Πολιτική Χρεώσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ*

Τελευταία Αναθεώρηση: 24 Αυγούστου 2020

*Η παρούσα υπό (Α) Πολιτική Χρεώσεων δεν ισχύει για την κατηγορία των καθαρισμών. Για τους Επαγγελματίες της κατηγορίας αυτής (καθαριστές-καθαρίστριες) ισχύουν οι Όροι της Πολιτική Χρεώσεων που ακολουθεί υπό (Β)

Η παρούσα Πολιτική Χρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του DOULEUTARAS.GR, τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ  και τους οποίους αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας στον Δουλευταρά.

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς έχει την διακριτική ευχέρεια και δύναται να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πολιτικής Χρεώσεων, όπως ενδεικτικά να μεταβάλει τα διαθέσιμα πακέτα μονάδων ή να προσθέσει και άλλες Υπηρεσίες διαθέσιμες έναντι αντιτίμου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δουλευταράς θα δημοσιεύει τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και θα ενημερώνει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου αυτού, οι δε εκάστοτε αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία αυτή.

Η χρέωση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά πραγματοποιείται με την αφαίρεση μονάδων από τον λογαριασμό/ ¨ταμείο¨ του Επαγγελματία ή/και τη χρέωση ορισμένου χρηματικού ποσού ως αμοιβή του Δουλευταρά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα κατωτέρω. Η υπαγωγή σας σε συγκεκριμένο σύστημα χρέωσης προσδιορίζεται στην επικοινωνία (email) που θα λάβετε από τον Δουλευταρά σε συνέχεια της εγγραφής σας.

1. Αγορά Μονάδων από τον Επαγγελματία

1.1. Ο Δουλευταράς εφαρμόζει σύστημα χρέωσης του Επαγγελματία σε μονάδες (credits). Προκειμένου, επομένως, να χρησιμοποιήσει ο Επαγγελματίας τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά, θα πρέπει να αγοράσει έναντι του αντίστοιχου αντιτίμου ένα ¨πακέτο¨ μονάδων, τις οποίες διατηρεί στο ¨ταμείο¨ του.

Κάθε φορά που ο Επαγγελματίας επιλέγει να αναλώσει τις μονάδες του, (είτε ζητώντας από τον Δουλευταρά να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός Πελάτη ή και αναλαμβάνοντας μία Εργασία μεγάλου μεγέθους για την οποία χρεώνεται και ένα κόστος εκτέλεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω στον όρο 3), εξουσιοδοτεί τον Δουλευταρά να αφαιρέσει από το ταμείο του τις αντίστοιχες μονάδες που προβλέπονται για κάθε αναρτημένη Εργασία.

1.2. Ο Επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει να αγοράσει ένα από τα παρακάτω πακέτα μονάδων:

Α) Για ανανέωση μονάδων με χρήση της αυτόματης ανανέωσης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας:

Πακέτο Μονάδων

  Τιμή (€)

          Σύνολο Μονάδων

1

          70

                           50

2

         130

                          105

3

         250

                          350

4

         500

                          405

Β) Για ανανέωση μονάδων μέσω μετρητών, courier ή κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό:

Πακέτο Μονάδων

 Τιμή (€)

          Σύνολο Μονάδων

1

          70

                           50

2

         130

                          105

3

         250

                          200

4

         500

                          405

Γ) Για ανανέωση μονάδων μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή pay pal χωρίς παράλληλη χρήση της αυτόματης ανανέωσης:
 

Πακέτο Μονάδων

 Τιμή (€)

          Σύνολο Μονάδων

1

          70

                           50

2

         130

                          105

3

         250

                          200

4

         500

                          405


(Σε όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.)


Εφόσον πρόκειται για νέα εγγραφή (αγορά πακέτου μονάδων για πρώτη φορά), στις παραπάνω τιμές προστίθεται χρέωση €10 για τη δημιουργία του προφίλ του Επαγγελματία, κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 4 κατωτέρω.

1.3. Ο Επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες στο ταμείο του μονάδες εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία της απόκτησής τους. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι ο Δουλευταράς μπορεί να αφαιρέσει τις μονάδες που απομένουν στο ταμείο του.

1.4. Ο Δουλευταράς ενημερώνει τον Επαγγελματία κάθε φορά που οι διαθέσιμες στο ταμείο του μονάδες είναι λιγότερες από δέκα (10). Όταν ο Επαγγελματίας εξαντλεί τις διαθέσιμες στο ταμείο του μονάδες, έχει την δυνατότητα να προβεί στην αγορά νέων, επιλέγοντας όποιο πακέτο μονάδων επιθυμεί και καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Περαιτέρω έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει την αυτόματη ανανέωση των μονάδων του με αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρώντας πάντα την δυνατότητα να απενεργοποιήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία.

1.5. Ακόμα και αν ο Επαγγελματίας δεν έχει διαθέσιμες μονάδες στο ταμείο του, ο Δουλευταράς τον ενημερώνει για τις Εργασίες που είναι πιθανόν να τον ενδιαφέρουν. Ωστόσο, μέχρι το ταμείο του Επαγγελματία να εφοδιαστεί με μονάδες, αυτός δεν θα μπορεί να υποβάλλει Προσφορές σε Πελάτες.

1.6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δημιουργηθεί αρνητικό υπόλοιπο στο ταμείο του Επαγγελματία, τότε ο τελευταίος υποχρεούται να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό στον Δουλευταρά. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε κάθε περίπτωση που υφίστανται οφειλόμενα υπόλοιπα από τον Επαγγελματία, ο Δουλευταράς θα δύναται να τα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο.

2. Χρέωση Επαγγελματία με ορισμένο χρηματικό ποσό

2.1. Εναλλακτικά του συστήματος χρέωσης του Επαγγελματία σε μονάδες (credits), ο Δουλευταράς εφαρμόζει σύστημα χρέωσης συγκεκριμένου ποσού στον Επαγγελματία ως αμοιβή για τις Υπηρεσίες που του παρέχει.

2.2. Στην περίπτωση αυτή, ο Επαγγελματίας ο οποίος υπάγεται στο συγκεκριμένο σύστημα χρέωσης χρεώνεται ένα ποσό εφάπαξ για την εγγραφή του στον Δουλευταρά, το οποίο ανέρχεται σε ποσό από ογδόντα ένα ευρώ (€ 81) έως τετρακόσια τρία ευρώ (€ 403) συν Φ.Π.Α, ανάλογα με την κατηγορία Εργασιών τις οποίες εκτελεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα κατωτέρω. Το ποσό αυτό συνιστά (α) την αμοιβή του Δουλευταρά για τη βοήθειά που σας παρέχει ώστε να δημιουργήσετε το επαγγελματικό σας Προφίλ κατά τρόπο που να αναδεικνύει τα επαγγελματικά σας προσόντα και να είναι ελκυστικό στον Πελάτη και (β) αμοιβή του Δουλευταρά για την προώθηση προς εσάς στοιχείων επικοινωνίας Πελατών που αντιστοιχούν σε ορισμένο συμφωνημένο αριθμό Εργασιών. Εφόσον ολοκληρωθεί η εκτέλεση των συγκεκριμένων Εργασιών (για την οποία ο Δουλευταράς αμείβεται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα), ο Δουλευταράς έχει το δικαίωμα να εξετάσει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας σύμφωνα με το παρόν μοντέλο χρέωσης ορισμένου ποσού ή όχι, αξιολογώντας τα αποτελέσματα της συνεργασίας σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων του Επαγγελματία (συνέπεια ως προς την ενημέρωση του Πίνακα Ελέγχου στον οποίο αποτυπώνονται οι εκτελεσθείσες Εργασίες, ποσοστό κλεισίματος Εργασιών, φερεγγυότητα κλπ). και να προχωρήσει σε είτε σε συνέχιση της συνεργασίας, χωρίς την καταβολή επιπλέον κάποιου ποσού που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό εργασιών είτε σε επιβολή καταβολής νέου ποσού εγγραφής είτε σε διακοπή της συνεργασίας.  

 

Η αμοιβή του Δουλευταρά για το σύστημα χρέωσης συγκεκριμένου ποσού, διαμορφώνεται ως εξής: εφόσον ο Επαγγελματίας επιλεχθεί από τον Πελάτη για την εκτέλεση κάποιας Εργασίας και προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας μαζί του, χρεώνεται από τον Δουλευταρά αναλόγως με το ύψος της αμοιβής που λαμβάνει από τον Πελάτη για την εκτέλεση της εκάστοτε Εργασίας. Για τον λόγο αυτόν, ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης υποχρεούνται να ενημερώσουν τον Δουλευταρά για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ τους.

 

Η αμοιβή του Δουλευταρά για την εκτέλεση της Εργασίας χρεώνεται με την έναρξη της προς εκτέλεση Εργασίας σύμφωνα με την κάτωθι κλίμακα αμοιβών ανά κατηγορία και τόπο εκτέλεσης των Εργασιών:

Το % αναφέρεται στη συνολική αξία της εργασίας χωρίς Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένων των υλικών

  

Σε περίπτωση που  παρέλθουν σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας, οι οποία έχει επιβεβαιωθεί τόσο από τον Πελάτη όσο και από τον Επαγγελματία χωρίς να έχει ενημερωθεί ο Δουλευταρς (μέσω του Πίνακα ελέγχου Εργασιών - CRM) για τη σύναψη της συμφωνίας σύμφωνα με την Πολιτική Χρεώσεων, ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Για τα δύο πρώτα περιστατικά στα οποία ο Επαγγελματίας δεν θα ενημερώσει εγκαίρως τον Δουλευταρά, ισχύει η τρέχουσα ειδική προσαύξηση που ισχύει σε περίπτωση καθυστερημένης ενημέρωσης (άνω των 48 ωρών) ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία της εργασίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους  όρους τιμολόγησης του νέου μοντέλου. 

 2. Από το τρίτο (3) περιστατικό μη έγκαιρης ενημέρωσης εργασίας και για κάθε τέτοιο νέο περιστατικό το ποσοστό της ειδικής προσαύξησης που ισχύει σε περίπτωση καθυστερημένης ενημέρωσης (άνω των 48 ωρών) ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία της εργασίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους όρους τιμολόγησης του νέου μοντέλου,  θα διπλασιάζεται, με ελάχιστο πληρωτέο ποσό τα €200 (συν ΦΠΑ)

Τα περιστατικά καθυστερημένης ενημέρωσης που έχουν διαπιστωθεί από την 01.06.2019 και εφεξής θα προσμετρώνται για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση δόλιας συμπεριφοράς, η οποία μπορεί, αλλά δεν είναι απαραίτητο, να περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Συνεννόηση του επαγγελματία με τον πελάτη ώστε να μην ενημερωθεί ο Δουλευταράς.

 2. Συνεννόηση του επαγγελματία με τον πελάτη ώστε να μην δηλωθεί η πραγματική αξία της εργασίας

 3. Κοινοποίηση των στοιχείων του πελάτη σε τρίτους επαγγελματίες, εκτός της πλατφόρμας 

 4. Επικοινωνία του επαγγελματία με πελάτη προσποιούμενος τρίτο πρόσωπο

 

Ισχύουν τα παρακάτω χρηματικά πρόστιμα, τα οποία εφαρμόζονται από το πρώτο αντίστοιχο περιστατικό, με ισχύουσα ημερομηνία εφαρμογής από 5 Ιουνίου 2020 :

 
 • Για 1 επιβεβαιωμένο περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς :

Το χρηματικό πρόστιμο προκύπτει με τον παρακάτω τρόπο:

 1. Υπολογίζεται η διαφορά ανάμεσα στο μέσο τζίρο ανά εργασία της κατηγορίας στην οποία έγινε η παράβαση και του μέσου τζίρου του επαγγελματία στη συγκεκριμένη κατηγορία τις τελευταίες 365 μέρες

 2. Η διαφορά αυτή πολλαπλασιάζεται με το συνολικό αριθμό αιτημάτων που έχει λάβει τις τελευταίες 365 ημέρες (1 έτος) ο επαγγελματίας

 3. Το γινόμενο διαιρείται διά του δύοΣε κάθε περίπτωση το ελάχιστο χρηματικό πρόστιμο ορίζεται στα €1000 (συν ΦΠΑ).

 
 • Για 2 ή περισσότερα επιβεβαιωμένα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς το χρηματικό πρόστιμο προκύπτει με την παραπάνω διαδικασία, χωρίς όμως να διαιρείται διά του δύο.

 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείς να δεις το μέσο τζίρο ανά εργασία για κάθε κατηγορία.  


 

Σε περίπτωση συστηματικής απόκρυψης ή οποιασδήποτε μορφής αθέμιτη συμπεριφορά απέναντι στην εταιρία ή τους συνεργάτες της, ο Δουλευταράς θα προχωρά σε οριστική διακοπή συνεργασίας και σε προάσπιση των συμφερόντων του με έννομα μέσα.

 

3.1. Υπάρχουν 3 τρόποι με τους οποίους μπορείτε να πληρώσετε το πακέτο μονάδων που επιθυμείτε να αγοράσετε (κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 1 ανωτέρω) ή/και να εξοφλήσετε την αμοιβή του Δουλευταρά (κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 2 ανωτέρω):

Α. Πληρωμή Απευθείας στον Δουλευταρά ή στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του

Μπορείτε να πληρώσετε τον Δουλευταρά για την αγορά κάποιου πακέτου μονάδων ή/και να εξοφλήσετε την αμοιβή του Δουλευταρά για την εκτέλεση της εκάστοτε Εργασίας απευθείας στα γραφεία του στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται στο Χολαργό Αττικής, στην οδό Θουκυδίδου αριθ. 20, τκ 15561 ή και σε εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του, με τον οποίο είστε σε επαφή.

Β. Με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Εφόσον επιλέξετε να πληρώσετε με καταβολή χρημάτων σε τράπεζα, θα σας αποστείλουμε μία λίστα με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τους αντίστοιχους αριθμούς λογαριασμών.

Γ. Mέσω Πιστωτικής ή χρεωστικής Κάρτας

Η πληρωμή κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς με ανακατεύθυνση σε δικό της διακομιστή και μέσω κρυπτογραφημένων πρωτοκόλλων SSL για μεγαλύτερη ασφάλεια. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο Ιστότοπός μας θα σας ανακατευθύνει για τον σκοπό αυτόν στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας Πειραιώς. Οι συναλλαγές σας με την Τράπεζα Πειραιώς υπόκεινται στους εκάστοτε Όρους της ως άνω Τράπεζας. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις, πράξεις ή παραλείψεις της ως άνω Τράπεζας. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη και εσείς αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν δέσμευσή σας από όρους ή άλλες χρεώσεις από το πιστωτικό αυτό ίδρυμα.

Ο Δουλευταράς σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει, δεν αποθηκεύει, ούτε έχει πρόσβαση στα στοιχεία πιστωτικών καρτών ή σε άλλα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε στην Τράπεζα Πειραιώς.

3.2. Ο Δουλευταράς κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελέγχει συνεχώς τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Επαγγελματίες, προκειμένου να εφοδιάζει το ταμείο τους με τις αντίστοιχες μονάδες το συντομότερο δυνατό. Αναγνωρίζετε, ωστόσο, ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο ¨εφοδιασμός¨ αυτός καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

4. Χρεώσεις του συστήματος μονάδων

Ο Δουλευταράς χρεώνει τον Επαγγελματία, αφαιρώντας μονάδες από το ταμείο του, ως εξής:

Α. Κόστος Δημιουργίας Προφίλ

Ο Δουλευταράς θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το επαγγελματικό σας Προφίλ κατά τρόπο που να αναδεικνύει τα επαγγελματικά σας προσόντα και να είναι ελκυστικό στον Πελάτη. Για την Υπηρεσία του αυτή ο Δουλευταράς σας χρεώνει εφάπαξ με το ποσό των δέκα (10,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του φπα. Για τον λόγο αυτόν, όταν θα αγοράσετε το πρώτο σας πακέτο μονάδων, πρέπει να υπολογίσετε ότι θα πρέπει να καταβάλετε επιπλέον δέκα (10,00) ευρώ για την εξόφληση αυτού του ποσού, τα οποία εξουσιοδοτείτε τον Δουλευταρά να εισπράξει για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.

Β. Κόστος Απόκτησης

Κάθε φορά που αναρτάται στον Δουλευταρά μία Εργασία που ενδιαφέρει τον Επαγγελματία, ο τελευταίος μπορεί να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη που την έχει αναρτήσει, επιτρέποντας και εξουσιοδοτώντας τον Δουλευταρά να προβεί στην αφαίρεση κάποιων μονάδων από το ταμείο του (¨κόστος απόκτησης¨). Σε κάθε περίπτωση το κόστος απόκτησης γνωστοποιείται στον Επαγγελματία εκ των προτέρων, προτού δηλαδή αυτός επιλέξει αν θα αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη. Προκειμένου να τον διευκολύνει στην επιλογή του αυτή, ο Δουλευταράς γνωστοποιεί στον Επαγγελματία όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τις προδιαγραφές της Εργασίας τις οποίες έχει παράσχει ο Πελάτης καθώς και το χρόνο ανάρτησης της Εργασίας. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει πως η απόφαση για την απόκτηση των στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη σχετικά με κάθε Εργασία βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο και για το λόγο αυτό, ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική επιλογή του Επαγγελματία να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με οποιαδήποτε αναρτημένη Εργασία και δεν θα προβεί σε επιστροφή μονάδων οι οποίες έχουν αφαιρεθεί από το ταμείο του Επαγγελματία για το κόστος απόκτησης.

Γ. Κόστος Εκτέλεσης

Το κόστος Εκτέλεσης δεν επιβάλλεται σε σχέση με όλες τις Εργασίες, αλλά μόνο για Εργασίες μεγάλου μεγέθους (όπως, για παράδειγμα, σε Εργασίες ανακαίνισης κατοικιών). Στην περίπτωση αυτή, ο Επαγγελματίας, ο οποίος επιλέγεται από τον Πελάτη για την εκτέλεση της Εργασίας και στη συνέχεια συνάπτει συμφωνία μαζί του, πέραν του κόστους απόκτησης – το οποίο έχει ήδη χρεωθεί - χρεώνεται και ένα επιπλέον κόστος (το ¨κόστος εκτέλεσης¨) με την αφαίρεση μονάδων από το ταμείο του. Για τον λόγο αυτόν, ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης υποχρεούνται να ενημερώσουν τον Δουλευταρά για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ τους. Το κόστος εκτέλεσης χρεώνεται με τη λήψη της προκαταβολής της αμοιβής του Επαγγελματία από τον Πελάτη ή, στην περίπτωση που δε δίδεται προκαταβολή, με τη λήψη της αμοιβής του Επαγγελματία από τον Πελάτη. Το κόστος εκτέλεσης είναι γνωστό στον Επαγγελματία εξαρχής, προτού, δηλαδή, αυτός αποφασίσει εάν θέλει να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη.

5. Έκδοση απόδειξης/τιμολογίου

5.1. Ο Δουλευταράς προβαίνει στην έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου αμέσως μόλις λάβει γνώση για την εκ μέρους σας αγορά κάποιου πακέτου μονάδων ή/και τη λήψη της προκαταβολής της αμοιβής σας ή/και της αμοιβής σας από τον Πελάτη, κατά περίπτωση.

5.2. Σε περιπτώσεις που έχετε εκδηλώσει την πρόθεσή σας και έχετε συνάψει συμφωνία με το Δουλευταρά ή με κάποιον εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του προκειμένου να αγοράσετε κάποιο πακέτο μονάδων, αλλά η εκ μέρους σας πληρωμή προβλέπεται να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο (όπως για παράδειγμα αν συμφωνήσετε με κάποιον εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του Δουλευταρά την αγορά ενός πακέτου μονάδων, αλλά επειδή δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκείνη την στιγμή την πληρωμή, δεσμεύεστε να την πραγματοποιήσετε αργότερα), ο Δουλευταράς εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο ή απόδειξη με τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας, γραπτής ή προφορικής.

5.3. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα εξοφλείτε κάθε εκδοθέν και οφειλόμενο τιμολόγιο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δουλευταράς θα δύναται να διακόψει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του.

Αν για οποιονδήποτε λόγο έχετε κάνει χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά χωρίς να έχετε πληρώσει το εκδοθέν τιμολόγιο, ο Δουλευταράς δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να αποζημιωθεί για την χρήση αυτήν εκ μέρους σας.

Σε περίπτωση εκ μέρους σας παράβασης των Όρων Χρήσης του Δουλευταρά, η οποία του δίνει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό σας και να διακόψει την χρήση των Υπηρεσιών του από εσάς, κάθε οφειλόμενο προς αυτόν ποσό καθίσταται απαιτητό.

5.4. Ειδικά σε ότι αφορά την εγγραφή στον Δουλευταρά, διευκρινίζεται ότι το σχετικό τιμολόγιο ή απόδειξη θα εκδοθεί από τον Δουλευταρά αφού πρώτα ο τελευταίος διαπιστώσει ότι ο Επαγγελματίας πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις εγγραφής στον Δουλευταρά.

5.5. Αναγνωρίζετε ότι το όνομα, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό ή επαγγελματικό στοιχείο έχετε γνωστοποιήσει στον Δουλευταρά κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, είναι έγκυρο και ότι κατά ταύτα ο Δουλευταράς δύναται να κόψει την απόδειξη ή το τιμολόγιο με βάση τα στοιχεία αυτά.

5.6. Συμφωνείται ότι ο Δουλευταράς θα σας αποστείλει ηλεκτρονικά, ήτοι στο e-mail που έχετε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας ή άλλως έχετε δηλώσει στον Δουλευταρά, την απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα εκδώσει για εσάς.

6. Επιστροφές και Ακυρώσεις

6.1. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και άρα να σας επιστραφεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις διαθέσιμες στο ταμείο σας μονάδες, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμβάσεως, σύμφωνα με τον νόμο, ήτοι από την ημερομηνία κατά την οποία με οποιονδήποτε τρόπο προβείτε στην πληρωμή του πακέτου μονάδων που έχετε επιλέξει. Η υπαναχώρηση γίνεται με την αποστολή στον Δουλευταρά, συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου του σχετικού Εντύπου Υπαναχώρησης που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Χρεώσεων, είτε με αποστολή οποιασδήποτε άλλης δήλωσης που περιέχει σαφώς την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Ο Δουλευταράς είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει και να σας επιστρέψει το τίμημα που πρέπει να επιστραφεί λόγω της υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση.

Κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι λόγω της φύσεως των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, για τις μονάδες που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει μετά την σύναψη της σύμβασης (ήτοι μετά την με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμή του αντίστοιχου πακέτου μονάδων), χάνετε το σχετικό δικαίωμα υπαναχώρησης και μπορείτε να υπαναχωρήσετε μόνο για τον αριθμό των μονάδων που παραμένουν αχρησιμοποίητες, οπότε και θα σας επιστραφεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις αχρησιμοποίητες αυτές μονάδες.

6.2. Σε περίπτωση που ο Δουλευταράς σας αφαιρέσει περισσότερες μονάδες από όσες προβλεπόταν και σας είχε κοινοποιηθεί ότι θα αφαιρεθούν για την εκάστοτε Εργασία, ο Δουλευταράς υποχρεούται να σας επιστρέψει τις επιπλέον αυτές μονάδες που αφαιρέθηκαν στο ταμείο σας.

6.3. Αναγνωρίζετε ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πέραν των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου επιθυμείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας και να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, οποιεσδήποτε αιτήσεις για επιστροφές χρημάτων ή μονάδων που έχουν αφαιρεθεί από το ταμείο σας, δεν θα γίνονται δεκτές από τον Δουλευταρά.

 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Χρεώσεων υπό (Β) ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους Επαγγελματίες στην κατηγορία των καθαρισμών (καθαριστές – καθαρίστριες)

Τελευταία Αναθεώρηση: 18 Ιουλίου 2017

Η παρούσα Πολιτική Χρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του DOULEUTARAS.GR, τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ και τους οποίους αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας στον Δουλευταρά.

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς έχει την διακριτική ευχέρεια και δύναται να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πολιτικής Χρεώσεων, όπως ενδεικτικά να μεταβάλει το σύστημα χρέωσης ή να προσθέσει και άλλες Υπηρεσίες διαθέσιμες έναντι αντιτίμου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δουλευταράς θα δημοσιεύει τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και θα ενημερώνει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου αυτού, οι δε εκάστοτε αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία αυτή.

1. Χρέωση Επαγγελματία

1.1. Ο Δουλευταράς έχει καθιερώσει το σύστημα της χρέωσης του Επαγγελματία σε μονάδες (credits). Στην κατηγορία των καθαρισμών μία μονάδα αντιστοιχεί σε ένα ευρώ (€ 1,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ο Δουλευταράς ενημερώνει εκ των προτέρων τον Επαγγελματία για τον αριθμό των μονάδων που ο τελευταίος θα χρεωθεί από την εκτέλεση μιας Εργασίας.

1.2. Μπορείτε πάντα να αγοράσετε εκ των προτέρων ένα ¨πακέτο¨ μονάδων, τις οποίες διατηρείτε στο ¨ταμείο¨ σας και τις οποίες εξουσιοδοτείτε το Δουλευταρά να αφαιρεί κάθε φορά που εκτελείτε μια Εργασία ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση υπάρχει χρέωση μονάδων, για την οποία ο Δουλευταράς σας έχει ενημερώσει.

1.3. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν έχετε αγοράσει κάποιο πακέτο μονάδων και δεν έχετε διαθέσιμες μονάδες στο ταμείο σας, μπορείτε να εκτελείτε Εργασίες. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο στο ταμείο σας, το οποίο υποχρεούστε να καλύψετε, καταβάλλοντας στον Δουλευταρά το ποσό που αντιστοιχεί στις μονάδες που έχετε χρεωθεί λόγω της εκτέλεσης της Εργασίας.

Ομοίως, είναι δυνατό να χρεώνεστε μονάδες και να δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο στο ταμείο σας, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει χρέωση για την οποία ο Δουλευταράς σας έχει ενημερώσει, ενδεικτικά αναφερομένης της περίπτωσης ακύρωσης Εργασίας εκ μέρους σας ή καθυστέρησης άφιξης στον χώρο του Πελάτη.

1.4. Ρητά αποδέχεστε και εγγυάστε ότι θα εκπληρώνετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις απέναντι στον Δουλευταρά, θα καταβάλλετε, δηλαδή, κάθε ποσό που αντιστοιχεί στις μονάδες που έχετε χρεωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό (1.3.), σε εβδομαδιαία βάση. Ο Δουλευταράς σας αποστέλλει εβδομαδιαίως e-mail σχετικά με τις Εργασίες που εκτελέσατε και τα ποσά που οφείλετε. Σε περίπτωση όπου οι οικονομικές σας οφειλές απέναντι στον Δουλευταρά ξεπεράσουν το ποσό των εκατό ευρώ (€ 100,00), ο Δουλευταράς θα έχει δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του προς εσάς και να διαγράψει τον λογαριασμό σας, με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός του.

1.5. Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει εκ των προτέρων μονάδες τις οποίες διατηρείτε στο ταμείο σας, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία της απόκτησής τους. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς μπορεί να αφαιρέσει τις μονάδες που απομένουν στο ταμείο σας.

2. Τρόποι πληρωμής

2.1. Υπάρχουν 3 τρόποι με τους οποίους μπορείτε είτε να αγοράσετε εκ των προτέρων μονάδες για να τις έχετε διαθέσιμες στο ταμείο σας, είτε να εξοφλήσετε το ποσό που αντιστοιχεί στις μονάδες τις οποίες έχετε ήδη χρεωθεί:

Α. Πληρωμή Απευθείας στον Δουλευταρά ή στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του

Μπορείτε να πληρώσετε τον Δουλευταρά απευθείας στα γραφεία του στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Καβάλας αριθ. 6, τκ 15234 ή και σε εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του, με τον οποίο είστε σε επαφή.

Β. Με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Εφόσον επιλέξετε να πληρώσετε με καταβολή χρημάτων σε τράπεζα, θα σας αποστείλουμε μία λίστα με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τους αντίστοιχους αριθμούς λογαριασμών.

Γ. Mέσω Πιστωτικής Κάρτας

Η πληρωμή κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς με ανακατεύθυνση σε δικό της διακομιστή και μέσω κρυπτογραφημένων πρωτοκόλλων SSL για μεγαλύτερη ασφάλεια. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο Ιστότοπός μας θα σας ανακατευθύνει για τον σκοπό αυτόν στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας Πειραιώς. Οι συναλλαγές σας με την Τράπεζα Πειραιώς υπόκεινται στους εκάστοτε Όρους της ως άνω Τράπεζας. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις, πράξεις ή παραλείψεις της ως άνω Τράπεζας. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη και εσείς αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν δέσμευσή σας από όρους ή άλλες χρεώσεις από το πιστωτικό αυτό ίδρυμα.

Ο Δουλευταράς σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει, δεν αποθηκεύει, ούτε έχει πρόσβαση στα στοιχεία πιστωτικών καρτών ή σε άλλα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε στην Τράπεζα Πειραιώς.

2.2. Ο Δουλευταράς κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελέγχει συνεχώς τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Επαγγελματίες, προκειμένου είτε να εφοδιάζει το ταμείο τους με τις αντίστοιχες μονάδες, είτε να προβαίνει στην κάλυψη του αρνητικού υπολοίπου το συντομότερο δυνατό. Αναγνωρίζετε, ωστόσο, ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο εφοδιασμός αυτός ή η κάλυψη του αρνητικού υπολοίπου καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Έκδοση απόδειξης

3.1. Σε περίπτωση που προβείτε εκ των προτέρων στην αγορά μονάδων για να τις διατηρήσετε στο ταμείο σας, ο Δουλευταράς θα προβεί στην έκδοση απόδειξης αμέσως μόλις λάβει γνώση για την εκ μέρους σας αγορά.

3.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή σε κάθε περίπτωση καταβολής οφειλομένων ποσών προς κάλυψη του αρνητικού υπολοίπου που έχει δημιουργηθεί στο ταμείο, ο Δουλευταράς θα προβεί στην έκδοση απόδειξης αμέσως μόλις λάβει γνώση για την εκ μέρους σας καταβολή.

3.3. Αναγνωρίζετε ότι το ποσό της απόδειξης που σας χορηγεί ο Δουλευταράς, αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο στις μονάδες που σας χρεώνει για την παροχή των Υπηρεσιών του και όχι για μονάδες που χρεώνονται στο ταμείο σας για την κάλυψη εξόδων που γίνονται για λογαριασμό σας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που ο Δουλευταράς προβαίνει στην έκδοση εργοσήμου, οπότε και χρεώνει ή παρακρατά από το ταμείο σας, υπό τη μορφή μονάδων, το ποσό που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές.

3.4. Αναγνωρίζετε ότι το όνομα, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό ή επαγγελματικό στοιχείο έχετε γνωστοποιήσει στον Δουλευταρά κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, είναι έγκυρο και ότι κατά ταύτα ο Δουλευταράς δύναται να κόψει την απόδειξη με βάση τα στοιχεία αυτά.

3.5. Συμφωνείται ότι ο Δουλευταράς θα σας αποστείλει ηλεκτρονικά, ήτοι στο e-mail που έχετε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας ή άλλως έχετε δηλώσει στον Δουλευταρά, την απόδειξη που θα εκδώσει για εσάς.

3.6. Σε περίπτωση εκ μέρους σας παράβασης των Όρων Χρήσης του Δουλευταρά, η οποία του δίνει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό σας και να διακόψει την χρήση των Υπηρεσιών του από εσάς, κάθε οφειλόμενο προς αυτόν ποσό καθίσταται απαιτητό.

4. Επιστροφές και Ακυρώσεις

4.1. Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει εκ των προτέρων μονάδες τις οποίες διατηρείτε στο ταμείο σας, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, και άρα να σας επιστραφεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις διαθέσιμες στο ταμείο σας μονάδες, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμβάσεως, σύμφωνα με το νόμο, ήτοι από την ημερομηνία κατά την οποία με οποιονδήποτε τρόπο προβείτε στην πληρωμή του πακέτου μονάδων που έχετε επιλέξει. Η υπαναχώρηση γίνεται με την αποστολή στον Δουλευταρά, συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου του σχετικού Εντύπου Υπαναχώρησης που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας σελίδας, είτε με αποστολή οποιασδήποτε άλλης δήλωσης που περιέχει σαφώς την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Ο Δουλευταράς είναι υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει και να σας επιστρέψει το τίμημα που πρέπει να επιστραφεί λόγω της υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση.

Κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι λόγω της φύσεως των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, για τις μονάδες που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει μετά την σύναψη της σύμβασης (ήτοι μετά την με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμή του αντίστοιχου πακέτου μονάδων), χάνετε το σχετικό δικαίωμα υπαναχώρησης και μπορείτε να υπαναχωρήσετε μόνο για τον αριθμό των μονάδων που παραμένουν αχρησιμοποίητες, οπότε και θα σας επιστραφεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις αχρησιμοποίητες αυτές μονάδες..

4.2. Σε περίπτωση που ο Δουλευταράς σας αφαιρέσει περισσότερες μονάδες από όσες προβλεπόταν και σας είχε κοινοποιηθεί ότι θα αφαιρεθούν για την εκάστοτε Εργασία, ο Δουλευταράς υποχρεούται να σας επιστρέψει τις επιπλέον αυτές μονάδες που αφαιρέθηκαν στο ταμείο σας.

4.3. Αναγνωρίζετε ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πέραν των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου επιθυμείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας και να διακόψετε την χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, οποιεσδήποτε αιτήσεις για επιστροφές χρημάτων ή μονάδων που έχουν αφαιρεθεί από το ταμείο σας, δεν θα γίνονται δεκτές από τον Δουλευταρά.

 

 

 

Έντυπο Υπαναχώρησης

Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

 • Προς:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: DOULEUTARAS.COM LIMITED GREEK BRANCH

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 • ΟΔΟΣ: Θουκυδίδου 20

 • Τ.Κ.: 15561

 • ΔΗΜΟΣ: Χολαργός Αττικής

E-mail: support@douleutaras.com

 


 

 • Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε(*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε(*) από τη σύμβασή μου/μας(*) παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας

 

 • Που συνήφθη στις --/--/----


 

 • Συμπληρώστε εδώ τα ατομικά σας στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 • ΟΔΟΣ:

 • Τ.Κ.:

 • ΔΗΜΟΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (προαιρετικό):

E-mail (προαιρετικό):

 

 • Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

 • Ημερομηνία  --/--/---

-------------------------------------------------------

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

 

Τρόποι αποστολής του παρόντος στο DOULEUTARAS.COM LIMITED GREEK BRANCH: Η Δήλωση Υπαναχώρησης αποστέλλεται από τον Επαγγελματία είτε με mail ή ταχυδρομικά στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος εντύπου.