσωματώνονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως οι τελευταίοι εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή/και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας ή/και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Ορισμοί

- Ως "Πελάτης" ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών του Δουλευταρά με σκοπό τη δημοσιοποίηση Εργασιών και την εύρεση Επαγγελματιών που επιθυμούν να αναλάβουν και να εκτελέσουν τις εκάστοτε Εργασίες.

- Ως "Επαγγελματίας" ή "εσείς" ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που έχει δημιουργήσει προσωπικό Προφίλ στον Δουλευταρά και που εκπροσωπεί τον εαυτό του ή/και τους υπεργολάβους του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στον Δουλευταρά και την διεκπεραίωση των Εργασιών που αναλαμβάνει μέσω αυτού.

- Ως "Προφίλ" ορίζεται η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο Επαγγελματίας προωθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Ιστότοπου και ανήκει στο Δουλευταρά.

- Ως "Εργασία" ορίζεται το περιεχόμενο οποιασδήποτε εργασίας η οποία αναρτάται στον Δουλευταρά και η οποία μπορεί νομίμως να αποτελέσει αντικείμενο παροχής υπηρεσιών από έναν Επαγγελματία.

- Ως "Προσφορά" ορίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Επαγγελματία για την ανάληψη κάποιας Εργασίας που έχει αναρτηθεί στον Δουλευταρά.

- Ως "Υπηρεσία" ορίζεται οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται άμεσα ή έμμεσα από τον Δουλευταρά ή/και από τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπάλληλους του.

- Ως “Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης” ορίζεται υπάλληλος ή/και εντολοδόχος ή/και προστηθείς του Δουλευταρά, ο οποίος συναλλάσσεται με τον Επαγγελματία για σκοπούς  χρήσης από τον τελευταίο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ήτοι αναφορικά με την εγγραφή του Επαγγελματία ή/και την πραγματοποίηση πληρωμών προς τον Δουλευταρά.

- Ως "Ιστοσελίδα" ή “Ιστότοπος” ορίζονται όλες οι ιστοσελίδες που ξεκινούν με: www.douleutaras.com, www.douleutaras.gr, www.douleytaras.gr, www.doyleytaras.gr, www.doyleftaras.com, www.doyleftaras.gr, www.douleytaras.com, www.doyleytaras.com, e-douleutaras.gr.

2. Γενικοί Όροι

2.1. Εγγραφή - Δημιουργία Προφίλ

Μόνο οι εγγεγραμμένοι Επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά. Κάθε Επαγγελματίας μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία στην φόρμα εγγραφής που βρίσκει κανείς στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας του Δουλευταρά ακολουθώντας της σύνδεση στην «Εγγραφή Επαγγελματία» ή παρέχοντάς τα σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του Δουλευταρά ο οποίος τα εισάγει εκ μέρους του Επαγγελματία. Άπαξ ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο Επαγγελματίας είναι έτοιμος να δημιουργήσει το δικό του, προσωπικό Προφίλ. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη δύναται να απορρίπτει αιτήματα για δημιουργία λογαριασμού.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την διαδικασία εγγραφής σας και πως τις χρησιμοποιούμε.

Ο Επαγγελματίας είναι απολύτως υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και εν γένει για την ασφάλεια του λογαριασμού του. Καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό ή μέσω αυτού και ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο Επαγγελματίας οφείλει να ειδοποιήσει τον Δουλευταρά αμέσως μόλις παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

Στην περίπτωση που κάποιος Επαγγελματίας επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον Δουλευταρά, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: pros@douleutaras.com.

2.2. Προσόντα Επαγγελματία

Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Χρήσης, ο Επαγγελματίας διαβεβαιώνει, συνομολογεί και εγγυάται ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια, πιστοποιητικό ή πτυχίο, ως και το ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει όλα τα προσόντα αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που το επάγγελμά του και η αντίστοιχη νομοθεσία απαιτούν.

Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι ο Δουλευταράς δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω και συμφωνεί ότι απαλλάσσει τον Δουλευταρά έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας παρέχει ή είχε σκοπό να παράσχει τις υπηρεσίες του χωρίς να έχει τηρήσει την σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του Επαγγελματία.

2.3. Τρόποι Λειτουργίας - Επιλογή Επαγγελματία από τον Πελάτη

Ο Δουλευταράς λειτουργεί με τους εξής τρόπους:

1) παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, και ο Πελάτης αποκτά αντίστοιχα τα στοιχεία επικοινωνίας, αλλά και πρόσβαση στο Προφίλ έως πέντε Επαγγελματιών, ανάλογα με το είδος της προς εκτέλεση Εργασίας, που πρώτοι θα  δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται να εκτελέσουν την Εργασία την οποία έχει δημοσιεύσει ο Πελάτης.

Αναγνωρίζετε ότι σε αυτήν την περίπτωση, η Υπηρεσία για την οποία ο Δουλευταράς σας χρεώνει αφαιρώντας τις προβλεπόμενες κάθε φορά μονάδες από το ταμείο σας, εξαντλείται στην παροχή των στοιχείων επικοινωνίας που ο Πελάτης έχει δηλώσει στον Δουλευταρά, τα οποία χρειάζεστε προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε στον Πελάτη την Προσφορά σας. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι με την παροχή των στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη από τον Δουλευταρά, ο τελευταίος εκπληρώνει τη συμβατική του υποχρέωση απέναντί σας και σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρετε να υποβάλλετε ή να υποβάλλετε επιτυχώς την Προσφορά σας στον Πελάτη, ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, και δεν υποχρεούται να σας επιστρέψει τις αφαιρεθείσες από το ταμείο σας μονάδες, ούτε να σας αποζημιώσει με άλλον τρόπο.

Εναλλακτικά του ανωτέρω προβλεπόμενου τρόπου χρέωσης, ήτοι με την αφαίρεση μονάδων από το ταμείο σας, ο Δουλευταράς μπορεί να σας χρεώνει ορισμένο χρηματικό ποσό για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή το χρηματικό αυτό ποσό καθορίζεται με βάση το ύψος της αμοιβής που συμφωνείτε με τον Πελάτη για την εκτέλεση της Εργασίας (βλέπε εδώ Πολιτική Χρεώσεων) και αποδίδεται αφού προχωρήσετε στην εκτέλεσή της.

Διευκρινίζεται ότι ο τρόπος χρέωσης της Υπηρεσίας που σας παρέχει ο Δουλευταράς, ήτοι με την αφαίρεση μονάδων ή/και την χρέωση ορισμένου χρηματικού ποσού προσδιορίζεται στην επικοινωνία (email) που θα λάβετε από τον Δουλευταρά σε συνέχεια της εγγραφής σας.  

2) σε ορισμένες κατηγορίες Εργασιών, όπως ενδεικτικά στην κατηγορία των καθαρισμών, ο Δουλευταράς δύναται, αντί του παραπάνω τρόπου λειτουργίας, να ειδοποιεί τον εγγεγραμμένο Επαγγελματία που βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική εγγύτητα με τον Πελάτη και που έχει δηλώσει ότι είναι θα διαθέσιμος κατά την δηλωθείσα από τον Πελάτη ημερομηνία και ώρα, παρέχοντας σε αμφότερα τα μέρη κάποιες πληροφορίες για το άλλο μέρος.

Ομοίως, αναγνωρίζετε ότι και σε αυτήν την περίπτωση, η Υπηρεσία για την οποία ο Δουλευταράς σας χρεώνει αφαιρώντας τις προβλεπόμενες μονάδες από το ταμείο σας, εξαντλείται στο γεγονός ότι σας ειδοποιεί για την Εργασία που ανήρτησε ο Πελάτης και για την οποία, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια (εγγύτητα και διαθεσιμότητα) φαίνεται ότι δύνασθε να αναλάβετε. Η χρέωση των μονάδων πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο Πελάτης σας επιλέξει και αποδεχθεί την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους σας.

Εναλλακτικά του ανωτέρω προβλεπόμενου τρόπου χρέωσης, ήτοι με την αφαίρεση μονάδων από το ταμείο σας, ο Δουλευταράς μπορεί να σας χρεώνει ορισμένο χρηματικό ποσό για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή το χρηματικό αυτό ποσό καθορίζεται με βάση το ύψος της αμοιβής που συμφωνείτε με τον Πελάτη για την εκτέλεση της Εργασίας (βλέπε εδώ Πολιτική Χρεώσεων) και αποδίδεται αφού προχωρήσετε στην εκτέλεσή της.

Διευκρινίζεται ότι ο τρόπος χρέωσης της Υπηρεσίας που σας παρέχει ο Δουλευταράς, ήτοι με την αφαίρεση μονάδων ή/και την χρέωση ορισμένου χρηματικού ποσού προσδιορίζεται στην επικοινωνία (email) που θα λάβετε από τον Δουλευταρά σε συνέχεια της εγγραφής σας.

Αναγνωρίζετε ότι τίποτα από τα ανωτέρω δεν συνεπάγεται ότι ο Δουλευταράς συνιστά ή υποδεικνύει ως κατάλληλους συγκεκριμένους Επαγγελματίες στον Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιολογήσει μόνος του κάθε Επαγγελματία και την Προσφορά του και είτε να επιλέξει όποιον πιστεύει ότι είναι ο ιδανικότερος για την εκτέλεση της Εργασίας στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός Επαγγελματίες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την Εργασία που έχει αναρτήσει, είτε να αποδεχθεί ή να απορρίψει τον μοναδικό Επαγγελματία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Εργασίας του ή που αυτομάτως και με βάση κριτήρια γεωγραφικής εγγύτητας και διαθεσιμότητας ειδοποιήθηκε από τον Δουλευταρά. Ως εκ τούτου, ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή του Πελάτη και για τον λόγο αυτό δεν εγγυάται την ανάληψη οποιασδήποτε Εργασίας από τον Επαγγελματία και αποποιείται οποιασδήποτε σχετικής αξιώσεως.

3) σε ορισμένες κατηγορίες Εργασιών, ο Δουλευταράς δύναται, αντί του παραπάνω τρόπου λειτουργίας, να ειδοποιεί τον εγγεγραμμένο Επαγγελματία, που συγκεντρώνει υψηλότερη βαθμολογία (score), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7.9 κατωτέρω, και που έχει δηλώσει ότι είναι θα διαθέσιμος κατά την δηλωθείσα από τον Πελάτη ημερομηνία και ώρα, παρέχοντας σε αμφότερα τα μέρη κάποιες πληροφορίες για το άλλο μέρος. Το score προκύπτει από ένα συνδυασμό παραγόντων όπως το σκορ αξιολόγησης του Επαγγελματία, το ποσοστό των εργασιών που εκτελεί έναντι όσων λαμβάνει από το Douleutaras.gr, την σωστή ενημέρωση του CRM, το τζίρο που αποδίδει στο Douleutaras.gr, το εάν είναι τυπικός έναντι των οφειλών του κτλ

Ομοίως, αναγνωρίζετε ότι και σε αυτήν την περίπτωση, η Υπηρεσία για την οποία ο Δουλευταράς σας χρεώνει αφαιρώντας τις προβλεπόμενες μονάδες από το ταμείο σας, εξαντλείται στο γεγονός ότι σας ειδοποιεί για την Εργασία που ανήρτησε ο Πελάτης και για την οποία, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια (εγγύτητα και διαθεσιμότητα) φαίνεται ότι δύνασθε να αναλάβετε. Η χρέωση των μονάδων πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο Πελάτης σας επιλέξει και αποδεχθεί την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους σας.

Εναλλακτικά του ανωτέρω προβλεπόμενου τρόπου χρέωσης, ήτοι με την αφαίρεση μονάδων από το ταμείο σας, ο Δουλευταράς μπορεί να σας χρεώνει ορισμένο χρηματικό ποσό για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή το χρηματικό αυτό ποσό καθορίζεται με βάση το ύψος της αμοιβής που συμφωνείτε με τον Πελάτη για την εκτέλεση της Εργασίας (βλέπε εδώ Πολιτική Χρεώσεων) και αποδίδεται αφού προχωρήσετε στην εκτέλεσή της.

Διευκρινίζεται ότι ο τρόπος χρέωσης της Υπηρεσίας που σας παρέχει ο Δουλευταράς, ήτοι με την αφαίρεση μονάδων ή/και την χρέωση ορισμένου χρηματικού ποσού προσδιορίζεται στην επικοινωνία (email) που θα λάβετε από τον Δουλευταρά σε συνέχεια της εγγραφής σας.

Διευκρινίζεται πως ο τρόπος καταμερισμού των εργασιών αλλά και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ιεράρχηση τους για κάθε αναρτημένη εργασία είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δουλευταρά. Αναγνωρίζετε ότι τίποτα από τα ανωτέρω δεν συνεπάγεται ότι ο Δουλευταράς συνιστά ή υποδεικνύει ως κατάλληλους συγκεκριμένους Επαγγελματίες στον Πελάτη. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να αξιολογήσει μόνος του κάθε Επαγγελματία και την Προσφορά του και είτε να επιλέξει όποιον πιστεύει ότι είναι ο ιδανικότερος για την εκτέλεση της Εργασίας στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός Επαγγελματίες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την Εργασία που έχει αναρτήσει, είτε να αποδεχθεί ή να απορρίψει τον μοναδικό Επαγγελματία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Εργασίας του ή που αυτομάτως και με βάση κριτήρια γεωγραφικής εγγύτητας και διαθεσιμότητας ειδοποιήθηκε από τον Δουλευταρά. Ως εκ τούτου, ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή του Πελάτη και για τον λόγο αυτό δεν εγγυάται την ανάληψη οποιασδήποτε Εργασίας από τον Επαγγελματία και αποποιείται οποιασδήποτε σχετικής αξιώσεως.

 

2.4. Δημοσιευμένες Εργασίες

Προκειμένου να δημοσιεύσει ο Πελάτης μία Εργασία για την οποία αναζητά Επαγγελματία, ο Δουλευταράς του ζητά να υποβάλει κάποιες πληροφορίες, να περιγράψει λεπτομερώς την ζητούμενη Εργασία και να προσδιορίσει ειδικότερα τις ανάγκες του. Αναγνωρίζετε ότι κάθε τέτοια πληροφορία, η οποία περιέχεται σε οποιαδήποτε δημοσιευμένη Εργασία, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Ο Δουλευταράς δεν εγγυάται την αλήθεια, ακρίβεια ή αρτιότητα οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας η οποία οφείλεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε ανακριβείς, ψευδείς, δόλιες, ανυπόστατες ή λανθασμένες πληροφορίες.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Πελάτης ενδέχεται να μετατρέψει ή να αποσύρει την δημοσιευμένη Εργασία του, ακόμα και χωρίς να έχει συνάψει κάποια δεσμευτική συμφωνία με κάποιον Επαγγελματία, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον Δουλευταρά. Συνεπώς, ο Δουλευταράς δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Εργασίας, ούτε ότι το περιεχόμενο αυτής θα παραμείνει αμετάβλητο. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για οποιαδήποτε Εργασία είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας επιλογή και ο Δουλευταράς δεν φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

2.5. Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

2.5.1. Ο Πελάτης και ο Επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις Εργασιών, όπως ενδεικτικά στην κατηγορία των καθαρισμών, λόγω της φύσεώς τους αλλά και προς διευκόλυνση του Πελάτη και του Επαγγελματία, η Εργασία προσδιορίζεται σαφώς ήδη από την δημοσίευσή της και τίθενται συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται το πλαίσιο διαπραγμάτευσης ως προς το περιεχόμενο της Εργασίας να είναι περιορισμένο και τόσο ο Πελάτης όσο και ο Επαγγελματίας οφείλουν να τηρήσουν τους σχετικούς όρους που έχουν προσδιοριστεί ήδη από την δημοσίευση της Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι ο Δουλευταράς δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την διαπραγμάτευση των όρων εκτέλεσης της Εργασίας.

Ο ΔΟΥΛΕΥΤΑΡΑΣ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Ο Δουλευταράς απλώς διευκολύνει τη σύναψη των εκάστοτε συμφωνιών μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη αποκλειστικά με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Επομένως, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει ο Επαγγελματίας με κάποιον Πελάτη δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο τον Δουλευταρά και ότι ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης της αμοιβής του Επαγγελματία από τον Πελάτη.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ακόμα και σε περίπτωση που ο Δουλευταράς προς δική σας διευκόλυνση  επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί σας και με τον Πελάτη, προκειμένου να διευκολύνει την μεταξύ σας συνεννόηση, τούτο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι ο Δουλευταράς καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί μεταξύ του Πελάτη και εσάς, ο δε Δουλευταράς δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις από τη σχέση σας με τον Πελάτη.

2.5.2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε κάθε περίπτωση ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ως προς τα εξής:

α) Εκτέλεση της Εργασίας από τον Επαγγελματία

Αναγνωρίζετε ότι ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της Εργασίας ή/και για την ποιότητα ή καταλληλόλητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τυχόν αξιώσεις από ζημίες που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία ή από άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Πελάτης ή τρίτος υφίσταται από τον Επαγγελματία.

Ομοίως, ο Δουλευταράς, δεν έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τον Πελάτη και επομένως αναγνωρίζετε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, περιλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται σε άτομα, αντικείμενα, περιουσιακά και άλλα στοιχεία, ή για άλλες άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες που ο Επαγγελματίας ή τρίτος υφίσταται από τον Πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του Επαγγελματία.

β) Οικονομικοί Όροι – Συναλλαγή

Δεδομένου ότι ο Δουλευταράς δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση και δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας μεταξύ του Επαγγελματία και του Πελάτη, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών και οι σχετικοί όροι δεν είναι προσδιορισμένοι ήδη από την δημοσίευση της Εργασίας, δεν εμπλέκεται με τη διαμόρφωση των οικονομικών όρων που θα διέπουν την εκάστοτε συμφωνία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με το ύψος της αμοιβής του Επαγγελματία ή τον χρόνο, τρόπο και τόπο εξόφλησής του (με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία ο Πελάτης εξουσιοδοτήσει τον Δουλευταρά για την έκδοση Εργοσήμου, όπως περιγράφεται κατωτέρω στο σημείο 2.5.3), αλλά ούτε με την τήρησή τους. Είναι, επομένως, αποκλειστική ευθύνη του Επαγγελματία και του Πελάτη, όταν υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης, να συμφωνήσουν τους ανωτέρω όρους και να προβούν στην εκπλήρωσή τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις Εργασιών, ο Δουλευταράς ενδέχεται να παρέχει στον Πελάτη μία εκτίμηση του κόστους της υποβαλλόμενης Εργασίας. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και πριν την οριστική υποβολή της Εργασίας εκ μέρους του Πελάτη στον Ιστότοπο του Δουλευταρά, αλλά και κατόπιν της υποβολής της Εργασίας και κατά την διάρκεια τηλεφωνικής κλήσεως προς τον Πελάτη για την επαλήθευση των στοιχείων του. Αναγνωρίζετε ότι η εκτίμηση του κόστους εκ μέρους του Δουλευταρά είναι ενδεικτική και γίνεται μόνο προς διευκόλυνση του Πελάτη και ότι σε καμία περίπτωση το ποσό το οποίο θα αναφέρει ο Δουλευταράς ως ενδεικτικό για την συγκεκριμένη Εργασία δεν είναι δεσμευτικό για τον Πελάτη ή/και τον Επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να ορίσει μικρότερη ή μεγαλύτερη αμοιβή.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι ο Δουλευταράς δεν συμμετέχει ούτε στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΥΛΕΥΤΑΡΑ – ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

γ) Τήρηση της Νομοθεσίας

Ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να μεριμνούν ώστε το περιεχόμενο της μεταξύ τους συμφωνίας αλλά και κάθε πράξη ή ενέργειά τους να μην αντίκειται στα ανωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Δουλευταράς εφιστά την προσοχή του Επαγγελματία και του Πελάτη στα εξής:

i) Τήρηση της Φορολογικής Νομοθεσίας: Ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης οφείλουν να τηρούν την φορολογική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, οφείλουν να μεριμνούν για την επιβολή και απόδοση του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α. και για την τυχόν έκδοση αποδείξεως από τον Επαγγελματία σε κάθε μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω.

ii) Τήρηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας: Ο Δουλευταράς επισημαίνει στον Επαγγελματία, ότι προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε Πελάτη, υποχρεούται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να είναι ασφαλισμένος στον αρμόδιο για το επάγγελμά του φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Ωστόσο, ο Δουλευταράς υποδεικνύει στα μέρη ότι σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας είναι ανασφάλιστος (όπως για παράδειγμα συμβαίνει συχνά με τα άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες καθαρισμού), ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει νομίμως στον Πελάτη τις υπηρεσίες του, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Εργοσήμου. Ο Δουλευταράς παροτρύνει τον Επαγγελματία και τον Πελάτη να ενημερωθούν από τους αρμόδιους φορείς για την συναλλαγή μέσω Εργοσήμου ώστε να διαπιστώσουν εάν για την συγκεκριμένη Εργασία υπάρχει η δυνατότητα συναλλαγής με την διαδικασία έκδοσης Eργοσήμου και, άρα, εάν δύναται ο Επαγγελματίας να αναλάβει και να εκτελέσει νομίμως την Εργασία.

Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Χρήσης ο Επαγγελματίας διαβεβαιώνει, συνομολογεί και εγγυάται είτε ότι είναι ασφαλισμένος, είτε ότι θα φροντίσει να εκτελέσει την Εργασία με την διαδικασία της έκδοσης Εργοσήμου, σε κάθε δε περίπτωση, συνομολογεί και εγγυάται ότι δεν θα εκτελέσει την Εργασία όντας ανασφάλιστος. Περαιτέρω, ο Επαγγελματίας αποδέχεται ότι ο Δουλευταράς δεν δύναται να γνωρίζει εάν ο Επαγγελματίας είναι ασφαλισμένος και ως εκ τούτου δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη - και ο Επαγγελματίας υπόσχεται να τον απαλλάξει – έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία του ιδίου, Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας εκτελέσει την Εργασία ανασφάλιστος, είτε αυτό διαπιστωθεί πριν είτε μετά την αποδοχή ή/και την εκτέλεση της Εργασίας εκ μέρους του Επαγγελματία. Για τους ανωτέρω λόγους, γίνεται σαφές ότι ο Δουλευταράς δεν ευθύνεται σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού ή θανάτου κάποιου Επαγγελματία κατά την παροχή της Εργασίας ή κατά την μετάβαση στον τόπο όπου θα παρασχεθεί η Εργασία.

Σε κάθε περίπτωση η τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη Επαγγελματία και Πελάτη.

2.5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις Εργασιών, ενδέχεται να παρέχεται η δυνατότητα στον Πελάτη να εξουσιοδοτήσει τον Δουλευταρά για την έκδοση Εργοσήμου στο όνομα και για λογαριασμό του (Πελάτη).

Σε κάθε τέτοια περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Δουλευταρά στην έκδοση Εργοσήμου, ο Δουλευταράς θα εκδώσει επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Πελάτη Εργόσημο με τα στοιχεία αυτού και για ονομαστική αξία Εργοσήμου η οποία θα περιλαμβάνει τόσο το πληρωτέο σε εσάς ποσό, όσο και τις παρακρατούμενες από τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ασφαλιστικές εισφορές.

Έστω και αν ο Δουλευταράς υποδεικνύει στα μέρη την δυνατότητα έκδοσης Εργοσήμου ή ακόμα διευκολύνει τον Πελάτη με την έκδοση αυτού, αποδέχεσθε ότι σε κάθε περίπτωση η τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη Πελάτη και Επαγγελματία.

Κατόπιν τούτων, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας στερηθεί οποιονδήποτε δικαιωμάτων εξαιτίας της έκδοσης ή μη έκδοσης Εργοσήμου, ούτε σε περίπτωση που τα μέρη δεν προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβής μέσω Εργοσήμου ή για τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

2.6. Υπεργολάβοι, Προσωπικό και  Εξοπλισμός του Επαγγελματία:

Ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τους υπεργολάβους και το εν γένει προσωπικό το οποίο τυχόν χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Εργασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και εγγυάται ότι τα άτομα αυτά είναι νομικά και επαγγελματικά ικανά να συμμετάσχουν στην εκτέλεση της Εργασίας, ο δε Δουλευταράς δεν έχει καμία σχέση οποιασδήποτε φύσεως μαζί τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας συμφωνεί ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψή τους και αναγνωρίζει ότι ο Δουλευταράς ουδεμία απολύτως ευθύνη έχει έναντι αξιώσεων των ατόμων αυτών, ή του Πελάτη ή τρίτων αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις των ατόμων αυτών.

Ομοίως, ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι είναι ο ίδιος μόνο υπεύθυνος να έχει τον απαραίτητο και κατάλληλο εξοπλισμό και ότι ο Δουλευταράς ουδεμία απολύτως ευθύνη έχει έναντι του Πελάτη ή τρίτων είτε για την έλλειψη εξοπλισμού ή επαρκούς εξοπλισμού, είτε για ζημίες σε αντικείμενα ή ανθρώπους, προερχόμενες ή οφειλόμενες καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον εξοπλισμό του Επαγγελματία. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για τα ανωτέρω ακόμα και σε περίπτωση που τυχόν παρέχει οποιονδήποτε εξοπλισμό στον Επαγγελματία, πλην τυχόν ευθύνης από δόλο ή βαριά αμέλεια για ελαττώματα του ίδιου του εξοπλισμού που παρασχέθηκε, αλλά όχι για τη χρήση του από τον Επαγγελματία.

3. Περιορισμός εγγυήσεων

3.1. Ο Δουλευταράς δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την ανάληψη Εργασίας, ούτε ότι η Ιστοσελίδα ή οι Υπηρεσίες του Δουλευταρά θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ή προσδοκίες του Επαγγελματία σχετικά με την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών.

3.2. Επίσης, ο Δουλευταράς δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Δουλευταρά ή παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών του, ούτε για το ότι τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες του θα διορθώνονται εγκαίρως. Συμφωνείτε ότι η εκ μέρους σας χρήση ή/και επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένου μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, γίνεται με δική σας ευθύνη.

4. Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Επαγγελματία

4.1. Ο Επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στον Δουλευταρά (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως «Πληροφορίες») και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Επαγγελματίας συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Επαγγελματιών και Πελατών και του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Επαγγελματίας εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι - και θα φροντίσει να τηρούνται - πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

4.2. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διακριτική μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση.

4.3. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στον Δουλευταρά ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των εν γένει χρηστών του Δουλευταρά. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας του Δουλευταρά.

4.4. Ο Επαγγελματίας βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του Δουλευταρά και των Υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.

4.5. Ο Επαγγελματίας εκχωρεί στο Δουλευταρά μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στον Δουλευταρά, έτσι ώστε ο Δουλευταράς να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές.

4.6. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει πως ο Δουλευταράς έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των Πληροφοριών που δημοσιεύει ο Επαγγελματίας, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

5. Εγγυήσεις Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας συμφωνεί και εγγυάται ότι:

α) οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως προς όλες τις έννομες συνέπειες.

β) δεν έχει αναλάβει συμβατικές υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις προς τρίτους, οι οποίες να έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που η παραπάνω εγγύηση αποδειχθεί αναληθής, ο Επαγγελματίας εγγυάται και δεσμεύεται ότι, εάν προκύψουν σχετικές αξιώσεις τρίτων κατά του Δουλευταρά, ο Επαγγελματίας θα καλύψει τις ζημίες και τις ενδεχόμενες δικαστικές και εξωδικαστικές δαπάνες που θα προκύψουν.

γ) οι σχετικές με τα προσόντα του παρεχόμενες πληροφορίες και πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα είναι αληθή, πλήρη και έγκυρα και ότι θα ανταποκριθεί προς τυχόν αίτημα του Δουλευταρά για παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή/και πιστοποιητικών/αποδεικτικών εγγράφων.

δ) δεν θα αναρτήσει Προσφορά για εργασία η οποία απαγορεύεται από τον νόμο ή για εργασία την οποία απαγορεύεται από το νόμο να αναλάβει ο ίδιος και ότι σε αντίθετη περίπτωση ο Δουλευταράς δύναται να μην εμφανίσει την σχετική Προσφορά.

ε) θα εκπληρώνει πιστά όλες τις υποχρεώσεις του από τις συμφωνίες που θα συνάπτει με Πελάτες. Για τον σκοπό αυτό ο Επαγγελματίας οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

στ) θα συνδράμει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και με την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών, εγγράφων και εξουσιοδοτήσεων στην περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από τον Δουλευταρά για να χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο στο πλαίσιο νομικής διαμάχης με τρίτους σχετικά με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.

ζ) αποδέχεται πως η απόδοσή του σχετικά με την ανάληψη και διεκπεραίωση της Εργασίας θα αξιολογείται από τον Πελάτη και πως αυτές οι αξιολογήσεις θα δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα και θα λαμβάνονται υπόψη από τον Δουλευταρά, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

η) η τυχόν συμφωνία που συνάπτει με τον Πελάτη σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τον Δουλευταρά και ο Δουλευταράς δεν καθίσταται σε καμία περίπτωση συμβαλλόμενο μέρος.

6. Υποχρεώσεις Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας υποχρεούται και αναγνωρίζει ότι:

α) πληροί όλες τις προϋποθέσεις εξάσκησης του επαγγέλματός του, ήτοι ότι είναι απολύτως συνεπής, έχει τηρήσει και θα εξακολουθεί να τηρεί τη σχετική με το επάγγελμά του νομοθεσία, ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη νόμιμη άδεια, πιστοποιητικό ή πτυχίο, ως και το ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει όλα τα προσόντα αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες που το επάγγελμά του και η αντίστοιχη νομοθεσία απαιτούν.

β) δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

γ) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Δουλευταρά χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης - ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.

ε) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, με εξαίρεση το περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο ή/και την Εργασία του, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια του Δουλευταρά.

στ) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Επαγγελματίας υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

ζ) δεν θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας άλλων Επαγγελματιών ή Πελατών, που αποκτά από τον Δουλευταρά, για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν της συνεννοήσεως για την ανάληψη και διεκπεραίωση Εργασίας που έχει αναρτηθεί στον Δουλευταρά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων, εμπορικού ή μη περιεχομένου, και ότι δεν θα τα αποκαλύπτει ή κοινοποιεί σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή εάν έχει προηγηθεί συγκατάθεση ενός συγκεκριμένου Πελάτη ή Επαγγελματία μετά από επαρκή αποκάλυψη του σκοπού για τον οποίο η επικοινωνία αυτή προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο Επαγγελματίας συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Δουλευταρά σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

η) δεν θα αναρτά Εργασία o ίδιος ή οι συγγενείς του Α' βαθμού στο Douleutaras.gr, ως Πελάτες σε ίδια ή παρόμοια επαγγελματική κατηγορία, με εκείνη στην οποία δραστηριοποιείται ο ίδιος.

7. Δικαιώματα του Δουλευταρά

7.1. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει ή να διακόψει μερικώς ή ολικώς, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες του με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Επαγγελματία και ο Επαγγελματίας αποδέχεται πως ο ίδιος ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διατηρεί έναντι του Δουλευταρά οποιαδήποτε αξίωση για οποιαδήποτε τυχόν μετατροπή ή διακοπή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Περαιτέρω, εάν η λειτουργία της Ιστοσελίδας περιορίζεται, μειώνεται ή εμποδίζεται λόγω κάποιου νόμου ή άλλης δραστηριότητας ή κατάστασης η οποία είναι εκτός του ελέγχου του Δουλευταρά, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, ανεξάρτητα από το τι περιλαμβάνεται σε αυτή τη σύμβαση, να την τερματίσει μερικώς ή ολικώς.

7.2. Περαιτέρω, ο Δουλευταράς δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, ή/και να διαγράφει το λογαριασμό του Επαγγελματία, εφόσον κρίνει ότι ο Επαγγελματίας παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή διάταξης νόμου αλλά και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στον όρο 13 κατωτέρω.

7.3. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της Πολιτικής Χρεώσεων και του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτά ενσωματώνονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και ενημερώσει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου. Ο Δουλευταράς ενθαρρύνει κάθε Επαγγελματία να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, καθώς και την εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκονται μόνιμα αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά. Εάν ο Επαγγελματίας δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Όρων Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Δουλευταρά και τις Υπηρεσίες του. Εάν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα του Δουλευταρά και τις Υπηρεσίες του, μετά τις αλλαγές, αυτό σημαίνει πως τις αποδέχεται.

7.4. Σε περίπτωση καταγγελίας τρίτων ή διαπίστωση εκ μέρους του ίδιου του Δουλευταρά μετά από έλεγχο για παράνομο περιεχόμενο ανηρτημένης Προσφοράς, ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, να την διαγράψει και να τερματίσει τον λογαριασμό του Πελάτη.

7.5. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των λογαριασμών και τις αξιολογήσεις για να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών κάθε Επαγγελματία που συμμετέχει στον Δουλευταρά.

7.6. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά οποιαδήποτε αξιολόγηση και σε περίπτωση που τη θεωρεί πλαστή ή ανάρμοστη να διαγράφει την αξιολόγηση, αλλά και τα σχετικά σχόλια.

7.7. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και τα στοιχεία του Επαγγελματία για διαφημιστικούς σκοπούς της Ιστοσελίδας.

7.8. Ο Δουλευταράς λαμβάνει με την παρούσα από τον Επαγγελματία την άδεια, να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του για την προώθηση του σκοπού της Ιστοσελίδας και ιδίως να τα δημοσιεύσει σε ιστοσελίδα, η οποία θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες της προώθησης του σκοπού της Ιστοσελίδας ή να τα δίδει σε τρίτα πρόσωπα της επιλογής του που θα σχετίζονται με τον ανωτέρω σκοπό.

7.9. Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά στην Ιστοσελίδα αξιολογήσεις της Εργασίας του Επαγγελματία που καταχωρούνται από τους Πελάτες. Η αξιολόγηση αποτυπώνεται μέσω βαθμολόγησης επιμέρους πεδίων στην κλίμακα 1 έως 4, όπου 1 είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και 4 η υψηλότερη. Από τις βαθμολογίες των επιμέρους πεδίων, πολλαπλασιασμένες με μια ειδική βαρύτητα προκύπτει η συνολική βαθμολογία της αξιολόγησης που μετατρέπεται σε κλίμακα 1 έως 5, όπου 1 είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και 5 η υψηλότερη. Η αξιολόγηση δύναται να περιλαμβάνει και δημοσίευση σχολίων. Στην περίπτωση αρνητικών αξιολογήσεων η συνοδεία σχολίων είναι υποχρεωτική. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία των αξιολογήσεων μπορείτε να διαβάσετε στον Κώδικα Δεοντολογίας που βρίσκεται εδώ.

7.10. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και τρίτα πρόσωπα της αρεσκείας του για την εκπλήρωση των με την παρούσα απορρεόντων υποχρεώσεων του.

8. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

8.1. Του Επαγγελματία: Καθώς τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου που δημοσιεύεται σε μία Προσφορά και στο Προφίλ του Επαγγελματία δεν ανήκουν στον Δουλευταρά, ο Επαγγελματίας εκχωρεί μία καθολική, συνεχή, αμετάκλητη και άνευ ανταλλάγματος εξουσιοδότηση, έτσι ώστε ο Δουλευταράς να μπορεί να κάνει χρήση αυτών για οποιονδήποτε σκοπό.

8.2. Του Δουλευταρά: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, εικόνων φόντου, εικονιδίων, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων (μεταξύ άλλων του παρόντος), λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα του Δουλευταρά, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στον Δουλευταρά ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τον Δουλευταρά για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα και το λογισμικό της πλατφόρμας του Δουλευταρά. Ο Επαγγελματίας συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Δουλευταρά και των τυχόν τρίτων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Ο Δουλευταράς χορηγεί στον Επαγγελματία ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της Ιστοσελίδας και τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, επαγγελματική χρήση συνδεόμενη με τη διεκπεραίωση τυχόν Εργασιών, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στον Πελάτη αποτελούν ιδιοκτησία του Δουλευταρά και των δικαιοδόχων του.

9. Αποζημίωση

Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει πως θα πρέπει να αποζημιώσει άμεσα τον Δουλευταρά για οποιαδήποτε έξοδα, θετικές ή αποθετικές ζημίες ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένου του νομικών εξόδων) επιβαρυνθεί ο Δουλευταράς εξαιτίας αξιώσεων, άμεσων ή έμμεσων, υφιστάμενων ή επικείμενων, που απορρέουν από τυχόν υπαίτια αντισυμβατική ή παράνομη συμπεριφορά του Επαγγελματία. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη ζημία που αποδεδειγμένα υπέστη ο Δουλευταράς ή τρίτος που στρέφεται εναντίον του Δουλευταρά εξαιτίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιασδήποτε παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, συκοφαντικής δυσφήμισης, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης ή, αντίστοιχα, ζημία που προκύπτει από τις πληροφορίες που παρέχει ή δημοσιεύει ο Επαγγελματίας ή από τις υπηρεσίες που προσφέρει.

10. Περιορισμός ευθύνης

Πέραν όσων επιφυλάξεων έχουν διατυπωθεί σε άλλα σημεία των παρόντων Όρων Χρήσης, αναφορικά με τον περιορισμό της ευθύνης του Δουλευταρά, ο Επαγγελματίας συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

10.1. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο Επαγγελματίας η οποία μπορεί να απορρέει είτε από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης των Υπηρεσιών του Δουλευταρά είτε από τη σχέση του με τον Πελάτη, η οποία θα έχει συναφθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλειες ή ζημίες οι οποίες είναι προσωπικές ή επιχειρηματικές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, δεδομένων, χρόνου ή που οφείλονται σε μόνιμη ή προσωρινή παύση της παροχής των Υπηρεσιών) και οι οποίες σχετίζονται με έσοδα, πληροφορίες, δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο Δουλευταράς έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

10.2. Ο Δουλευταράς δεν επιθυμεί και δεν μπορεί να εμπλέκεται σε συναλλαγές μεταξύ του Επαγγελματία και του Πελάτη, ακόμα και εάν ο Επαγγελματίας βρίσκεται σε διαμάχη με τον Πελάτη. Με κανένα τρόπο ο Δουλευταράς, όπως και οι αντιπρόσωποι και υπάλληλοι του, δεν είναι υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες οποιασδήποτε φύσεως και τύπου, γνωστές ή άγνωστες, αναμενόμενες ή αναπάντεχες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες προκύπτουν ή συνδέονται με τη διαμάχη.

10.3. Ο Δουλευταράς δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή μεταδίδονται προς τους Επαγγελματίες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Ο Δουλευταράς δεν είναι υπεύθυνος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών του.

10.4. Ε-mails ή άλλες μορφές επικοινωνίας που παράγονται αυτόματα ως αποτέλεσμα της δημοσίευσης πληροφοριών που παρέχονται από Επαγγελματίες ή Πελάτες δεν υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Δουλευταρά καθώς αποστέλλονται αυτόματα, χωρίς τον πρότερο έλεγχο και επεξεργασία του περιεχομένου τους, και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή/και πεποιθήσεις του Δουλευταρά. Επομένως, ο Δουλευταράς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν από επικοινωνίες μέσω e-mails που εμπεριέχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες, πλαστογραφία, παραποίηση ή που εμπεριέχουν προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, συκοφαντική δυσφήμιση ή δόλια συμπεριφορά. Επίσης, τα e-mails που αποστέλλονται από Πελάτες προς τους Επαγγελματίες δεν υπόκεινται σε έλεγχο του περιεχομένου τους από το Δουλευταρά.

10.5. Παρότι ο Δουλευταράς λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να εξακριβώσει το περιεχόμενο που παρέχεται από και προς τους Πελάτες, ο Δουλευταράς δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτό ή για τυχόν παραλείψεις που αυτό εμπεριέχει.

10.6. Ο Δουλευταράς δεν εγγυάται ως προς την ημέρα ή την ώρα που θα απαντηθεί οποιοδήποτε email, τηλεφωνική επικοινωνία, μήνυμα ή άλλης μορφής επικοινωνία που έχει ως αποδέκτη τον Δουλευταρά.

10.7. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, ο Δουλευταράς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου του Δουλευταρά.

11. Συνδέσεις σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων Μερών

Ο Ιστότοπος αυτός μπορεί να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνσή σας. Ο Δουλευταράς ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Ο Δουλευταράς δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιονδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που βρέθηκαν εκεί, ή οποιονδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με τον παρόντα ιστότοπο, το πράττετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

12. Διαφορές

12.1. Εάν ο Επαγγελματίας εμπλακεί σε διαφορά/διαφωνία με κάποιον Πελάτη, θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά/διαφωνία απευθείας με τον Πελάτη και να ενημερώσει το Δουλευταρά σχετικά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

12.2. Ο Δουλευταράς, κατά την αποκλειστική του κρίση και διακριτική ευχέρεια, και χωρίς καμία νομική υποχρέωση, δύναται να διερευνήσει οποιεσδήποτε καταγγελίες έχουν υποβληθεί από τον Επαγγελματία ή τον Πελάτη και δύναται να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα με όλους τους αντισυμβαλλόμενους. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διερεύνησης καταγγελίας ο Δουλευταράς δύναται να αποφασίσει ένα από τα ακόλουθα:

α) Ο Επαγγελματίας ή/και Πελάτης ο μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά.

β) Ο Δουλευταράς θα αναστείλει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Επαγγελματία ή/και τον Πελάτη για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την εύλογη κρίση του Δουλευταρά.

γ) Ο Δουλευταράς θα διακόψει την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών του προς τον Επαγγελματία ή/και τον Πελάτη και θα τους διαγράψει οριστικά από την βάση δεδομένων του. Ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες ή για απώλειες που μπορεί να του έχουν παρανόμως προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης.

Ο Δουλευταράς δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αξιώσεις (ανεξάρτητα από το εάν αυτές είναι ποινικές, έμμεσες ή παρεπόμενες) που προκύπτουν από ή οι οποίες σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με μια τέτοια διαφορά μεταξύ Επαγγελματία και Πελάτη.

13. Διακοπή και τερματισμός λειτουργίας

Ο Δουλευταράς διατηρεί το δικαίωμα να παύσει ή να διακόψει οριστικά τις Υπηρεσίες που προσφέρει στον Επαγγελματία και να τον διαγράψει από την βάση δεδομένων του, εάν αυτό κρίνει πως είναι σκόπιμο λόγων ιδιαίτερων περιστάσεων, όπως ενδεικτικά:

α) Όταν ο Επαγγελματίας δεν έχει προμηθεύσει τον Δουλευταρά με τα απαραίτητα έγγραφα ή διαβεβαιώσεις που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις αποδοχής και συμμετοχής στον Δουλευταρά.

β) Όταν οι τυχόν οφειλές του Επαγγελματία προς τον Δουλευταρά δεν έχουν διευθετηθεί εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Δουλευταράς ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Επαγγελματία για τις εν λόγω οφειλές.

γ) Όταν ο Δουλευταράς έχει ισχυρές και επαρκείς ενδείξεις πως ο Επαγγελματίας έχει αθετήσει σε ουσιαστικό βαθμό τους παρόντες Όρους Χρήσης.

δ) Όταν ο Επαγγελματίας δεν πληροί τα υψηλής ποιότητας πρότυπα που έχει θέσει ο Δουλευταράς για τους Επαγγελματίες που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων του, και ενδεικτικά όταν ο Επαγγελματίας έχει λάβει αρνητικές αξιολογήσεις, ήτοι με βαθμολογία 1 έως 2 ή/και έχει λάβει σημαντικά παράπονα από τους πελάτες, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% επί των συνολικών αξιολογήσεων που είναι καταχωρημένες από τους Πελάτες και των συνολικών παραπόνων που είναι καταχωρημένα στη βάση του Δουλευταρά από το Τμήμα εξασφάλισης ποιότητας. 

 

Συγκεκριμένα για το σύστημα χρέωσης συγκεκριμένου ποσού στον Επαγγελματία ως αμοιβή για τις Υπηρεσίες που του παρέχει ο Δουλευταράς,  ιδιαίτερες περιστάσεις θεωρούνται ενδεικτικά:

ε) Χαμηλό score επαγγελματία, το οποίο προκύπτει από ένα συνδυασμό παραγόντων όπως το σκορ αξιολόγησης του Επαγγελματία, το ποσοστό των εργασιών που εκτελεί έναντι όσων λαμβάνει από το Douleutaras.gr, την σωστή ενημέρωση του CRM, το τζίρο που αποδίδει στο Douleutaras.gr, το εάν είναι τυπικός έναντι των οφειλών του κτλ

ζ) Χαμηλό ποσοστό κλεισίματος εργασιών σε σχέση με αυτές που λαμβάνει ο επαγγελματίας από τον Δουλευταρά. Δες εδώ τα ελάχιστα ποσοστά κλεισίματος εργασιών ανά κατηγορία.

η) Καθυστερημένη ή ελλιπής ενημέρωση του CRM για τις εργασίες των οποίων ο επαγγελματίας λαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη. Η πρώτη ενημέρωση πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών από την ώρα από την ώρα που ο επαγγελματίας λαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη

θ) Ψευδής καταχώρηση στο CRM (σχετικά με την εξέλιξη της εργασίας ή την τιμολόγησή της) σχετικά με το τελικό στάδιο για κάποια εργασία (το οποίο θα έχει πρώτα επιβεβαιωθεί από την επικοινωνία μας με τον πελάτη).

ι) Ψευδής καταχώρηση στο CRM της τελικής τιμής της εργασίας (το τελικό ποσό δηλαδή που ζητήθηκε από τον πελάτη)

κ) Συνεχόμενες καθυστερήσεις στην διευθέτηση των οφειλών προς τον Δουλευταρα.

λ) Μη πραγματοποίηση πληρωμής προς τον Douleutaras.gr για εργασία που (επιβεβαιωμένα) έχεις αναλάβει.

Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας που μπορείτε να βρείτε εδώ.

14. Χρεώσεις και Όροι Πληρωμής

Ο Δουλευταράς χρεώνει τον Επαγγελματία για τη χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στην Πολιτική Χρεώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ και η οποία ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Επαγγελματίας αποδέχεται και αναγνωρίζει ρητά πως έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους όρους της Πολιτικής Χρεώσεων.

15. Συναλλαγές μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

Ο Επαγγελματίας συμβάλλεται με τον Πελάτη ερχόμενος σε απευθείας επαφή μαζί του. Ο Δουλευταράς με κανέναν τρόπο δεν καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που προκύπτουν από τις συμφωνίες των αντισυμβαλλομένων Επαγγελματιών και Πελατών, αλλά μόνο διευκολύνει τις συμφωνίες αυτές με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι αντισυμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν.

16. Τελικές διατάξεις

16.1. Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

16.2. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν ο Δουλευταράς δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή του ο Δουλευταράς βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

16.3. Η σύμβαση με τον Δουλευταρά αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ αυτού και του Επαγγελματία και αντικαθιστά οποιοσδήποτε πρότερους διακανονισμούς, δηλώσεις, ανακοινώσεις ή συμφωνίες γραπτές ή προφορικές, που αφορούν τον Δουλευταρά και τους νόμιμους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και υπαλλήλους του και εξακολουθεί να εφαρμόζεται για όσο καιρό ο Επαγγελματίας επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, αλλά και μετά την παύση οποιασδήποτε επίσκεψης ή χρήσης εκ μέρους του, για την ρύθμιση των αποτελεσμάτων ή των σχέσεων που προέκυψαν όσο ο Επαγγελματίας επισκέπτονταν ή/και έκανε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών.

16.4. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή εν γένει επικοινωνία με τον Δουλευταρά, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pros@douleutaras.com.

16.5 Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

16.6. Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

16.7. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

16.8. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Επαγγελματίας έχει οποιαδήποτε διαφορά με τον Δουλευταρά και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για την  εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.